Filozofija

Курс:
Логика (мастер)
У оквиру предмета: Логика
Предавачи: др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Oснове интуиционистичке логике и модалне логике, и неки појмови релевантне логике и других супструктуралних логика
Циљ изучавања курса: Студент треба да научи да доказује и оповргава формуле у интуиционистичкој исказној логици и у модалним исказним логикама S4 и S5. За доказивање се фаворизује природнодедукцијски приступ, за оповргавање Kрипкеови модели.
Предуслови за полагање: уписане мастер студије, изборни курс из Математике на другој години и са успехом положен испит из Логике на првој години
Облици наставе: предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Реализам и конструктивизам

2. недеља
предавање - Природна дедукција у интуиционистичкој логици

3. недеља
предавање - Превођење класичне логике у интуиционистичку

4. недеља
предавање - Модалне логике K, S4 и S5

5. недеља
предавање - Природна дедукција у модалној логици

6. недеља
предавање - Крипкеови модели за модалну логику

7. недеља
предавање - Крипкеови модели за интуиционистичку логику

8. недеља
предавање - Модални преводи интуиционистичке логике

9. недеља
предавање - Хејтингове алгебре

10. недеља
предавање - Картезијанске категорије

11. недеља
предавање - Структурална правила и природна дедукција

12. недеља
предавање - Релевантна логика и супструктуралне логике

13. недеља
предавање - Конструктивизам у филозофији
Литература и извори података:
Општа допунска литература
D. van Dalen, Logic and structure (пето поглавље, о интуиционистичкој логици)
M.A.E. Dummett, Elements of Intuitionism
G.E. Hughes and M.J. Cresswell, A New Introduction to Modal Logic
А.Г. Драгалин, Математический интуиционизм
Ж. Мијајловић и други, Хилбертови проблеми и логика (друго поглавље)
З. Шикић (прир.), Новија филозофија математике (радови Хејтинга, Гедела и Правица)
↑↑↑