Istorija

Курс:
Насеља средњовековне Србије и Босне (осн.)
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
др Јелена Мргићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је конципиран хронолошко-проблемски, како би се добила целовита слика о насељима средњовековне Србије, у контексту политичке и економске историје.
Циљ изучавања курса: Курс треба да пружи детаљнији увид у проблематику насеља и насељености простора средњовековне Србије, упознавање са типологијом и структуром насеља, током њиховог историјског развоја.
Предуслови за полагање: Студенти треба да поседују елементарна знања из савремене физичке географије централног Балкана. Обавезни су да присуствују часовима и да узму активног учешћа у спровођењу циљева курса, као и да израде један семинарски рад на одабрану тему.
Облици наставе: Предавања 1 семестар, 2+2
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
упознавање са садржајем и циљевима наставе, с обавезама студената и стручном литературом

1. недеља
вежбе - Уводни час
упознавање са садржајем и циљевима наставе, с обавезама студената и стручном литературом

2. недеља
предавање - Досељавање Словена – насеља и територијална организација у светлу писаних извора

2. недеља
вежбе - Досељавање Словена – насеља и територијална организација у светлу писаних извора

3. недеља
предавање - Типологија насељених места – села, тргови, тврђаве и градови

3. недеља
вежбе - Типологија насељених места – села, тргови, тврђаве и градови

4. недеља
предавање - Сеоска насеља – структура и простор - сведочанства дипломатичких извора 1

4. недеља
вежбе - Сеоска насеља – структура и простор - сведочанства дипломатичких извора 1

5. недеља
предавање - Сеоска насеља – сведочанства дипломатичких извора 2

5. недеља
вежбе - Сеоска насеља – сведочанства дипломатичких извора 2

6. недеља
предавање - Катуни – насеља сточара, просторни распоред и функције

6. недеља
вежбе - Катуни – насеља сточара, просторни распоред и функције

7. недеља
предавање - Тргови – локални и регионални значај, положај на саобраћајним трасама

7. недеља
вежбе - Тргови – локални и регионални значај, положај на саобраћајним трасама

8. недеља
предавање - Тврђаве – локација и типологија

8. недеља
вежбе - Тврђаве – локација и типологија

9. недеља
предавање - Градска насеља 1 – појава и развој, типологија

9. недеља
вежбе - Градска насеља 1 – појава и развој, типологија

10. недеља
предавање - Градска насеља 2 – приморски градови

10. недеља
вежбе - Градска насеља 2 – приморски градови

11. недеља
предавање - Градска насеља 3 – византијско наслеђе

11. недеља
вежбе - Градска насеља 3 – византијско наслеђе

12. недеља
предавање - Градска насеља 4 – рударски градови

12. недеља
вежбе - Градска насеља 4 – рударски градови

13. недеља
предавање - Градска насеља 5 – аутохтони градови, престонице

13. недеља
вежбе - Градска насеља 5 – аутохтони градови, престонице

14. недеља
предавање - Просторни распоред насеља и слика насељености средњовековне Србије и Босне

14. недеља
вежбе - Просторни распоред насеља и слика насељености средњовековне Србије и Босне

15. недеља
предавање - Завршни час курса, анализа постигнућа

15. недеља
вежбе - Завршни час курса, анализа постигнућа
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С. Новаковић, Село, Београд 1965.
S.Ćirković, Neostvarena autonomija: gradsko društvo u Srbiji i Bosni, u: Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd 1997, 257-274.
М. Благојевић, Град и жупа – међе градског друштва, Социјална структура српских градских насеља (XII-XVIII век), Смедерево 1992, 67-84.
Р. Михаљчић, Селишта, Зборник ФФ у Београду IX-1 (1967), 173-224.
С. Мишић, Коришћење унутрашњих вода у српским земљама средњег века, Београд 2007.
Општа допунска литература
С. Мишић, Југиоисточна Србија у средњем веку, Врање 2002.
М. Антоновић, Град и жупа у Зетском приморју и северној Албанији у 14. и 15. веку, Београд 2003.
М. Динић, Српске земље у средњем веку, Београд 1978.
К. Јиречек, Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем веку, Зборник К. Јиречека I (1959), 205-303.
Г. Шкриванић, Путеви у средњовековној Србији, Београд 1978.
О. Зиројевић, Цариградски друм од Београда до Софије 1459-1683, Зборник ИМС 7 (1970), 3-196.
Мргић-Радојчић, Ј., Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.
Anđelić, P., Trgovište, varoš i grad u srednjovjekovnoj Bosni, GZM – Arheologija 19 (1963), 179-192.
Anđelić, P., Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Sarajevo 1982.
↑↑↑