Filozofija

Курс:
Општа методологија I (осн.)
У оквиру предмета: Општа методологија I
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Слободан Перовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На курсу се обрађују теме из методологије емпиријских наука: основни појмови методологије науке, методологија природних наука, методологија друштвених наука, методи историјских наука, однос научних теорија и стварности итд. Прецизније, теме су следеће: 1. методи образовања научних појмова, врсте научних дефиниција и методи дефинисања; 2. еволуција научних појмова, односи међу појмовима; 3. деоба и класификација у науци; 4. основни облици закључивања и одговарајући методи; 5. дедукција: хипотетичко-дедуктивни и аксиоматски метод; 6. појам и врсте индукције; индукција и вероватноћа; 7. теорије научне истине (кореспонденција, кохеренција и евиденција); 8. предмет методологије и њен однос према логици и теорији сазнања; 9. појам и класификација науке; 10. процес научног истраживања; 11. научне чињенице, теорије и системи; 12. специфични методолошки проблеми друштвених наука; 13. проблеми метода у историографским дисциплинама.
Циљ изучавања курса: Студент треба да савлада основне методолошке појмове који се користе у емпиријским наукама, како природним, тако и друштвеним и историјским, што би му омогућило способност философског разумевања и критичког вредновања савремених научних теорија.
Предуслови за полагање: Теорија сазнања II
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе. На предавањима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану
↑↑↑