Istorija

Курс:
Српске земље у преднемањићком периоду (докт.)
Предавачи: др Ђорђе Бубалоредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Упознавање с карактеристичним изворима. Тежиште се ставља на слабо позната или нерешена питања. Историја српских земаља од досељавања Срба на Балкан до доласка на престо Стефана Немање. Потребно је да студент стекне јасне представе о томе колико је раносрењовековни развитак уграђен у основе наглог успона српских држава од почетка XIII века. С тим циљем неопходно је детаљно упознавање династија, њихових разгранатих веза са европским дворовима (и последично значајног места у међународној политици), принципа наслеђивања, континуитета територија, сукоба интереса политичких фактора у југоисточној Европи.
Циљ изучавања курса: Стицање продубљених знања о главним историјским процесима српског раног средњег века. Овладавање знањима и вештинама за рад с одговарајућим изворима.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања, дијалошка метода, подстицање аргументованог и критичког мишљења. Менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Типологија и основне одлике извора за рани средњи век
-

1. недеља
предавање - Особености раносредњовековне српске историје
-

2. недеља
предавање - Дела Константина Порфирогенита као основни извор рану српску историју
-

2. недеља
предавање - Византијски извори 5–10. века
-

3. недеља
предавање - Византијски извори 11–12. века
-

3. недеља
предавање - Летопис попа Дукљанина
Основне одлике и оцена изворне вредности

4. недеља
предавање - Дубровачке хронике као извор за рану српску историју
Лукаревић, Орбин, Гундулић, Растић, Рањина

4. недеља
предавање - Печати византијских провинцијских намесника и српских архоната
-

5. недеља
предавање - Извори папске провенијенције
-

5. недеља
предавање - Западни извори – млетачке хронике, немачки писци, италијански анали. . .
-

6. недеља
предавање - Угарски извори (повеље, хронике)
-

6. недеља
предавање - Мљетски или Локрумски фалсификати као извор за рану историју
-

7. недеља
предавање - Осврт на резултате аерхеолошких истраживања
-

7. недеља
предавање - Преглед и оцена најважнијих научних радова из раносредњовековне историје Срба
-

8. недеља
предавање - Савремена историографија и псеудоисториографија о најстаријој историји Срба
-

8. недеља
предавање - Постојбина и досељавање Словена
-

9. недеља
предавање - Досељавање Срба – осврт на различита тумачења
-

9. недеља
предавање - Христијанизација на Балкану
-

10. недеља
предавање - Сукоб Цариграда и Рима за духовну власт на Балкану
-

10. недеља
предавање - Моравска мисија и њен одјек на покрштавање и развитак културе Јужних Словена
-

11. недеља
предавање - Србија између Бугарске и Византије 1
-

11. недеља
предавање - Постанак и територијални распоред српских држава и области
-

12. недеља
предавање - Наслеђе Првог Бугарског царства – Самуило, Петар Одељан, Ђорђе Војтех
-

12. недеља
предавање - Србија између Бугарске и Византије 2
-

13. недеља
предавање - Најстарије историја Босне
-

13. недеља
предавање - Дукља у 11. веку
-

14. недеља
предавање - Српски велики жупани и Византија
-

14. недеља
предавање - Династија Вукановића
Родослов, везе с европским дворовима, титуле

15. недеља
предавање - Библиографски оглед на задату тему
-

15. недеља
предавање - Угарско-византијски односи на Балкану
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа 1, Београд 1994.
Историја Црне Горе 1, Титоград 1967.
С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 2005.
Ђ. Бубало, Шта значи “отрок” у српским повељама, Зборник Матице српске за историју 56 (1997) 19–58
Општа допунска литература
Ђ. Бубало, Влахо епископ или влахоепископ, Зборник радова Византолошког института 39 (2001/2002) 197–220
Ђ. Бубало, Епископ призренски Георгије (О “презименима” средњовековних архијереја), Историјски часопис 48 (2001) 45–52.
Ђ. Бубало, Угарска и Угри у старим српским летописима, Српско-мађарски односи кроз векове, саопштења са научног скупа, Нови Сад 2008, 65-82
Ђ. Бубало, Radosthlabos Sampias - Радослав Сабља, Зборник радова Византолошког института 44 (2007) 459-463
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви. Историја и предање, зборник радова, Београд 2000.
Византијски извори за историју народа Југославије I–IV, Београд 1955–1970.
Ј. Калић, Европа и Срби, Београд 2006.
Т. Живковић, Портрети српских владара (IX–XII век), Београд 2006.
↑↑↑