Istorija

Курс:
Историја српског народа у позном средњем веку (мастер)
Предавачи: др Дејан Јечменицаванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Кроз предавања студенти се упознају са догађајима и процесима из историје српског народа у позном средњем веку, са посебни нагласком на оним питањима која остављају могућности за даље историографске помаке. Практична настава: На основу претходних знања и стечених вештина, детаљно се анализирају одабрани извори за историју српског народа у позном средњем веку. На такав начин се подстиче активно вежбање у методологији рада на изворима уз стицање практичних знања.
Циљ изучавања курса: Надоградња знања о догађајима и процесима из историје српског народа у позном средњем веку и вештина у критичком раду са историјским изворима.
Предуслови за полагање: Уписана одговарајућа година студија, односно семестар, редовно похађање наставе, активно учешће у раду на изворима и испуњавање планираних предиспитних обавеза.
Облици наставе: Предавања и вежбе уз активирање и примену истраживачких способности сваког студента. Интерактивна настава, презентације, дискусије и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
К. Јиречек, Историја Срба I-II, Београд 1952 (или неко од каснијих издања).
Историја српског народа I-II, Београд 1981-82 (или неко од каснијих издања).
С. Ћирковић, Историја средњовековне босанске државе, Београд 1964.
А. Веселиновић, Држава српских деспота, Београд 2006.
Општа допунска литература
С. Станојевић, Студије из српске дипломатике, Глас СКА, Београд 1912-1936.
М. Динић, Из српске историје средњега века, Београд 2003.
С. Ћирковић, Работници, војници, духовници. Друштва средњовековног Балкана, Београд 1997.
Д. Ковачевић, Р. Ћук, С. Ћирковић, Старо српско рударство, Београд 2002.
С. Станојевић, Дубровачки архив, у књизи: Историја српског народа у средњем веку, извори, Београд 1937, 17-37.
А. Соловјев, Одабрани споменици српског права 12-15 века, Београд 1926.
Стари српски архив 1-12, Београд 2002-2013.
↑↑↑