Istorija

Курс:
Увод у античке студије (осн.)
У оквиру предмета: Увод у античке студије
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Жарко Петковићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Просторни и хронолошки оквири античке историје. Основне претпоставке за изучавање историје античког света: хронологија, географија, антропологија. Врсте и карактер извора: 1. историјски извори (примар
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања која ће студенте увести у методологију рада на комплексним темама иѕ античке историје.
Предуслови за полагање: Положен испит из историје Грчке и старог истока и из историје Рима.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
E. Hornung, Einführung in die Ägyptologie. Stand, Methoden, Aufgaben. Darmstadt 1967.
W. Arend (уредник), Geschchte in Quellen, I: Altertum, Muenchen 1965.
M. Clauss, Einfuehrung in die Alte Geschichte, Muenchen 1993.
M. Crawford (уредник) Sources for Ancient History, Cambridge 1983
D. Vollmer, Alte Geschichte in Studium und Unterricht. Eine Einfuerung mit kommentiertem Literaturverzeichnis, Stuttgart 1994. (актуелна литература на интернету http://www.sehlmeyer.privat.t-online.de
М. Morley, Writing Ancient History, London 1999.
Richard Wilkinson (Ed), Egyptology Today, Cambridge 2008.
Општа допунска литература
K. Maister, Einfuerung in die Interpretation historischen Quellen 1: Griechenland; 2: Rom, Paderborn 1996/99. (са примерима тумачења)
K. Christ, Neue Profile der Alten Geschichte, Darmstadt 1990.
E. Olshausen, Einfuehrung in die historische Geographie der Alten Welt, Darmstadt 1991.
E.J. Bickerman, Chronology of the Ancient World, Ithaca 1950 (друго издање).
M.I. Finley, Ancient History: Evidence and Models, New York 1986.
L. de Blois-J. van der Spek, Einfuehrung in die Alte Welt, Stuttgart 1994.
↑↑↑