Istorija

Курс:
Уметност и култура 18. века (осн.)
У оквиру предмета: Уметност и култура 18. века
Предавачи: др Владимир Симићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Курс је посвећен различитим уметничким и културним феноменима 18. века, који се аналитички посматрају и интерпретирају. Предмет анализе су поједини уметници, дела и идеје важни за разумевање културне историје наведеног периода, али и потоњих времена.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти стекну специфична знања о уметности и култури 18. века, о њиховом међусобном преплитању и утицају на човека тог доба. Пажња је усмерена како на специфично српске, тако и на шире европске културно-уметничке феномене.
Предуслови за полагање: Предуслов су одслушана предавања из обавезних курсева предвиђених планом и програмом за претходну годину. Обавезе студената су похађање наставе и вежби, припрема и активно учествовање.
Облици наставе: Настава се изводи у учионици, пропраћена је визуелном подршком, а по потреби се може одржати и ван факултета, у музејима и црквама у и ван Београда.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час

2. недеља
предавање - Рубови 18. столећа

3. недеља
предавање - Појединац као верник и поданик

4. недеља
предавање - Рађање индивидуе и уметничка самосвест

5. недеља
предавање - Уметност и репрезентација тела

6. недеља
предавање - Слика интелектуалца: елита и маса

7. недеља
предавање - Патриотизам и његове манифестације

8. недеља
предавање - Верски патриотизам и култура барока

9. недеља
предавање - Верност владару и династички патриотизам

10. недеља
предавање - Просветитељство и културна поетика краја 18. века

11. недеља
предавање - Идеал врлине и њене представе

12. недеља
предавање - Амблеми доба просвећености

13. недеља
- - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности : приватни живот Срба у Хабзбуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, Београд 2006, 13-353.
В. Симић, За љубав отаџбине : патриоте и патриотизми у српској култури XVIII века у Хабзбуршкој монархији, Нови Сад 2012, 23-365.
↑↑↑