Filozofija

Курс:
Филозофија когниције
У оквиру предмета: Филозофија когниције
Предавачи: др Миљана Милојевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На курсу ће се разматрати актуелни проблеми који се тичу одређења природе когниције, то јест, одређења природе механизама и процеса одговорних за интелигентно понашање. Правилна идентификација суштинских својстава когнитивних процеса и услова који морају бити испуњени за њихову појаву је од пресудне важности како за разумевање сопствених процеса мишљења и интелигенције, тако и за просуђивање плаузибилности тезе о могућности конструкције јаке вештачке интелигенције. Посебна пажња ће, стога, на курсу бити посвећена разматрању стандардних претпоставки у истраживању вештачке интелигенције, различитих схватања компјутација и особина физичких система који их имплементирају, као и разматрању савремених хипотеза које истичу пресудни утицај околине и "културне еволуције" у формирању когнитивних способности.
Циљ изучавања курса: Основни циљ курса је упознавање студената са савременом дебатом о природи когнитивних процеса, методолошким и метафизичким проблемима који се у њој јављају, као и са различитим покушајима разрешења тих проблема.
Предуслови за полагање: Завршене мастер студије.
Облици наставе: Предавања са активним укључивањем студената у дискусију.
План курса:

1. недеља
предавање - Компјутационизам стандардног приступа когницији и његове онтолошке обавезе

2. недеља
предавање - Савремени аргументи против могућности вештачке интелигенције

3. недеља
предавање - Неуролошка основа когнитивних процеса

4. недеља
предавање - Против „неуролошког шовинизма“ – први талас проширене когниције

5. недеља
предавање - Други талас проширене когниције – интеграцијски насупрот функционалистичким а

6. недеља
предавање - Улога културних артефаката и „културне еволуције“ у формирању когнитивних спо

7. недеља
предавање - Експериментална евиденција и њен значај за хипотезу о проширењу когниције

8. недеља
предавање - Проблеми за хипотезу проширене когниције – суштинска својства и њихова иденти

9. недеља
предавање - Компјутационизам и нестандардни приступи когницији

10. недеља
предавање - Аналогни рачунарски системи

11. недеља
предавање - Антирепрезентационализам

12. недеља
предавање - Улога предвиђања у новим схватањима когниције

13. недеља
предавање - Резиме
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Nilsson, Nils, The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements, Cambridge University Press, 2010.
Menary, Richard, The Extended Mind, MIT Press, 2010.
Wilson, Robert A., Boundaries of the mind: the individual in the fragile sciences: cognition, Cambridge University Press, New York, 2004.
Clark, Andy, Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind, Oxford University Press Usa, 2016.
↑↑↑