Istorija

Курс:
Византијска основа идеје о „српском“ царству (мастер)
Предавачи: др Љубомир Максимовићпрофесор емеритус
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Дефинисање Византијског царства као римско-хришћанске творевине универзалног значења. Упознавање са другим, сличним или конкурентским појавама у хришћанској Европи (Немачка, Бугарска, разне византијске творевине после 1204. у рангу царства). Дефинисање српске самодржавне идеје. Спајање те идеје са византијском традицијом. Рађање услова ѕа стварање царства у Србији (краљ Милутин). Стварање, развој и слом Царства (Душан и Урош). Одрицање од идеје Царства.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са коренима и развитком токова у српској политици, који су довели до проглашења Царства и са стварним значењем тог проглашења.
Предуслови за полагање: Уписан први семестар дипломских академских студија (мастер) или одговарајући семестар на другим одељењима.
Облици наставе: Настава ће се састојати од комбинације предавања и вежби, с тим што је предвиђено да студенти ураде један семинарски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959. (и потоња издања)
Б. Ферјанчић – С. Ћирковић, Стефан Душан, краљ и цар, Београд 2005.
Општа допунска литература
Љ. Максимовић, Српска царска титула, Глас САНУ 384 (1998) 173-196.
Lj. Maksimović, L’Empire de Stefan Dušan: genèse et caractère, Travaux et mémoires (Mélanges Gilbert Dagron) 14 (2002) 415-428.
Љ. Максимовић, Сучељавање и прожимање двају светова, ЗРВИ 43 (2006) 11-23.
Љ. Максимовић, Македонија у политици средњовековне Србије, Глас САНУ 404 (2006) 29-50.
Љ. Максимовић, Краљ Милутин и царица Ирина: праскозорје идеје о Царству код Срба: Манастир Бањска у доба краља Милутина, Ниш – К. Митровица – Ман. Бањска 2007, 13-18.
Љ. Максимовић, Србија и идеја универзалног Царства, ЗРВИ 44/2 (2007) 371-379.
↑↑↑