Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Тело и идентитет (осн.)
Предавачи: др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Питање о томе како различите културе користе, представљају и доживљавају људско тело, телесне супстанце и делове тела у антропологији је присутно већ дуже време. Међутим, тек последњих деценија анализа тела и сексуалности постаје једно од централних истраживачких подручја у оквиру дисциплине. Питање о односу тела и идентитета, о употреби тела у конструисању идентитета и успостављању социјалних разлика добија истакнуто место у оквиру различитих теоријских приступа и парадигми. Током курса студенти и студенткиње ће бити упознати са основним теоријским проблемима и оријентацијама у овом пољу истраживања.
Циљ изучавања курса: Упознавање са начинима путем којих је тело и телесно искусво укључено у друштвене, културне, историјске и политичке процесе на овим просторима, постајући, на тај начин, њихов нераздвојив део.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: предавања, вежбе, семинарске дискусије и менторски рад приликом истраживања и писања семинарског рада
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Упознавање са садржајем и планом курса, обавезама , основним темама и проблемима и начином рада

2. недеља
предавање - Тело као артефакт - о значењу и значају тела у антрополошким изучавањима
1. З. Ивановић, П. Шарчевић, О статусу тела у антропологији, Култура, бр.105/106, Beograd, 2003, 9-24.

2. недеља
вежбе - Тело као артефакт - о значењу и значају тела у антрополошким изучавањима
-

3. недеља
предавање - О историји полних разлика – теоријско-методолошки пробл
1. E. D. Dreger, "Neoređeni pol" ili ambivalentna medicina, Kultura, br.105/106, Beograd, 2003, 147-169. 2. М. Морган-Холмс, Чудно скројена тела, Култура, 105/106, 170-182 3. A. Strathern, Body Thoughts, Michigan Univerity Press, Ann Arbor, 1997, 139-154

3. недеља
вежбе - О историји полних разлика – теоријско-методолошки пробл
-

4. недеља
предавање - Приватно и јавно : Тело, сексуалност и родни односи у
1. А. Фостиков, Жена између врлине и греха, у: С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић (ур.), Приватни живот у српским земљама средњег века, Клио, Београд, 2004, 323-362 2. М.Тимотијевић, Индивидуална приватност, Приватни живот у српским земљама у освит модерног доба, Клио, Београд, 2005, 703-723 4. А Столић, Род и родни односи у "царству одвојених сфера", ... 5. B. Denich, Spol i moć na Balkanu, Etnološki pregled 22, Beograd, 1986, 83-98 5. T. Ђорђевић, O српским женама, Српски књижевни гласник, књ. 2, Београд, 1912, 188-196; 285-294 6. T. Ђорђевић, Девојачка невиност, Наш народни живот, књ. 2, Београд, 1930, 97-106

4. недеља
вежбе - Приватно и јавно : Тело, сексуалност и родни односи у "царству подељених сфера"
-

5. недеља
вежбе - Приватно и јавно : Тело, сексуалност и родни односи у "царству подељених сфера"
-

6. недеља
предавање - Тело, дискурс и биополитике
1. М.Фуко, Историја сексуалности. Воља за знањем, Просвета, Београд, 1978, 1-46; 71-97 2. Ђ. Јовановић, како наш ђак умире, Јавна предавања, Београд, 1890, 3-18 3. НА, Женитба у погледу психичком , Српски летопис за год. 1866., Нови Сад, 1867, 127-135 4. М. П. Жена. Историјско-педагошко разматрање, Српски летопис за год. 1867, 1868 и 1869, књ.112, Нови Сад, 1871, 182-202 5. М. Шапчанин, О васпитању женскиња, Јавна предавања, Београд, 1873 6. J. Миодраговић, Народна педагогија у Срба или како наш народ подиже пород свој, Београд 1914, 1-5; 23-39; 315-340; 389-414

7. недеља
предавање - Тело, дискурс и биополитике
-

7. недеља
вежбе - Тело, дискурс и биополитике
-

8. недеља
предавање - Тело, родни односи и конструисање националног идентитета у Србији крајем 19. в.
1. A. Васиљевић, Одношаји између физичких особина расе и пола, Гласник српског ученог друштва, књ. 55, Београд, 1884, 55-91.

8. недеља
вежбе - Тело, родни односи и конструисање националног идентитета у Србији крајем 19. в.
-

9. недеља
вежбе - Aнализа различитих дискурса о телу у савременој Србији
-нпр. популарни психијатријски дискурс : J. Mарић, Ко смо ми Срби, Barex, Београд, 1998. ; Ј. Тошевски, Мушкарац и жена – базичне неутралне разлике, у: Б. Јовановић (ур.), Мушкарац и жена, Гутембергова галаскија, Београд, 2001. - И. Стевановић, Жена или мушкарац – у чему је разлика? Биологизација родних неједнакости у светлу психијатријских/психолошких тумаченја, Дипл. рад, текст у рукопису, Библиотека Одељења за етнологију и антропологију - студенти/студенткинје могу изабрати и друге примере за анлизу

9. недеља
вежбе - Aнализа различитих дискурса о телу у савременој Србији
-

10. недеља
предавање - О културној феноменологији телесности
1. T. Turner, Bodies and anti-bodies: flesh and fetish in contemporary social theory, u: J. Chordas (еd.), Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 27-47. 2. E. Gros, Promenjiva tela: ka telesnom feminizmu, Centar za ženske studije i istraživanje roda, Beograd, 2005, 101-165.

11. недеља
вежбе - О културној феноменологији телесности
-

11. недеља
вежбе - О културној феноменологији телесности
-

12. недеља
вежбе - Дефинисање тема и теорисјко-методолошког оквира семинарских истраживања
-

12. недеља
- - Дефинисање тема и теорисјко-методолошког оквира семинарских истраживања
-

13. недеља
- - Дефинисање тема и теоријско-методолошког оквира семинарских истраживања
-

14. недеља
- - Дефинисање тема и теоријско-методолошког оквира семинарских истраживања
-

15. недеља
- - Дефинисање тема и теоријско-методолошког оквира семинарских истраживања
-

16. недеља
предавање - Антрополошка критика дихотомног система пола/рода
1. G. Herd, Treći pol i treći rod, Kultura, br.105/106, Beograd, 2003, 63-132.

16. недеља
вежбе - Антрополошка критика дихотомног система пола/рода
-Анализа филмског материјала

17. недеља
предавање - О границама сексуалности и формирању субјекта
1. Џ. Батлер, Тела која нешто значе, О дискузивним границама "пола", Самиздат Б-92, Београд, 2001, 1-23

18. недеља
вежбе - "Преоблачење" и (транс)сексуалност – поглед са Балкана у историјској перспективи
1.С. Бојанин, Плес прерушених, у: С. Бојанин, Забаве и светковине у средњевековној Србији, Историјски институт, Београд, 2005, 210-224. 2. J. Vince- Paulla, Amazonke iz Istre: na tragu istarskih, u muško preobučenih žena, u: J. Ramberšić Kirin, T. Škorić, Između roda i naroda. Etnološke i folklorističke studije, Centar za ženske studije, Biblioteka Etnografija, Zagreb, 2004, 119- 137. 3. P.Šarčević, Sex and Gender Identity of «Sworn Virgins» in the Balkans, u: M. Jovanović, S. Naumović, Gender Relations in South Eastern Europe:Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in XIX and XX Century, Belgade-Gratz, 2002, 125-143. (преведено, текст у рукопису, Библ. Одељења за етнологију и антопологију) 4. J. Vince-Paulla, Virdžina, zavjetovana djevojka, Kruh i ruže. Časopis ženske infoteke, br. 15, Zagreb, 2002, 44-53.

19. недеља
вежбе - "Преоблачење" и (транс)сексуалност – поглед са Балкана у историјској перспективи
-

19. недеља
- - "Преоблачење" и (транс)сексуалност – поглед са Балкана у историјској перспективи
-Анализа филмског материјалѕа

20. недеља
- - Припрема за колоквијум
-

20. недеља
- - Припрема за колоквијум
-

21. недеља
- - Колоквијум
-

22. недеља
- - Тело
1. K. Moс, Југословенски транссексуални хероји: "Вирџина" и "Маrble Ass", Реч, бр.67/13, septembar 2002, 327-346. 2. D. Žarkov, Tijelo drugoga ili seksualno nasilje i tvorba maskuliniteta, seksualnosti i etniciteta u hrvatskim medijima, Treća, Vol. IV, br. 1, Zagreb, 2002, 122-133.

23. недеља
- - Тело "Другог" и конструисање идентитета/разлика у савременој Србији
-

24. недеља
предавање - "Оштећена"тела и идентитети - болест, инвалидност, старење
1. Ј. Jackson, Chronic pain and the tension between the body as subject and object, u: Chordas (еd.), Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 201- 228. 2. S. Benson, Faulty Selves, Imperfect Bodies: Impairment, Disability and Aids, u: K. Woodward (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in association with the Open University, London, 1997, 150-160. 3. D. Lupton, Tijelo u medicini, Treća. Časopis za ženske studije, br.1, vol. IV, Zagreb, 2002, 170-190. 4. Б. Жикић, Антрополошка анализа ХИВ/ХЦВ-вулнерабилности и ризичног понашања у Београду, у: Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској, Зборник радаова Етнографског института САНУ, Београд, 2006.

24. недеља
вежбе - "Оштећена"тела и идентитети - болест, инвалидност, старење
-

25. недеља
- - Тело као роба и капитал
1. C. Shilling, The Body and Phisycal Capital, u: K. Woodward, (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in associations with Open University, London, 1997, 88-93.(преведено) 2 N. Scheper-Huges, The Global Traffic in Human Organs, Current Anthropology, Vol.41, N°.2, 2000, 191-224. 3. С. Декић, Секс, робље и политика. Проблем трговине женама у штампаним медијима у Србији, Genero, Центар за женске студије, Београд, 2004, 29-37.

26. недеља
- - Нове технологије - границе тела, границе идентитета?
1. A. Balsamo, Virtalno tijelo u cyber prostoru, Treća, Časopis Centra za ženske studije, br.1, Vol. IV, Zagreb, 2002, 284-298 2. J. Gonzales, Zamišljajući tijelo kiborga, Treća, Časopis Centra za ženske studije, br.1, Vol. IV, Zagreb, 2002, 298-312. 3. E. Ohniki-Tierney, Brain Death and Organ Transplatation. Cultural Bases of Medical Technology, Current Anthropology, Vol. 35, No.3, June 1994, 233-254

27. недеља
- - Семинарска истраживања
-

28. недеља
- - Семинарска истраживања
-

29. недеља
- - Семинарска истраживања
-

30. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
З. Ивановић, П. Шарчевић, О статусу тела у антропологији, Култура, бр.105/106, Beograd, 2003, 9-24.
1. E. D. Dreger, "Neoređeni pol" ili ambivalentna medicina, Kultura, br.105/106, Beograd, 2003, 147-169.
А. Фостиков, Жена између врлине и греха, у: С. Марјановић-Душанић, Д. Поповић (ур.), Приватни живот у српским земљама средњег века, Клио, Београд, 2004, 323-362
5. B. Denich, Spol i moć na Balkanu, Etnološki pregled 22, Beograd, 1986, 83-98 5. T. Ђорђевић, O српским женама, Српски књижевни гласник, књ. 2, Београд, 1912, 188-196; 285-294 6. T. Ђорђ
М.Фуко, Историја сексуалности. Воља за знањем, Просвета, Београд, 1978, 1-46; 71-97.
1. A. Васиљевић, Одношаји између физичких особина расе и пола, Гласник српског ученог друштва, књ. 55, Београд, 1884, 55-91.
-нпр. популарни психијатријски дискурс : J. Mарић, Ко смо ми Срби, Barex, Београд, 1998. ; Ј. Тошевски, Мушкарац и жена – базичне неутралне разлике, у: Б. Јовановић (ур.), Мушкарац и жена, Гутембергов
J. Chordas (еd.), Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge University Press, 1994, 27 - 48.
1. G. Herd, Treći pol i treći rod, Kultura, br.105/106, Beograd, 2003, 63-132.
Џ. Батлер, Тела која нешто значе, О дискузивним границама "пола", Самиздат Б-92, Београд, 2001, 1-23
1.С. Бојанин, Плес прерушених, у: С. Бојанин, Забаве и светковине у средњевековној Србији, Историјски институт, Београд, 2005, 210-224.
P.Šarčević, Sex and Gender Identity of «Sworn Virgins» in the Balkans, u: M. Jovanović, S. Naumović, Gender Relations in South Eastern Europe:Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in XIX and XX Century, Belgade-Gratz, 2002, 125-143.
1. K. Moс, Југословенски транссексуални хероји: "Вирџина" и "Маrble Ass", Реч, бр.67/13, septembar 2002, 327-346. 2. D. Žarkov, Tijelo drugoga ili seksualno nasilje i tvorba maskuliniteta, seksu
1. Ј. Jackson, Chronic pain and the tension between the body as subject and object, u: Chordas (еd.), Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge University Press, Ca
3. D. Lupton, Tijelo u medicini, Treća. Časopis za ženske studije, br.1, vol. IV, Zagreb, 2002, 170-190. 4. Б. Жикић, Антрополошка анализа ХИВ/ХЦВ-вулнерабилности и ризичног понашања
C. Shilling, The Body and Phisycal Capital, u: K. Woodward, (ed.), Identity and Difference, Sage ,Open University, London, 1997, 88-93.
1. A. Balsamo, Virtalno tijelo u cyber prostoru, Treća, Časopis Centra za ženske studije, br.1, Vol. IV, Zagreb, 2002, 284-298 2. J. Gonzales, Zamišljajući tijelo kiborga, Tr
1. A. Balsamo, Virtalno tijelo u cyber prostoru, Treća, Časopis Centra za ženske studije, br.1, Vol. IV, Zagreb, 2002, 284-298 2. J. Gonzales, Zamišljajući tijelo kiborga, Tr
J. Vince- Paulla, Amazonke iz Istre: na tragu istarskih, u muško preobučenih žena, u: J. Ramberšić Kirin, T. Škorić, Između roda i naroda. Etnološke i folklorističke studije, 2004, 119- 137.
С. Декић, Секс, робље и политика. Проблем трговине женама у штампаним медијима у Србији, Genero, Центар за женске студије, Београд, 2004, 29-37.
Општа допунска литература
1. K Woodward, (ed.), Identity and Difference, Sage Publications in association with the Open University, London, 1997 2. A. Strathern, Body Thoughts, The University of Mitchigan Press, Ann Arbor ,
1. T. Laquer, Making Sex: Body and Gender from Greeks to Freud, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1990, 149-193 2. Ž.Papić, Polnost i kultura. Telo i znanje u socijalnoj antropol
3. J.Žujović, Dnevnik I, Arhiv Srbije, Beograd, 1986. 4. M.Mijušković, Ljubav, brak i porodica u našim narodnim poslovicama, Beograd, 1973. 5. N.Pavković, Etnografski z
1. D. Heat, R. Rapp and K-S. Taussing, Genetic Citiyenship, u: D. Nugent and J. Vinsent (eds.), A Companion to the Anthropology of Politics, Blackwell Publishing, London, 2004, 152-167.
1. N. Yival-Davis, Gender and Nation, Sage Publications, London, 1997. 2 Д. Стојановић, Стање здравља жена и деце у Србији почетком XX века, у: Жене и деца, Библиотека хелсиншке свеске, бр. 23, Бе
1. M. Lock, Cultivating the Body: Anthropology and Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge, Annual Review of Anthropology, Vol. 22, 1993, 133-155 2. J. Chordas, Introduction: the body as re
4.L. French, The political economy of injury and compassion : amputees on ther Thai-Cambodia border, u: J. Chordas (еd.), Embodiment and experience. The existential ground of body and self, Cambridge
1. M. Garber, Vested Interests: Cross-Dressing and Cultural Anxiety, Routledge, London and New York, 1992. 2. M. Garber, Šik od Arabije: transvestizam, transseksualizam i erotika kulturnog pris
1. A.Strathern, Body Thoughts, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 153-176 2. D. Haraway, The Biopolotics of Postmodern Bodies: Determination of Self in Immune System Discourse, у: J. Price
4. S. Benson, The Body, Health and Eating disorders, u: : K. Woodward (ed.), Identity and Difference,Sage Publications in association with the Open University, London, 1997, 122-150 5. G. Seidel and
6. М. Малешевић, Менопауза-последња мистерија крви, у: Обичаји животног циклуса у градској средини, Посебна издања Етнографског института САНУ, књ. 48, Београд, 2002, 199-215 7.М.Павловић, Појам боле
1. L. Bell (ed.), Good Girls, Bad Girls. Sex Trade Workers & Feminists Face to Face, Opirog, Toronto, 1987. 2. D. Radulović, Prostitucija u Jugoslaviji, Filip Višnjić, Beograd, 1986, 3
1.D. Haravej, Manifest za kiborge–Nauka tehnologija i socijalistički feminizam osamdesetih godina dvadesetog veka, u: B. Anđelković (priredila), Uvod u feminističke teorije slike,
4. N. K. Hayles, Unfinished Work : From Cyborg to Cognisphere, Theory, Culture and Society, Annual Revieew, Vol. 23., Nº 7-8, 2006, 159-166. 5.S. Franklin, The Cyborg Embrio: Our Path to Transbi
↑↑↑