Istorija

 • документарна и свакодневна писменост у средњовековном српском друштву
  нотаријат у средњовековној Србији
  средњовековно српско право (нарочито Законодавство цара Стефана Душана)
  проучавање и издавање старих српских повеља
  историја средњовековне Зете
  историја Боке Которске
  проблеми историје цркве
  просопографске студије
  системи владавине у средњовековној Србији
  маргиналне друштвене групе и оне са посебним дужностима у средњем веку
  средњовековно пчеларство
  судбина средњовековних појава и установа у новом веку
  уџбеничка литература за школе
 • 1996 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2001 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НОМИЦИ И НОМИЧКЕ КЊИГЕ)
 • 2007 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПИСАНА ДОКУМЕНТА У СРЕДЊЕВЕКОВНОМ СРПСКОМ ДРУШТВУ)
 • 2017 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2012 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2007 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ СА ИСТОРИЈСКОМ ГЕОГРАФИЈОМ И СТАРОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИКОМ)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 1997 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА СРЕДЊЕГ ВЕКА)
 • 2002 -  2002 -  Национална историја у оквиру Практикума из природе и друштва
  Учитељски факултет у Јагодини Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, Србија (гостујући професор)
 • 2006 -  2007 -  Историја народа Југославије у средњем веку
  Одсек за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Матица српска, Управни одбор  (чланство)
 • 2008 -  2012 - Матица српска, Одбор Лексикографског одељења  (чланство)
 • 2011 -  Матица српска, Уређивачки и Редакциони одбор Српског биографског речника  (чланство)
 • 2011 -  Српска академија наука и уметности, Хиландарски одбор  (чланство)
 • 2011 -  Српска академија наука и уметности, Српски комитет за византологију  (чланство)
 • 2012 -  Српска академија наука и уметности, Одбор за изворе српског права  (чланство)
 • 2009 -  2012 - Универзитет у Београду – Филозофски факултет, часопис "Стари српски архив"  (чланство)
 • 2010 -  Историјски институт у Скопљу, часопис "Macedonian Historical Review"  (чланство)
 • 2010 -  Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, "Бока, часопис за науку, културу и умјетност"  (чланство)
 • 2012 -  Матица српска, часопис "Зборник Матице српске за историју"  (чланство)
 • 2012 -  Универзитет у Новом Саду, Одсек за историју, часопис Истраживања  (чланство)
 • 2014 -  Балканолошки институт САНУ, Управни одбор  (чланство)
 • 2015 -  Српска академија наука и уметности, Балканолошки одбор  (чланство)
 • 2015 -  Српска академија наука и уметности, Међуодељенски одбор за проучавање Косова и Метохије  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Српска држава и друштво у изворима средњег века (ев. бр. 147024)
  Универзитет у Београду - Филозофски факултет (Секретар и сарадник на пројекту (научни радови))
 • 2011 -  2016 - Српско средњовековно друштво у писаним изворима (ев. бр. 177025)
  Универзитет у Београду - Филозофски факултет (сарадник на пројекту, 8 истраживачких месеци (научни радови))
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑