Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија рада и доколице (докт.)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Антропологија рада и доколице се састоји из две целине: Проучавање друштвено етаблираних модела успеха у РАДУ, успеха у друштву и успона у друштвеној структури. Модела успеха у раду огледају се у фолклору, књижевности, гласинама и свакодневном говору док сегменти друштва моделују сопствена схватања о успеху и начинима постизања. Типови успеха као бекство из сиромаштва, стицање великог богатства или ’’пуноћа живљења’’ су неки од ocновних модела у разним културама. Проучавање туризма као једног од начина коришћења ДОКОЛИЦЕ тј.слободног времена. Антропологија туризма и туризмологија. Мотивација, потребе и узроци туризма. Форме туризма. Економске и друштвене последице. Политика и туризам – појам туристе: од освајача и ходочасника, преко шпијуна и саботера до жељеног госта. Туризам, традиција и измишљање традиције. Типови туризма – друштвено прихватљиви и неприхватљиви облици туризма. Емпиријска основа туризмолошких класификација типова туризма. Туризам без туристичке основе.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студента да препозна деловање основних модела успеха у раду, пожељног понашања и успеха у друштву, да аналитички посматра туристичке појаве, разлаже их на компоненте, утврђују значења и функције
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Блок настава у више недеља за групу већу од 2 студента. Индивидуални рад: обрада литаратуре, електронске и контакт консултације за семинарски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам антропологије туризма Критичка теорија о туризму
Шта је туризам? Опште антрополошко виђење узрока и последица туризма Теоријски приступ антропологији туризма. Kритички пруступ проучавању туризма
Литература: D. Nesh, Tourism as an Anthropological Subject, Current Anthropology, Vol.22. No.5. 1981. 461-468. T. Nunjes, Turizam u antropološkoj perspektivi, Kultura 60-61, Beograd 1983, 100-110. D.Neš, Turizam kao forma imperijalizma, Kultura, 60-61. Beograd, 1983. 84-99

2. недеља
предавање - О претечама туризма
Ко су све били туристи у историји? Средњевековни ходочасници као зачетници туризма. Поштовање и унишатавање као узроци/последице туризма
Литература: B.Burstin, Od putnika do turiste. Izgubljeno umeće putovanja, Kultura, 60-61.1983. 30-61. J.M.Theilman, Medieval Pilgrims and the origins of Tourism, Journal of Popular Culture, Vol.20. No.4. 1987 .Tarner, L. i Eš. Dž, “Varvarin i turista”, Kultura 60-61, Beograd 1983, 62-81

3. недеља
предавање - Туризам и фолклоризам Туризам и измишљање традиције. Туризам и аутентичност
Фолклористичке конструкције као резултат туристичке посете. Туристичко-фолклористички прикази. Да ли туристички призори могу бити аутентични? О ''примитивној'' уметности и ''уметности'' намењеној туристима. Презенатција култура
Литература: H.Bauzinger, Etnologija, Beograd, 2002.174-196. R.Bendix, Tourism and Cultural Displays: Inventing Tradition for Whom?, Journal of American Folklore, Vol. 102. No. 404. 1989. D.Mek-Kenel, Autentičnost turističkih prizora, Kultura, 60-61, Beograd, 1983. 174-185. L.Shiner, “Primitive Fake”, “Tourist Art”, and the Ideology of Authencitity, The Journal of Aestetics and Art Criticism, Vol. 52. No. 2. 1994. M. Stenton, , Polinezijski kulturni centar, Kultura 60-61, Beograd 1983, 245-255

4. недеља
предавање - Културни туризам
Да ли се туристичке потребе могу сматрати као културне потребе. Појам културног туризма. Класификације унутар културног туризма
Литература: М.Šešić-Dragićević, Turističke potrebe kao kulturne potrebe, Kultura, 60-61.1983. 150-185. В.Ђукић-Дојчиновић, Културни туризам, Београд, 2005

5. недеља
предавање - Сеоски туризам
Анализа концепта сеоског туризма. Сеоски туризам – случај Лангдока
Литература: В.Ђукић-Дојчиновић, Сеоски туризам Србије, Београд,1992. D.Žakobi, Kulturni turizam u selima odmora, Kultura 60-61, Beograd 1983, 234-244

6. недеља
предавање - Организовано путовање као туристичка форма
Организовано путовање наспрам слободног лутања. Егзотичност пакет аранжмана
Литература: K.Dž.Smit, Organizovano putovanje, Kultura, 60-61. Beograd, 1983. 188-210. L. Tarner, i Dž. Eš , “Politika sunčanog pojasa”, Kultura 60-61, Beograd 1983

7. недеља
предавање - Примери антрополошког проучавања туристичких феномена
Кобасицијаде и сланинијаде као вид аутентичне креације туристичке понуде. Шта су све били туристички водичи? Венецијанска гондола - један пример сувенира
Литература: Ž.F.Hirš,Od hodočasnika do putnika lutalice, Kultura,60-61. Beograd, 1983. 211-233. Гастрономске традицијаде, поглавље у књизи И.Ковачевић, Антропологија транзиције, Београд, 2007.И.Ковачевић, Венецијанска гондола од пластике, Етнолошке свеске, 5, Београд, 1984. и у И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2, Београд, 2001.

8. недеља
предавање - Социјални оквири успеха. Друштвена структура и вертикална друштвена покретљивост
Амерички мит о успеху. Општи преглед.
Литература: M. Marsden, The American Myth of Success: Visions and Revisions, u K. Lause – J. Nachbar, (Eds), Popular Culture: An Introductory Text, Bowling Green State University Popular Press, Bowling Green, 1992. 134- 148.

9. недеља
предавање - Основи мита о успеху..
Амерички мит о успеху – књижевно-историјски приступ. Self-made man као базични модел ''америчког сна''
Литература: I.G.Wyllie, The Self-Made Man, The Free Press, New York, 1954. J. Cawelti, Apostles of Self-made Man, Univ. of Chicago Press.1965.

10. недеља
предавање - Амерички мит о успеху – психоаналитички приступ
Психоанализа мита о успеху. Психоанализа ''self made man''-а.
Литература: J. V. Catano, Ragged Dicks. Masculinity, Steel, and the Rhetoric of the Self-Made Man, Southern Illinois University Press Carbondale and Edwardsville, 2001.

11. недеља
предавање - Хорејша Елџер мит – мит о изласку из сиромаштва. Прва велика богатства и путеви
Романи Хорејше Елџера као главни носици мита о напредовању у друштвеној структури 19. века. Прелом деветнаестог и двадесетог века и прва велика богатства стечена у индустријској револуцији
Литература: J. A. Geck, The Novels of Horatio Alger, Jr. http://www.lib.rochester.edu/ camelot/cinder/ Horatiomain.htm H.Alger, Ragged Dick, New York, 1868.(Project Gutenberg) R.Levinzon, Kako su nastala velika bogatstva, Beograd, 1935.

12. недеља
предавање - Творци успеха
Карнеги и пенсилванијска индустрија челика. Хенри Форд и стварање моћне аутомобилске индустрије. Модерни менаџер као човек успеха – Ли Ајакока. Берза, инвестиције и успех у свету финансијског капитала
Литература: A.Carnegie, Autobiography of Andrew Carnegie, Houghton Mifflin Company, Boston, 1920. (Project Gutenberg); Хенри Форд и стварање моћне аутомобилске индустрије H.Ford, Moj život i rad, Kragujevac, 1995. V.Sasman, Kultura kao istorija. Preobražaj američkog društva u XX veku, Beograd, 1987. 205-245.; L.Ajakoka, Autobiografija, Beograd, 1996.; R.G. Hegstrom, Voren Bafet za sva vremena, Beograd, 2006.

13. недеља
предавање - Срећа као основ српске варијанте успеха. Српски успех у светским оквирима
Фолклорни оквири успеха - Срећа и додатни елементи као предуслов успона у друштвеној структури. Фолклорни оквир српског успеха у свету. Фолкоорни оквир успеха у условима транзиције
Литература: И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала 2. Савремено друштво, Београд, 2001. 25-38.; - И.Ковачевић, Антропологија транзиције, Београд, 2007. 11-77.

14. недеља
предавање - Семинарски рад и припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
И.Ковачевић,Антропологија транзиције,Београд,2007. 51-77.109-153.
И.Ковачевић,Семиологија мита и ритуала, 1. Традиција, 179-186.
И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала, 2. Савремено друштво, Београд, 2001. 50-61, 181-211.
D. Nesh, Tourism as an Anthropological Subject, Current Anthropology, Vol.22. No.5. 1981. 461-468.
T. Nunjes, Turizam u antropološkoj perspektivi, Kultura 60-61, Beograd 1983, 100-110.
H.Bauzinger, Etnologija, Beograd, 2002.174-196.
J. Cawelti, The Apostles of The Self-Made Man, Univesity of Chicago Press, Chicago, 1965. 60-110.
I. G. Wyllie, The Self-Made Man in America. The Myth of Rags to Rich, The Free Press, New York, 1954. 9-45.
↑↑↑