Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Савремене теорије демократије (мастер)
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор у пензији
др Иван Младеновићванредни професор
др Ивана Јанковићдоцент
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Циљ курса јесте упознавање са основним правцима у оквиру савремене теорије демократије, као и разматрање неких кључних питања и аргумената у вези са демократским одлучивањем. Да ли се уз помоћ демократског одлучивања може доћи до концепције општег добра која би била прихватљива за све грађане? Да ли је до такве одлуке могуће доћи гласањем? Да ли се демократија може свести само на процедуру гласања, или демократија још подразумева широко учешће грађана и јавну расправу? Основни задатак курса јесте да истражи на који начин савремене теорије демократије одговарају на ова питања. У прву групу савремених теорија демократије спадају плуралистичка теорија, теорија јавног избора и економска теорија демократије које у први план стављају интересе и гласање. У другу групу теорија спадају теорије партиципативне демократије, делиберативне демократије и епистемичке демократије, које истичу значај широког учешћа грађана и концепцију општег добра.
Циљ изучавања предмета: Основни циљ курса је стицање увида у неке од најважнијих токова и темељних проблема у савременој теорији демократије. Курс има за циљ да припреми студенте за самостално промишљање и истраживање у области теорије демократије.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података: ***
Општа обавезна литература
Harison, Ros, Demokratija, Beograd: Clio, 2004.
Mill, John Stuart, Izabrani politički spisi II: Razmatranja o predstavničkoj vladavini, Zagreb: Informator, Fakultet političkih nauka, 1989.
Dal, Robert A., Dileme pluralističke demokratije, Beograd: BIGZ, 1994.
Kaningam, Frenk, Teorije demokratije, Beograd: Filip Višnjić, 2003.
Mladenović, Ivan, Racionalni izbor i demokratija, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, I. P. „Albatros plus“, 2012.
Cohen, Joshua, „An Epistemic Conception of Democracy“, Ethics, Vol. 97, No. 1, 1986, pp. 26-38.
Sen, Amartya, „Democracy as a Universal Value“, Journal of Democracy, Vol. 10, No. 3, 1999, pp. 3-17.
↑↑↑