Filozofija

Мастер академске студије филозофије (2014)
Курс:
Логика (мастер)
У оквиру предмета: Логика
Предавачи: др Милош Аџићдоцент
Број бодова: 10.00
изборни предмет
Садржај предмета: Oснове интуиционистичке логике и модалне логике, и неки појмови релевантне логике и других супструктуралних логика
Циљ изучавања предмета: Студент треба да научи да доказује и оповргава формуле у интуиционистичкој исказној логици и у главним модалним исказним логикамa.
Предуслови за полагање: уписане мастер студије, изборни курс из Математике на другој години и са успехом положен испит из Логике на првој години
Облици наставе: предавања
План курса:
1. недеља
предавање - Реализам и конструктивизам
2. недеља
предавање - Природна дедукција у интуиционистичкој логици
3. недеља
предавање - Превођење класичне логике у интуиционистичку
4. недеља
предавање - Модалне логике K, S4 и S5
5. недеља
предавање - Природна дедукција у модалној логици
6. недеља
предавање - Крипкеови модели за модалну логику
7. недеља
предавање - Крипкеови модели за интуиционистичку логику
8. недеља
предавање - Модални преводи интуиционистичке логике
9. недеља
предавање - Хејтингове алгебре
10. недеља
предавање - Картезијанске категорије
11. недеља
предавање - Структурална правила и природна дедукција
12. недеља
предавање - Релевантна логика и супструктуралне логике
13. недеља
предавање - Конструктивизам у филозофији
Литература и извори података: ***
Општа допунска литература
M.A.E. Dummett, Elements of Intuitionism G.E. Hughes and M.J. Cresswell, A New Introduction to Modal Logic Ж. Мијајловић и други, Хилбертови проблеми и логика (друго поглавље) З. Шикић (прир.), Новија филозофија математике (радови Хејти
↑↑↑