Istorija

Курс:
Римско царство и античка историја наше земље
У оквиру предмета: Историја старог Рима
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор
др Снежана Ферјанчићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 11.00
Садржај курса: Античка историја наше земље у доба Римског царства. Студенти ће се упознати са основним наративним, епиграфским и нумизматичким изворима, главним политичким догађајима, провинцијама и њиховим уређењем, градовима, привредом и култовима.
Циљ изучавања курса: Упознавање са античком историјом наше земље у доба Римског царства, припрема за полагање испита.
Облици наставе: Семнарска вежбања.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, полагање тестa на крају 2. семестра.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена теста на крају 2. семестра
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање са темом курса и обавезама студената.

2. недеља
вежбе - Извори за античку историју наше земље
Кратак преглед најзачајнијих наративних, епиграфских и нумизматичких извора за античку историје наше земље и суседних области.

3. недеља
вежбе - Централни Балкан у предримско доба
Распоред племена на централном Балкану у предримско доба (Дарданци, Трибали, Скордисци, Аутаријати) и кратак преглед њихове историје до римског освајања.
Литература: Ф. Папазоглу, О територији илирског племена Ардиеја, Зборник радова Филозофског факултета у Београду 7/1, 1963, 71-86. Ф. Папазоглу, Политичка организација Илира у време њихове самосталности, Симпозијум о Илирима у античко доба, Сарајево 1967, 11-31. Ф. Папазоглу, Порекло и развој илирске државе, Годишњак Центра за балканолоша испитивања 3, 1967, 123-144. Ф. Папазоглу, Аутаријати и Лизимах, Adriatica praehistorica et antiqua. Miscellanea Gregorio Novak dedicata, Zagreb 1970, 335-346.

4. недеља
вежбе - Римско освајање Балканског полуострва
Илирски ратови, походи из II и I века пре н.е., оснивање провинције Илирик.

5. недеља
вежбе - Делматско-панонски устанак
Најзначајнији извори за ток делматско-панонског устанка 6-9. године н.е., узроци, ток и слом побуне.
Литература: The Cambridge Ancient History X, Cambridge 1952, 369-373.

6. недеља
вежбе - Почетак сукоба са Дачанима
Успон Дакије под Буребистом, односи Рима и Дачана у првим деценијама Принципата, Домицијанови ратови на Дунаву.
Литература: A. Garzetti, From Tiberius to the Antonines. A History of the Roman Empire AD 14-192, London 1974, 286-291.

7. недеља
вежбе - Трајанови дачки ратови
Први и Други дачки рат (узроци, поводи, ток ратних операција, оснивање провинције Дакије).
Литература: A. Garzetti, From Tiberius to the Antonines. A History of the Roman Empire AD 14-192, London 1974, 318-329.

8. недеља
вежбе - Маркомански ратови Марка Аурелија
Основни извори за маркоманске ратове, покрети варварских племена на северној граници Царства средином II века, припреме за рат, ток ратних операција.
Литература: A. Garzetti, From Tiberius to the Antonines. A History of the Roman Empire AD 14-192, London 1974, 480-506.

9. недеља
вежбе - Криза III века
Упади варвара и борбе са узурпаторима престола у III веку н.е.

10. недеља
вежбе - Централни Балкан у доба позне антике
Балканске провинције у IV и V веку, Јустинијанова обнова.

11. недеља
вежбе - Римске провинције на тлу наше земље
Појам провинције, провинције у доба Царства, провинције на Балканском полуострву, њихове поделе и границе, провинцијска управа, civitates peregrinae.
Литература: А. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970, 9-16, 25-29.

12. недеља
вежбе - Градови у балканскиm провинцијама 1
Појам муниципија и колоније, најзначајнија градска насеља у балканским провинцијама и њихов статус.
Литература: А. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970, 29-37.

13. недеља
вежбе - Градови у балканским провинцијама 2
Градска насеља и њихов статус.

14. недеља
вежбе - Легије у балканским провинцијама
Покрети легија у I веку, њихов распоред у II и III веку, легије IV Flavia и VII Claudia у Сингидунуму и Виминацијуму.

15. недеља
вежбе - Помоћни одреди и флота
Распоред помоћних одреда, флота.

16. недеља
вежбе - Војска у доба позног Царства
Notitia dignitatum, распоред јединица у доба позног Царства.

17. недеља
вежбе - Романизација домаћег становништва
Ономастички материјал, утицај војске и процеса урбанизације.
Литература: Ф. Папазоглу, Дарданска ономастика, Зборник радова Филозофског факултета у Београду 8/1, 1964, 49-75. С. Лома, Домаће становништво муниципија С. у светлости нових епиграфских сведочанстава, Старинар 54-54, 2003-2004, 35-63.

18. недеља
вежбе - Римске комуникације на Балкану 1
Извори, главни путеви и њихове трасе.

19. недеља
вежбе - Римске комуникације на Балкану 2
Главни путеви и њихове трасе, пловни путеви.

20. недеља
вежбе - Привредни живот балканских провинција
Занатство, трговина, рударство.
Литература: S. Dušanić, Army and Mining in Moesia Superior, Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley, Stuttgart 2000, 343-363.

21. недеља
вежбе - Религија
Римска божанства, грчка и оријентална божанства, домаћи култови.

22. недеља
вежбе - Најзначајнији градови 1
Сирмијум, Сингидунум, Виминацијум, Рацијарија.

23. недеља
вежбе - Најзначајнији градови 2
Скупи, Наис, Улпијана, Municipium S.

24. недеља
вежбе - Најзначајнији градови 3
Салона, Доклеја, Домавија.

25. недеља
вежбе - Тест
Полагање теста који обухвата градиво из два семестра

26. недеља
вежбе - Завршни час
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа I, Београд 1981, 54-105. Историја Црне Горе I, Титоград 1967, 143-267. М. Мирковић, Римски градови на Дунаву у Горњој Мезији, Београд 1968. Ф. Папазоглу, Средњобалканска племена у предримско доба. Трибали, Аутаријати, Дарданци, Скордисци и Мези, Сарајево 1969. С. Душанић, Организација римског рударства у Норику, Панонији, Далмацији и Горњој Мезији, Историјски гласник 1-2, 1980, 7-55. Р. Марић, Антички култови у нашој земљи, Београд 1933.
Општа допунска литература
A. Garzetti, From Tiberius to the Antonines. A History of the Roman Empire AD 14-192, London 1974. А. Mócsy, Gesellschaft und Romanisation der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest 1970. A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, London and Boston 1974.
↑↑↑