Filozofija

Курс:
Теорија делања (осн.)
У оквиру предмета: Теорија делања
Предавачи: др Живан Лазовићредовни професор
др Воин Милевскидоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Обухваћене су следеће теме: појам делања, разлози, мотиви и узроци, интенционалност, нормативност, врсте рационалности, слобода и детерминизам, појам одговорности, интернализам и екстернализам. На вежбама се, кроз анализу телевантних текстова и дискусију о аргументима и становиштима, обрађују проблеми који су у вези са темама са предавања.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са најопштијим темама, проблемима и становиштима из теорије делања као дисциплине унутар практичке филозофије
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лазовић, Разлози, узроци и мотиви; Сесардић, Физикализам; Miščević, Smokrović, prir., Namjera i čin; Берлин, Четири есеја о слободи
↑↑↑