Arheologija

Курс:
Рана европска праисторија (мастер)
У оквиру предмета: Рана европска праисторија
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је намењен полазницима који намеравају да прошире опште знање о раној европској праисторији. На предавањима ће бити размотрене теоријске и методолошке претпоставке проучавања палеолита, мезолита и неолита у следећим областима: I - културни и друштвени феномени, II – економија, насељавање и природна средина, III - студије материјалне културе, IV - уметност и систем веровања. С обзиром да ће тема за семинарски рад бити бирана из једне области, а тема за усмену презентацију из друге, студенти ће имати прилику да одређену појаву или проблем размотре у ширем друштвеном, економском, културном или еколошком контексту. Специјалистичка знања полазници ће моћи да стекну похађањем одговарајућих изборних курсева.
Циљ изучавања курса: Детаљно проучавање различитих тема које се односе на истраживање ране европске праисторије (зависно од опредељења полаѕника)
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у различите области проучавања археологије палеолита, мезолита и неолита
Европска археологија: области проучавања и археолошке теорије; регионална традиција у истраживању; интегративни приступ; главна питања и проблеми археологије палеолита, мезолита и неолита.

2. недеља
предавање - Материјална култура: контекст налаза
Тафономија; просторна анализа; реконструкција активности; друштвени, културни и сакрални контекст.

3. недеља
предавање - Покретни и непокретни археолошки налази: анализа материјала и технолошка анализа
Експлоатација, прерада и размена сировина; технологија израде артефаката.

4. недеља
предавање - Покретни и непокретни археолошки налази: типолошка класификација
Основни принципи типолошке класификације; поређење типолошких система који се користе у анализама различитих врста археолошког материјала.

5. недеља
предавање - Археологија насељавања у палеолиту, мезолиту и неолиту
Ловачкосакупљачке и ране земљорадничке заједнице: систем насељавања и мрежа насеља.

6. недеља
предавање - Економска археологија у палеолиту, мезолиту и неолиту.
Средина и ресурси; сакупљање, лов и производња хране; улога биљних и животињских ресурса у различитим периодима.

7. недеља
семинар - Усмена презентација радова на задату тему и дискусија
Презентација радова који се односе на проблематику обухваћену предавањима.

8. недеља
предавање - Друштвена организација и друштвени односи у палеолиту, мезолиту и неолиту
Хоризонтална и вертикална друштвена стратификација у различитим периодима; нивои друштвене сложености; фактори друштвене интеграције.

9. недеља
предавање - Уметност у палеолиту, мезолиту и неолиту
Пећинско сликарство: хронологија стила и C14, значење палеолитске пећинске уметности; улога предметне уметности у палеолиту, мезолиту и неолиту.

10. недеља
предавање - Системи веровања у палеолиту, мезолиту и неолиту
Критеријуми за дефинисање система веровања у раној европској праисторији.

11. недеља
предавање - Културни идентитет
Културни идентитет и традиција; културне границе, фактори културне изолације.

12. недеља
предавање - Културне трансформације и интеракције
Културне промене и културни контакти (интеркултурни трендови, културна коине, културни утицаји, директни контакти: размена идеја, знања, предмета и добара).

13. недеља
семинар - Усмена презентација радова на задату тему и дискусија
Презентација радова који се односе на материју из другог дела циклуса предавања.

14. недеља
предавање - Припрема за испит
-

15. недеља
предавање - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Bailey, P. Spikins (eds.), Mesolithic Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2008
C. Gamble, The Palaeolithic Settlement of Europe, Cambridge University Press, 1986
C. Gamble, The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1999
Đ. Basler (ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja, Tom I – Paleolitsko i mezolitsko doba, Akademija nauka Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka istraživanja, Sarajevo 1979.
F. Djindjian, J. K. Kozlowski, M. Otte, Le Paléolithique superieur en Europe, Armand Colin, Paris 1999
A. Whittle, Europe in the Neolithic: the Creations of New Worlds, Cambridge University Press, Cambridge 1996
I. Radovanović, The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Ann Arbor – Michigan, 1996.
M. Garašanin (ed.): Praistorija jugoslavenskih zemalja, Tom II, Centar za balkanološka istraživanja, Sarajevo 1979
↑↑↑