Istorija

Курс:
Југословенска држава, друштво и култура (мастер)
Предавачи: др Мира Радојевићредовни професор
др Љубодраг Димићредовни професор
др Александар Животићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата предавања о друштвеној и културној историји Југославије са посебним освртом на фазе унутар којих се исказивала југословенска идеја, обликовала идеологија, одигравао друштвени развој, изграђивала држава, уобличавала мисао о друштву, развијала култура, уметност и просвета. Практична настава има за циљ: овладавање научним методом, оспособљавање студената да самостално истражују и критички анализирају релевантне (по типу, садржају и пореклу различите) историјске изворе и историографску литературу; неговање критичке мисли, културе стручног дијалога и прецизног саопштавања својих мисли и сазнања у усменом облику и путем писаних радова.
Циљ изучавања курса: Продубљивање знања о историји југословенске државе, друштва и културе; обогаћивање сазнања о историјским изворима; самостални рад са историјским изворима; стручно савлађивање и критичко вредновање најновијe историографске литературе.
Предуслови за полагање: Редовно похађање наставе; испуњавање школских (договорених) обавеза; способност за самостални стручни и научни рад.
Облици наставе: Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, панел дискусије; самосталне и колективне анализе архивских докумената и литературе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање студената са планом предавања, његовим садржајем и циљевима

1. недеља
вежбе - Уводни час
Упознавање студената са планом предавања, његовим садржајем и циљевима

2. недеља
предавање - Извори и историографија о историји југословенске државе, друштва и културе - 1
Судбина историјских извора у 20. веку; Типови историјских извора; Институције; Фазе у развоју историографије; Историографски домети и контраверзе

2. недеља
вежбе - Извори и историографија о историји југословенске државе, друштва и културе - 1
Упознавање и рад са историјским изворима различитим по типу, садржају, пореклу

3. недеља
предавање - Извори и историографија о историји југословенске државе, друштва и културе - 2
Судбина историјских извора у 20. веку; Типови историјских извора; Институције у којима су похрањени необјављени историјски извори; Објављивање историјске грађе; Штампа, периодика и научни часописи; Фазе у развоју историографије; Историографски домети и контраверзе

3. недеља
вежбе - Извори и историографија о историји југословенске државе, друштва и културе - 2
Упознавање са различитим типовима историографске литературе и фазама у сазревању историографије

4. недеља
предавање - Политички чиниоци и државно-правна питања – оквир за разумевање теме - 1
Историјски извори и литература о теми; Политичке идеје и њихови протагоности, идеологије, политички концепти, правна и административна решења; политичке партије, политички и војни покрети 1918-1945.

4. недеља
вежбе - Политички чиниоци и државно-правна питања – оквир за разумевање теме - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

5. недеља
предавање - Политички чиниоци и државноправна питања – оквир за разумевање теме - 2
Историјски извори и литература о теми; Политичке идеје и њихови протагонисти; идеологије, политички концепти, правна и административна решења; домаћи и страни узори и утицаји; политичке партије, политички и војни покрети 1945-1991.

5. недеља
вежбе - Политички чиниоци и државноправна питања – оквир за разумевање теме - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

6. недеља
предавање - Социјално-економски чиниоци - 1
Историјски извори и литература о теми; Економски концепти у грађанском друштву и периоду социјалстичког развоја; Социјане прилике, друштвене структуре и друштвена мобилност у Југославији 1918-1991; Страни утицаји и прожимања

6. недеља
вежбе - Социјално-економски чиниоци - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

7. недеља
предавање - Социјално-економски чиниоци - 2
Историјски извори и литература о теми; Економски концепти у грађанском друштву и периоду социјалистичког развоја; Социјалне прилике, друштвене структуре и друштвена мобилност у Југославији 1918-1991; Процеси модернизације и њихов домет

7. недеља
вежбе - Социјално-економски чиниоци - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

8. недеља
предавање - Национална и верска питања - 1
Национална и верска питања - 1 Историјски извори и литература о теми; Националне идеје и идеологије; југословенство монарходиктатуре; Партизанско југословенство; Југословенски концепт и републички национализми; Национализми и друштвени покрети који их „носе“

8. недеља
вежбе - Национална и верска питања - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

9. недеља
предавање - Национална и верска питања - 2
Историјски извори и литература о теми; Верски чинилац у југословенској краљевини, Другом светском рату и социјалистичкој Југославији; Држава и црква; Вера и политика

9. недеља
вежбе - Национална и верска питања - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

10. недеља
предавање - Војни чинилац - 1
Историјски извори и литература о теми; Војска у светским и грађанским ратовима; Војска у мирнодопским периодима; Војска и политика; Диктаторски режими и војни чинилац

10. недеља
вежбе - Војни чинилац - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

11. недеља
предавање - Војни чинилац - 2
Искуство са мултиетничком армијом. Војска као чинилац у унутрашњеполитичком животу и међународним односима

11. недеља
вежбе - Војни чинилац - 2
Искуство са мултиетничком армијом. Војска као чинилац у унутрашњеполитичком животу и међународним односима

12. недеља
предавање - Културно-просветна питања - 1
Историјски извори и литература о теми; Друштво и култура; Економска база културних процеса; Институције; Међународна културна размена, утицаји и прожимања; Национални, верски, политички, идеолошки, партијски утицаји на просвету и културу; Култура као простор у коме се може одмерити однос слободе и ставралаштва и сагледати положај човека и његов свакодневни живот; Богатство форми и садржаја културе

12. недеља
вежбе - Културно-просветна питања - 1
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

13. недеља
предавање - Културно-просветна питања - 2
Друштво и култура; Економска база културних процеса; Институције; Међународна културна размена, утицаји и прожимања; Национални, верски, политички, идеолошки, партијски утицаји на просвету и културу; Култура као простор у коме се може сагледати однос слободе и ставралаштва, одмерити оложај човека и његов свакодневни живот; Богатство форми и садржаја културе

13. недеља
вежбе - Културно-просветна питања - 2
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

14. недеља
предавање - Персонални чиниоци
Кључне личности југословенске државе, друштва и културе; Политичари, војници, свештеници, људи науке и културе између јавног и приватног; Улога личности на прекретницама југословенске историје

14. недеља
вежбе - Персонални чиниоци
Самостални истраживачки рад у оквирима дате теме; анализа релевантних историјских извора уз примену историјског метода; критичко савлађивање одабране историографске литературе

15. недеља
предавање - Завршни час – Историја југословенске државе , друштва и културе
Синтетички поглед на историјске процесе који су обликовали историју југословенске државе, друштва и културе у годинама 1918-1991; Историјски извори, постојећа литература и нови сазнајни простори и тематски изазови
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Београд 1988.
Б. Петрановић, М. Зечевић, Југословенски федерализам – идеје и стварност, I-II, Београд 1987.
Општа допунска литература
Ђ. Станковић, Никола Пашић и Хрвати 1918-1923, Београд 1995.
Љ. Димић, Културна политика у Краљевини Југославији 1929-1941, I-III, Београд 1996-1997.
М. Радојевић, Научник у политици, Београд 2007.
М. Бјелајац, Југословенско искуство са мултиетничком армијом, Београд 2000.
Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.
М. Јанићијевић, Стваралачка интелигенција међуратне Југославије, Београд 1984.
Србија у модернизационим процесима 19. и 20. века, I-II Београд 1994-1998.
↑↑↑