Istorija

Курс:
Основе византијске цивилизације
У оквиру предмета: Византијска цивилизација
Предавачи: др Влада Станковићредовни професор
др Радивој Радићредовни професор
др Лариса Вилимоновићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Приказ комплексних основа византијске цивилизације дубљим увидом у све њене аспекте, од најопштијих, спољашњих, појавних карактеристика до духовних и културних основа на којима је ова више од миленијума почивала. Током два семестра студентима ће бити представљени елементи који су чинили византијску цивилизацију по много чему специфичну не само у средњовековним, већ и у модернијим оквирима. Детаљним прегледом од општијих ка појединачним и конкретнијим појавама, приказом начина размишљања, животних прилика као и примерима биографија најкарактеристичнијих представника својих епоха, биће предочена разноврсна друштвена подлога на којој је израсла византијска средњовековна цивилизација.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената са вредностима и особинама византијске цивилизације, са разноврсношћу једног света на чијој је периферији изникла и српска средњовековна држава. Студенти се уче критичком размишљању преко упознавања са различитим врстама историјских извора; способности да правилно вреднују изворне податке и тиме доносе исправан историјски суд о прошлим догађајима; разумевању комплексности и узрочности историјских појава; посебна пажња се поклања примени два метода врло честа у средњовековним наукама, ограниченим бројем и квалитетом расположивих извора: 1)дедуктивном размишљању - принципу значаја појединачног случаја у општем; и 2) способности синтетског закључивања - стварања поузданих општијих закључака на основу малог броја поједничаних случаја.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са садржајем и циљевима курса
Појашњење коришћене терминологије и методологије, неопходно за даље праћење курса; подела плана курса

2. недеља
предавање - Географске основе византијске цивилизације 1
Простирање Византије у различитим временима; природне и климатске карактеристике

3. недеља
предавање - Географске основе византијске цивилизације 2
Унутрашња географска и политичка струкура; провинције и њихов значај у различитим временима

4. недеља
предавање - Географске основе византијске цивилизације 3 - Цариград 1
Оснивање престонице као прекретнице историје Медитерана и полазне тачке византијске цивилизације; Константинов и Јустинијанов Цариград

5. недеља
предавање - Географске основе византијске цивилизације 4 - Цариград 2
Развој и значај Цариграда као хиљадугодишњег центра Царства; основи топографије Цариграда, од 7. до 15. века

6. недеља
предавање - Друштвене основе византијске цивилизације 1
Рановизантијски период и реформаторска делатност Диоклецијана и Константина

7. недеља
предавање - Друштвене основе византијске цивилизације 2
Средњевизантијски период: систем тема и мрачна столећа, 7. и 8. век

8. недеља
предавање - Друштвене основе византијске цивилизације 3
Борбе за ситни сељачки посед 10. века; "стратиотска имања"

9. недеља
предавање - Друштвене основе византијске цивилизације 4
Царство Комнина и Палеолога: пронија; апанаже; "феудализација"

10. недеља
предавање - Административне основе византијске цивилизације 1
рани период - стварање царског бирократског апарата

11. недеља
предавање - Административне основе византијске цивилизације 2
преглед највећих промена византијског административног система у средњем и позном периоду Царства, 7.- 15. век

12. недеља
предавање - Административне основе византијске цивилизације 3
новац, порези и финансијски систем као основе успешног функционисања и опстанка Византије кроз векове

13. недеља
предавање - Административне основе византијске цивилизације 4
Византијско судство, судови, право, адвокати

14. недеља
предавање - резиме курса; додатна објашњења
презентација студентских радова

15. недеља
предавање - презентација студентских радова

16. недеља
предавање - Идеолошке основе византијске цивилизације 1
Идеја Царства; појам Ромејства и његов значај у византијској свакодневици; наднационалност концепције Ромејства: шта је значило бити Римљанин у Византији

17. недеља
предавање - Идеолошке основе византијске цивилизације 2 - Цар 1
Стварање византијског василевса: Диоклецијан, Константин и његови наследници

18. недеља
предавање - Идеолошке основе византијске цивилизације 3 - Цар 2
Положај цара у визанзијском начину мишљења. Његова световност, истовремено са повезаношћу непосредно са Христом као небеским праузором

19. недеља
предавање - Идеолошке основе византијске цивилизације 4 - Васељенски патријарх
Византијска, или тачније, Цариградска црква у самоодређујућој борби са осталим духовним центрима и световном влашћу

20. недеља
предавање - Идеолошке основе византијске цивилизације 5
Византинци према осталим народима: варвари, јеретици и истоверници. Византијска ксенофобија или осећај цивилизацијске надмоћи?!

21. недеља
предавање - Семинар: презентација студентских радова
Семинар: презентација студентских радова из досадашњих тема и дискусија

22. недеља
предавање - Духовне основе византијске цивилизације 1
Античко наслеђе и рано хришћанство. Грчки језик као неумитна ознака културе Византије

23. недеља
предавање - Духовне основе византијске цивилизације 2 - Хришћанство 1
Христолошке распре раног период, 4. - 5. век; иконоклазам као пресудни духовни покрет у Византији средњег периода, 8. - 9. век

24. недеља
предавање - Духовне основе византијске цивилизације 3 - Хришћанство 2
Последице иконоклазма; обнова Македонске династије и нове тенденције: национализам и свети борци за веру из времена цара Нићифора Фоке (963-969)

25. недеља
предавање - Духовне основе византијске цивилизације 4 - Хришћанство 3
Коначна победа мистичне духовности у византијској цркви, од Симеона Новог Теолога до исихазма Григорија Паламе; пропаст покушаја уније цркава 1274. и 1438.

26. недеља
предавање - Духовне основе византијске цивилизације 5 - Образовање
Типично византијско образовање, лектира, предмети, систем школовања

27. недеља
предавање - Духовне основе византијске цивилизације 6 - Византијски интелектуалци
ставови, понашање, друштвени положај учених Византинаца

28. недеља
предавање - Један Византинац
Биографије истакнутих Византинаца, кроз чије се примере најбоље сагледавају друштвене околности, али и дух времена у коме су живели: патријарх Фотије и његов ученик Никола Мистик, 9.- 10. век

29. недеља
предавање - Завршни преглед курса
Завршни преглед курса и припрема за испит

30. недеља
предавање - Испит
Испит
↑↑↑