Filozofija

Курс:
Општа психологија са психологијом личности (осн.)
Предавачи: др Гордана Јовановићредовни професор у пензији
др Каја Теовановић (девојачко Дамњановић)доцент
др Биљана Станковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: - настанак и развој психологије као науке - основни психички процеси - личност - теорије личности - однос психологије и филозофије
Циљ изучавања курса: - стицање увида и разумевање историјског и теоријског контекста развоја психологије - стицање ѕнања о психичким појавама - критичко разумевање односа филозофије и науке, посебно психологије
Предуслови за полагање: - најопштија знања иѕ филозофије
Облици наставе: - предавања (недељно) - вежбе (недељно) - излагање на часу
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом, начином рада, обавезама
- упознавање са програмом, литературом

1. недеља
вежбе - Самоопис
- самоопис

2. недеља
предавање - Мит о Психи
- Мит о Психи; психологија у модерном свету

2. недеља
вежбе - Примери психолошке праксе
- примери психолошке праксе

3. недеља
предавање - Својства психичких процеса
- својства психичких процеса

3. недеља
вежбе - Лаичко поимање психичког
- лаичко поимање психичког

4. недеља
предавање - Еволутивне претпоставке развоја психе

4. недеља
вежбе - Животиње и човек

5. недеља
предавање - Основни психички процеси
- Основни психички процеси: сазнајни, емотивни, мотивациони

5. недеља
вежбе - Интроспективни извештај
- анализа интроспективних извештаја

6. недеља
предавање - Античка филозофска предисторија психологије
- Античка филозофска предисторија психологије

6. недеља
вежбе - Античка филозофска предисторија психологије - Платон
- Античка филозофска предисторија психологије. Платон: Федон или о души

7. недеља
предавање - Нововековна филозофска предисторија психологије
- Нововековна филозофска предисторија психологије

7. недеља
вежбе - Нововековна филозофска предисторија психологије - Декарт
- Нововековна филозофска предисторија психологије - Декарт: Расправа о методи

8. недеља
предавање - Социогенеза субјективности
- Социогенеза субјективности

8. недеља
вежбе - Социогенеза субјективности.- ренесанса
-Социогенеѕа субјективности - ренесанса. Пико дела Мирандола

9. недеља
предавање - Вунтово заснивање психологије
- Вунтово заснивање психологије

9. недеља
вежбе - Интроспективне методе
- интроспективне методе

10. недеља
предавање - Дилтај: заснивање духовних наука и психологија
-Дилтај: заснивање духовних наука и психологија

10. недеља
вежбе - Дилтај - анализа текста
Анализа једног Дилтајевог текста

11. недеља
предавање - Бихевиоризам
-Бихевиоризам

11. недеља
вежбе - Социјалне импликације бихевиоризма
-

12. недеља
предавање - Пијажеов генетички структурализам
- Пијажеов генетички структурализам

12. недеља
вежбе - Пијажеова развојна психологија
- Пијажеова развојна психологија

13. недеља
предавање - Социјалне теорије психе - Мид
- Социјалне теорије психе - Мид

13. недеља
вежбе - Социјалне теорије психе - Мид и амерички бихевиоризам
- Социјалне теорије психе - Мид и амерички бихевиоризам

14. недеља
предавање - Културно-историјска теорија Лава Виготског
- Културно-историјска теорија Лава Виготског

14. недеља
вежбе - Развој виших психичких функција
- Развој виших психичких функција

15. недеља
предавање - Личност и теорије личности
-Личност и теорије личности

15. недеља
вежбе - Личност и теорије личности
- Личност и теорије личности

16. недеља
предавање - Психоаналитичка теорија личности
-Психоаналитичка теорија личности

16. недеља
вежбе - Психоаналитичка теорија личности - Фројд
- Психоаналитичка теорија личности - анализа једног Фројдовог списа

17. недеља
предавање - Социјална ревизија психоанализе
- социјална ревизија психоанализе

17. недеља
вежбе - Социјална ревизија психоанализе - Маркузе
- Социјална ревизија психоанализе. Маркузе: застаревање психоанализе

18. недеља
предавање - Хуманистичка и егзистенцијалистичка психологија
- Хуманистичка и егзистенцијалистичка психологија

18. недеља
вежбе - Хуманистичка и егзистенцијалистичка психологија
- Хуманистичка и егзистенцијалистичка психологија

19. недеља
предавање - Однос филозофије и психологије
- Однос филозофије и психологије

19. недеља
вежбе - Филозофија и психологија
-Филозофија и психологија

20. недеља
предавање - Психоанализа и филозофија
- Психоанализа и филозофија

20. недеља
вежбе - Културни песимизам Сигмунда Фројда
- Културни песимизам Сигмунда Фројда

21. недеља
предавање - Тело и свест у психолошким теоријама
- Тело и свест у психолошким теоријама

21. недеља
вежбе - Тело, свест и несвесно у психолошким теоријама
- Тело, свест и несвесно у психолошким теоријама

22. недеља
предавање - Језик и интеракција у психолошким теоријама
- језик и интеракција у психолошким теоријама

22. недеља
вежбе - Језик и интеракција у психолошким теоријама - анализа комуникације
- језик и интеракција у психолошким теоријама - анализа комуникације

23. недеља
предавање - Концептуализовање сексуалности у психолошким теоријама
- Концептуализовање сексуалности у психолошким теоријама

23. недеља
вежбе - Концептуализовање сексуалности у психолошким теоријама
- Концептуализовање сексуалности у психолошким теоријама

24. недеља
предавање - Концептуализовање моралности у психолошким теоријама
- Концептуализовање моралности у психолошким теоријама

24. недеља
вежбе - Етички аспекти психологије
-

25. недеља
предавање - Психологија и политика
- Психологија и политика

25. недеља
вежбе - Политика у психологији

26. недеља
предавање - Филозофија науке и психологија
-Филозофија науке и психологија

26. недеља
вежбе - Примена филозофије науке на психологију
- Примена филозофије науке на психологију

27. недеља
предавање - Психологија мира
- психологија мира

27. недеља
вежбе - Психологија мира
- психологија мира

28. недеља
предавање - Нови психолошки дискурси

28. недеља
вежбе - Нови психолошки дискурси

29. недеља
предавање - Завршна разматрања о односу психологије и филозофије
- Завршна разматрања о односу психологије и филозофије

29. недеља
вежбе - Завршна разматрања о односу психологије и филозофије
- завршна разматрања о односу психологије и филозофије

30. недеља
предавање - Психологија у савременом свету

30. недеља
вежбе - Психологија у савременом свету
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Адорно. Т. и М. Хоркхајмер. Социолошке студије (одељак - Индивидуум). Загреб, Школска књига, 1980, стр. 47-59.
Виготски, Л. Мишљење и говор, Београд, Нолит, 1977, стр. 51-92.
Виготски, Л. Проблеми развоја психе. Београд, Завод за уджбенике, 1996. - Развој виших психичких функција, стр. 105-128. - Овладавање сопственим понашањем, стр. 217-230.
Дилтај, В. Заснивање духовних наука (три списа). Београд, Просвета, 1980, стр. 49-93.
Маркузе, Х. Култура и друштво (спис Застаревање психоанализе). Београд, БИГЗ, 1977, стр. 177-191.
Пијаже, Ж. Психологија, интердисциплинарни односи и систем наука. Часопис ПСИХОЛОГИЈА, 1967, бр. 1, стр. 95-112
Пијаже, Ж. Природа сазнања. Београд, Нолит, 1983, стр. 9-57 и 89-106.
Радоњић, С. Увод у психологију, Београд, Завод за уджбенике, 1968. - Интроспективне методе, стр. 50-75 - Феноменолошка метода, стр. 76-94 - Бихевиоризам и научна објективност, 169-206
Радоњић, С. Операционализам и бихевиоризам у психологији. Часопис ПСИХОЛОГИЈА 1968(2), стр. 383-399.
Тејлор, Ч. Разумевање у хуманистичкој науци. Часопис ГЛЕДИШТА, 1990(3-4), 103-113.
Фројд, С. Нелагодност у култури. У: Одабрана дела, том 5. Нови Сад, Матица српска, 1973, стр. 263-357
Фуко, М. Историја сексуалности. Воља за знањем. Београд, Просвета, стр. 21-67.
Хабермас, Ј. Сазнање и интерес (поглавље - Саморефлексија као наука), Београд, Нолит, 1975, стр. 259-323.
Хол, К. и Линдзи, Г. Теорије личности, Београд, Нолит, 1983. - Природа теорије личности, стр. 27-52. - Фројдова класична психоаналитичка теорија, стр. 55-88.
Хрњица, С. Општа психологија са психологијом личности, Београд, Научна књига Нова, 2005. - Сазнајни процеси, стр. 237-262; Емоције; Мотивација, стр. 283-323; Хуманистичка и егзистенцијална психологија
↑↑↑