Etnologija i antropologija

Курс:
Политичка антропологија (осн.)
У оквиру предмета: Политичка антропологија
Предавачи: др Слободан Наумовићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру прве садржајне целине теоријска настава обухвата: Место пол. антр. у систему наука о политици; Политичке системе прединдустријских друштава; Развој државе; Сегментарну племенску организацију и политички значај територије; Друштвену стратификацију, сродство, род и моћ; Моћ обреда и драматургију моћи; Политичке савезе и рат у племенским друштвима. Практична настава кроз радионице обухвата: Откриће новог света и почетке колонијализма; Оријентализам и национализам; Постколонијализам и логику културне обнове. У оквиру друге тематске целине, теоријска настава обухвата: Преиспитивање модерне државе; Владе, системе и режиме; Политичке идеологије; Политичке културе и традиције; Ратове око културе; Политичку комуникацију; Друштвено памћење и заборав; Савремене политичке митове; Политичку симболику и политичке ритуале. Практична настава кроз радионице обухвата: Проблеме демократске транзиције и консолидације; Политичку промену у светлу свакодневице; Европске интеграције.
Циљ изучавања курса: Од студената се очекује да усвоје савремено виђење политичке антропологије, које доприноси уравнотеженијем разумевању динамике политичког живота у условима транзиције, глобализације, растакања државног суверенитета и наднационалних интеграција.
Предуслови за полагање: Студенти морају да имају испуњене услове за упис те године.
Облици наставе: Настава се остварује кроз предавања, вежбе, студентске радионице и приказивање различитих врста визуелних материјала.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Abeles, Antropologija države, XX vek, Beograd, 2001.
Ž. Balandije, Politička antropologija, XX vek, Beograd, 1997.
E. Hejvud, Politika, Clio, Beograd, 2004.
T. Luelen, Uvod u političku antropologiju, Gradac, Čačak-Beograd, 2001.
Č. Čupić (ur.), Politička antropologija. Hrestomatija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2002.
J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002.
J. Vincent, Anthropology and Politics: Visions, Traditions, and Trends, University of Arizona Press, 1994.
С. Наумовић: “Устај сељо, устај роде: Симболика сељаштва и политичка комуникација у новијој историји Србије”, Годишњак за друштвену историју, Година II, Свеска 1, 1995, 39-63.
S. Naumović: “Instrumentalised Tradition: Traditionalist Rhetoric, Nationalism and Political Transition in Serbia, 1987-1990”, у: Miroslav Jovanović, Karl Kaser, Slobodan Naumović (Eds.), Between the Archives and the Field. A Dialogue on Historical Anthropology of thе Balkans, Zur Kunde Südosteuropas - Band II/24,Udruženje za društvenu istoriju - Posebna izdanja / Teorija I/1, Belgrade-Graz, 179-217.
Општа допунска литература
C. Offe: “Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe”, у: исти, Varieties of Transition. The East European and East German Experience, Cambridge, Polity Press, 29-49.
H. Linc, A. Stepan: “Predgovor”, “Demokratija i njene arene”, “Postkomunistička Evropa: zaključna uporedna razmišljanja”, у: исти, Demokratska tranzicija i konsolidacija, Filip Višnjić, Beograd, 1998, 5-15, 15-30, 546-577.
L. Holy: “Self-stereotypes and national traditions”, The Little Czech and the Great Czech Nation. National identity and the post-communist social transformation, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, 72-113.
J. Friedman: “Transnationalisation, Socio-Political Disorder, and Ethnification as Expressions of Declining Global Hegemony”, J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 285-300.
G. Đerić, “Kolektivno predstavljanje u diskursima nacionalizma i kosmopolitizma”, у: иста, Pr(a)vo lice množine. Kolektivno samopoimanje i predstavljanje: mitovi, karakteri, mentalne mape i stereotipi, INSTIFDT i Filip Višnjić, Beograd, 2005, 171-195
E.E. Evans-Pričard: “Nuersko političko uređenje”, у: исти, Socijalna antropologija, Prosveta, Beograd, 307-383.
В. Тарнер: “Друштвене драме и обредне метафоре”, Градина 5-6, 1983, 24-50.
J. Đorđević, Političke svetkovine i rituali, Dosije/Signature, Beograd, 1997.
G. Olmond: “Političko istraživanje kulture – osvrt i prikaz”, Treći program, Leto-jesen, 1990, 63-75.
K. Đordano: “Prošlost u sadašnjosti. Politika vremena u evropskim društvima” и “Mobilisana istorija u mediteranskim društvima”, у: исти, Ogledi o interkulturnoj komunikaciji, XX vek, Beograd, 2001, 69-97, 99-121.
M. Matić: “Mit (politički) ”, у: M. Matić (gl. red.), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, 673-684.
H. Hofbauer: “Priprema Istočne Evrope za ulogu periferije EU”, “Srbija u čekaonici EU”, у: исти, Proširenje EU na Istok. Od Drang nach Osten do periferije EU integracije, FilipVišnjić, Beograd, 2004, 227-249, 263-273.
G.Almond: “The Intellectual History of the Civic Culture Concept”, G. Almond and S. Verba, (eds.), The Civic Culture Revisited, Sage Publications, Newbury Park, 1989, 1-36.
М. Матић: “Обележја српске политичке традиције”, у: исти, О српском политичком обрасцу, Службени лист/Институт за политичке науке, Београд, 2000, 15-106.
H. Lebovics: “Introduction” и “Conclusion”, у: исти, True France. The Wars over Cultural Identity 1900-1945, Cornell University Press, Ithaca and London, 1992, 1-11, 189-203.
P. Bourdieu: “Opisivanje i propisivanje: uvjeti ostvarljivosti političke djelotvornosti i njezine granice”, у: исти, Što znači govoriti. Ekonomija jezičkih razmena, Naprijed, Zagreb, 1992, 127-138.
T. Bottomore: “Politička sociologija”, у: исти, Politička sociologija, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1987, 33-46.
M. Gluckman: “Stateless Societies and the Maintenance of Order” и “The State and Civil Strife”, у: исти, Politics, Law and Ritual in Tribal Society, Basil Blackwell, Oxford, 1965, 81-122, 123-168.
R. W. Nicholas: “Segmentary Factional Political Systems”, M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.), Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 49-59.
N. Šanon: “Politički savezi, trgovina i gozbe” и “Ratovanje Janomame”, у: исти, Janomame. Okrutni narod, Svetovi, Novi Sad, 1992, 171-233.
V. Turner: “Symbols in African Ritual”, J. L. Dolgin, D.S. Kemnitzer, and D.M. Schneider (eds.), Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings, Columbia University Press, New York, 1977, 183-194.
A. Cohen: “Introduction: The Power Mystique” и “Conclusion: Universalism and Particularism in Elite Organization”, у: исти, The Politics of Elite Culture. Explorations in the Dramturgy of Power in a Modern African Society, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/London, 1981, 1-16, 216-237.
М. Митерауер: Миленијуми и друге јубиларне године, Удружење за друштвену историју, Београд, 2003.
M. J. Swartz, V.W. Turner and A. Tuden (eds.): “Introduction”, у: исти, Political Anthropology, Aldine Publishing Group, Chicago, 1966, 1-41.
B. Anzulovic: “Dinaric Highlanders and their Songs”, у: исти, Heavenly Serbia. From Myth to Genocide, Hurst, London, 45-67.
A. Cohen: “Political man-symbolist man” и “Symbolic strategies in group organization”, у: исти, Two-Dimensional Man. An Essay on the anthropology of power and symbolism in complex society, Routledge & Kegan Paul, London, 1974, 48-64, 65-89.
C. Riviere: “Types d’organisation politique”, у: исти, Anthropologie politique, Armand Colin, Paris, 2000, 52-71.
S. Antonić: “Politička kultura stanovništva u Miloševićevoj Srbiji”, Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Otkrovenje, Beograd, 2002, 62-81.
M. Podunavac: “Politički proces”, у: M. Matić (gl. red.), Enciklopedija političke kulture, Savremena administracija, Beograd, 1993, 858-864.
M. Abeles: “Political anthropology: new challenges, new aims”, International Social Science Journal, 153/1997, 319-332.
D. Iordanova: “Violence: ‘Violated Trust’, Indoctrination, Self-Destruction”, у: иста, Cinema of Flmes: Balkan Film, Culture and the Media, BFI, London, 2001, 160-171.
J. B. Allcock: “Violence in South Slav Society”, у: исти, Explaining Yugoslavia, Hurst, London, 2000, 381-410.
K. Rot: “Pripovedanje u svakodnevici socijalizma. O strategijama savladavanja svakodnevnog života u jugoistočnoj Evropi”, у: исти, Slike u glavama, XX vek, Beograd, 2000, 63-84.
K. Verdery: “What Was Socialism, and Why Did it Fall?”, у: иста, What Was Socialism, and What Comes Next?, Princeton University Press, Princeton, 1996, 19-38.
R. Ivanova: “Put ka demokratiji: prostorne dimenzije masovnih političkih protesta”, у: иста, Zbogom dinosaurusi, dobrodošli krokodili, XX vek, Beograd, 2000, 17-37.
K. Rot: “Praznici i rituali u socijalističkoj Bugarskoj”, у: исти, Slike u glavama, XX vek, Beograd, 2000, 85-112.
K. Đordano: “Prošlost u sadašnjosti. Politika vremena u evropskim društvima” и “Mobilisana istorija u mediteranskim društvima”, у: исти, Ogledi o interkulturnoj komunikaciji, XX vek, Beograd, 2001, 69-97, 99-121.
P. Connerton: “Commemorative ceremonies”, у: исти, How Societies Remember, Cambridge University Press, 1989, 41-71, (односно одговарајуће поглавље у српском преводу књиге).
S. Naumović: The Social Origins and Political Uses of Popular Narratives on Serbian Disunity, Filozofija i društvo XXVI, 2005, 65-104.
M. Živković: Serbian Stories of Identity and Destiny in the 1980s and 1990s, Ph. D. Dissertation, Dept. of Anthropology, Chicago University, 2001 (поглавље по избору).
N. Ries: “The World of Russian Talk in the Time of Perestroika”, у: иста, Russian Talk. Culture and Conversation during Perestroika, Cornell University Press, Ithaca and London, 1997, 15-41.
J. Elster, C. Offe, U.K. Preuss, et.al., “Introduction: agenda, agency, and the aims of Central East European transitions”, у: исти, Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 1-35.
I. Berend: “Ekonomski pad – politički izazov – rastući nacionalizam”, Centralna i istočna Evropa 1944-1993. Iz periferije zaobilaznim putem nazad u periferiju, CID, Podgorica, 2001, 391-432.
M. Prošić-Dvornić: “Enough – Student Protest ’92: The Youth of Belgrade in Quest of ‘Another Serbia’”, The Anthropology of East-Europe Review, Special Issue: War Among the Yugoslavs (eds. J.M. Halpern and D.A. Kideckel), vol. 11, no. 1-2, 1993, 127-137.
M. Prošić-Dvornić: “The Topsy Turvy Days Were There Again. Student and Civil Protest in Belgrade and Serbia, 1996/1997”, The Anthropology of East Europe Review, Volume 16, Number 1, spring 1998, pp. 77-98.
L. Desfor Edles: “The spirit of consensus: the core representations of the Spanish transition”, у: иста, Symbol and Ritual in the New Spain. The Transition to Democracy after Franco, Cambridge University Press, 1998, 41-62.
V. Tismaneanu: “Introduction. After Marx: the Return of Political Myth” и “Vindicative and Messianic Mythologies: Post-Communist Nationalism and Populism”, у: исти, Fantasies of Salvation, Princeton University Press, Princeton N.J., 1998, 3-22, 65-87.
M. R. Beissinger: “From the impossible to the inevitable”, “Conclusion: nationhood and event”, Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State, Cambridge University Press, 2002, 1-47, 443-459.
K. Verdery: “Introduction: Corpses on the Move”, “One: Dead Bodies Animate the Study of Politics”, у: иста, The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change, New York, 1999, 1-53.
A. Smith: “The ‘Golden Age’ and National Renewal”, G.Hoskins and G.Schöpflin (eds.), Myths and Nationhood, Hurst, London, 36-59.
P. Nora: “L’ére de la commémoration”, in Nora, Piere, ed. Les lieux de mémoire III, Les France, 3. De l’archive à l’emblème, Paris : Gallimard, 1992, 977-1012.
C. Lane: “Part I. The theory and organization of ritual”, “Conclusion: ritual in modern society – a comparative analysis”, у: иста, The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society – The Soviet Case, Cambridge University Press, 1981, 1-44, 252-284.
M. Prošić-Dvornić: “Apocalyptic Thought and Serbian Identity: Mythology, Fundamentalism, Astrology, and Soothsaying as Part of Political Propaganda”, Ethnologia Balkanica, Vol. 4, 2000, 163-181.
V. Vajdenfeld, V. Vesels, ur., Evropa od A do Š. Priručnik za evropsku integraciju, BPB, Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2003.
I. Bellier, T.M. Wilson, Eds., An Anthropology of the European Union: Building, Imagining and Experiencing the New Europe, Berg, New York, 2000.
J. Gledhill: “Anthropology and Politics: Commitment, Responsibility and the Academy”, u: J. Vincent, ed., The Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, 2002, 438-451.
Đ. Pavićević: “Javnost”, у: Đ. Vukadinović, P.Krstić, ur., Kritički pojmovnik civilnog društva, Grupa 484, Beograd, 2003, 139-180.
K. Đordano: “Prošlost u sadašnjosti. Politika vremena u evropskim društvima” и “Mobilisana istorija u mediteranskim društvima”, у: исти, Ogledi o interkulturnoj komunikaciji, XX vek, Beograd, 2001, 69-97, 99-121.
S. Naumović, "Otpor! kao postmoderni Faust: društveni pokret novog tipa, tradicija prosvećenog reformizma i izborna revolucija u Srbiji", Filozofija i društvo 3, 2006, 147-194.
S. Naumović, "Da li je Faust bio Otporaš?...", Filozofija i društvo 3, 2007, 117-145.
M. Bongran, Politički marketing, Plato/XX vek, Beograd, 1998.
L. Gori, Evropska unija i Zapadni Balkan. Evropska perspektiva regiona (1996-2007), Hesperiaedu, Beograd, 2007.
S. Naumović, "Brief Encounters, Dangerous Liaisons and Never-Ending Stories...", in V. Mihailescu, I. Iliev, S. Naumovic, Eds., Studying Peoples in the People’s Democracies, Lit, 2008, 211-260.
А. Захаријевић и П. Шарчевић, "Појмовник постколонијалне теорије", Теме 4, Ниш, 2005, 481-547.
S. Taylor, "Symbol and Ritual under National Socialism", The British Journal of Sociology, Vol. 32, No. 4 (Dec., 1981), 504-520.
A. Cohen, "Political Symbolism", Annual Review of Anthropology, Vol. 8 (1979), 87-113.
S. Naumović, ’Balkanski kasapi’ - mitovi i pogrešne predstave o raspadu Jugoslavije, Nova srpska politička misao, vol. 6, 1999, br. 1-2, 57-77.
A. Beard, The Language of Politics, Routledge, London, 2000.
M. Sahlins Prvobitno društvo blagostanja. Esej o ekonomiji lovaca-sakupljača, Anarhija-Blok 45, Beograd, 2002.
R. Jenkins, Social Identity, Routledge, London and New York, 1996, 19-28, 68-154.
H. Tajfel, "Intergroup Conflict", in: Human Groups and Social Categories, cambridge University Press, cambridge, 1981, 223-343.
I. Spasić, "Sećanje na nedavnu prošlost", u: Z. Golubović, I. Spasić, Đ. Pavićević, ur., Politika i svakodnevni život, InSTIFDT, Beograd, 2003, 99-139.
М. Поповић, "Видовдански култ", у: исти, Видовдан и часни крст, Слово Љубве, Београд, 1976, 117-133.
Д. Поповић, Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, балканолошки институт САНУ, Београд, 2006, 205-317.
P. Marković, "Komparativna iskustva raspada državau 20. veku", www.cpi.hr/download/links/hr/7307.pdf.
G. Đerić, ur., Intima javnosti. Okviri predstavljanja, narativni obrasci, strategije i stereotipi konstruisanja Drugosti..., Fabrika knjiga/InSTIFDT, Beograd, 2008, 64-97, 334-369.
Hejden, Robert M., Skice za podeljenu kuću. Ustavna logika jugoslovenskih sukoba, Samizdat B92, Beograd 2003.
Š. S. Volin, Politika i vizija, Filip Višnjić/Službeni glasnik, Beograd, 2007.
R. Patnam, Kuglati sam. Slom i obnova američke zajednice, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2008.
V. Pavlović, Društveni pokreti i promene, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
Ž. Paunović, Nevladine organizacije, Službeni glasnik, Beograd, 2006.
U. H. Majnhof i A. Trandafilidu, ur., Transkulturna Evropa. Kulturna politika u Evropi koja se menja, Clio, Beograd, 2008.
O. A. Vestad, Globalni hladni rat, Arhipelag, Beograd, 2008.
K. Maze, Bezgranična zabava. Uspon masovne kulture 1850-1970, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
A. Semprini, Multikulturalizam, Clio, Beograd, 2004.
M. Lakroa, New Age. Ideologija novog doba, Clio, Beograd, 2001.
K. Kincel, Verski fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002.
E. Keduri, Nacionalizam, CID, Podgorica, 2000.
U. Beck, Moć protiv moći u doba globalizacije. Nova svjetskopolitička ekonomija, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
P. L. Berger i dr., Desekularizacija sveta. Preporod religije i svetska politika, Mediterran, Novi Sad, 2008.
Lj. Despotović, Srpska politička moderna. Srbija u procesima političke modernizacije 19. veka, Stylos, Novi Sad, 2008
↑↑↑