Etnologija i antropologija

Курс:
Народна религија Срба (осн.)
У оквиру предмета: Народна религија Срба
Предавачи: др Данијел Синаниредовни професор
др Младен Стајићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет обухвата тематске целине: Теоријска настава: 1.Одређење појма народна религија 2.Извори за проучавање народне религије 3.Досадашња истраживања 4.Опште карактеристике народне религије a)Друштвени и економски оквир б)Основне етапе у развитку ц)Страни утицаји 5.Религијске представе a)Типови религијских представа б)Објекти религијских представа ц)Урбана веровања и магија у градској култури Практиччна настава: 6.Религијска пракса и празнична култура a)Пригодни ритуали б)Периодични ритуали ц)Нови ритуали
Циљ изучавања курса: 1.стицање знања и развијање критичких ставова према етнографској грађи и теоријским приступима у проучавању народне религије; 2.разумевање међусобне повезаности и утицаја народне и званичне религије; развијање способности уочавања религијских појава
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Настава се одвија недељно-два часа предавања, два часа вежби. Предвиђен је рад са студентима кроз радионице, дискусије, дебатне групе; презентације ау
План курса:

1. недеља
предавање - Одређење народне религије
уводно предавање

1. недеља
вежбе - Уводни час вежби
Избор тема и план извођења семинарских радова

2. недеља
предавање - Извори за проучавање и главне етапе у развоју народне религије Срба
-

2. недеља
вежбе - Трудноћа, рађање, бабине и кувада
-

3. недеља
предавање - Старобалкански и оријентални елементи у народној религији
-

3. недеља
вежбе - Смрт, погреб и жаљење, Убијање стараца
-

4. недеља
предавање - Сима Тројановић
-

4. недеља
вежбе - Гостопримство
-

5. недеља
предавање - Јован Ердељановић
-

5. недеља
вежбе - Ивандан и Ђурђевдан
-

6. недеља
предавање - Тихомир Ђорђевић
-

6. недеља
вежбе - Обредне поворке и Аграрни ритуали
-

7. недеља
предавање - Веселин Чајкановић
-

7. недеља
вежбе - Породична слава и сеоска слава
-

8. недеља
предавање - Миленко Филиповић
-

8. недеља
вежбе - Култови природе
-

9. недеља
- - Колоквијум
-

10. недеља
предавање - Шпиро Кулишић
-

10. недеља
вежбе - Божић и Ускрс
-

11. недеља
предавање - Слободан Зечевић
-

11. недеља
вежбе - Духови
-

12. недеља
предавање - Савремена истраживања у народној религији Срба
-

12. недеља
вежбе - Демонологија 1
-

13. недеља
предавање - Народно православље и представе о Богу
-

13. недеља
вежбе - Демонологија 2
-

14. недеља
предавање - Представе о хришћанским бићима у народном православљу
-

14. недеља
вежбе - Демонологија 3
-

15. недеља
- - Поновљени колоквијум
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бандић, Душан (1980), Табу у традиционалној култури Срба, Београд,7-28; 94-104; 265-275; 307-319; 371-389.
Бандић, Душан (1991), Народна религија Срба у 100 појмова, Београд.
Бандић, Душан (1997), Царство земаљско и царство небеско, Београд: XX век, 7-32 ; 55-278.
Глушчевић, Манојло (1964), Кувада, , Београд: Библиотека Етнолошког друштва Југославије 6, 3-38.
Зечевић, Слободан (1973), Заветина у североисточној Србији, ГЕМ 36, Београд, 43-66.
Зечевић, Слободан (1973), Елементи наше митологије у народним обредима уз игру, Радови музеја града Зенице бр.4, Зеница.
Зечевић, Слободан (1981), Митска бића српских предања, Београд, 5-156.
Јелић, Илија (1960), Трагови гостињске обљубе код нашег народа, Београд, 1-51.
Ковачевић, Иван (2001), Семиологија мита и ритуала, Београд, 29-50 ; 125-132 ;61-98.
КРСНО ИМЕ, Зборник радова, Просвета (Баштина 13), Београд 1985.
Кулишић, Шпиро (1970), Стара српска религија и митологија, у: Српски митолошки речник, Београд, 13-20.
Кулишић, Шпиро (1970), Из старе српске религије, Новогодишњи обичаји, Београд.
Прица, Инес (1986), Ђурђевдан, Зборник радова етнографског института, књ.19, Београд, 121-168.
Синани, Данијел (2009), Русаље, Београд: СГЦ.
Синани, Данијел (2007), Вила као контрамодел препоручивог понашања у патријархалној заједници, Антропологија 3, Београд.
Чајкановић, Веселин (1973), Мит и религија у Срба, Београд, 108-128;191-229;289-295.
Бандић 1997, 1991; Глушчевић 1964.
Бандић 1991.
Бандић 1991, 1997, Прошић 1982, Чајкановић 1973, Ковачевић 1992.
Јелић 1960, Ковачевић 2001.
Бандић 1991, Ковачевић 2001.
Бандић 1991, 1997; Ковачевић 2001; Зечевић 1973б; Чајкановић 1973.
Бандић 1991, 1997; Зечевић 1973.
Бандић 1991, Чајкановић 1973, Ђорђевић
Бандић 1991, Чајкановић 1973, Кулишић 1970б.
Бандић 1991, Синани 2009.
Зечевић 1981, Ковачевић 2001.
Зечевић 1981, Бандић 1997, Синани 2007.
Зечевић 1981.
Ковачевић, Иван (1992), Прикољиш, ГЕИ САНУ 39, Београд.
Синани, Данијел (2011), Народна религија-одабрана поглавља, Београд: СГЦ.
Синани, Данијел (2013), Демони и ритуали, Београд: СГЦ.
Општа допунска литература
Српски митолошки речник, Београд, 1970.
С. Тројановић, О божићу, Српски књижевни гласник 1905.
В. Чајкановић, О српском врховном Богу, Београд, 1941.
С. Зечевић, Култ мртвих код Срба, Београд, 1982
Д. Братић, Глуво доба, XX век, Београд, 1993.
Н. Јанковић, Астрономија у предањима, обичајима и умотворинама Срба, СЕЗб књ.63, Београд,1951.
В.Чајкановић, Студије из српске религије и фолклора, СЕЗб 31, Београд, 1924.
Т. Ђорђевић, Вампир и друга бића у нашем народном веровању и предању, СЕЗб књ.47, Београд 1953.
↑↑↑