Arheologija

Курс:
Археологија Југоисточне Европе од 9. до 11. века (докт.)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Студенти се упознају са материјалном културом Југоисточне Европе у раздобљу 9-11. века, у време покрштавања разних народа, стварања првих држава на овом простору и успона привреде.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о археологији Југоисточне Европе у 9-11. столећу у појединим областима, упознајући расположиву грађу о покретним налазима, врстама станишта и других насеобинских објеката, гробљима и утврђеним местима.
Предуслови за полагање: Похађање наставе или припрема за консултације,семинарски рад.
Облици наставе: Предавања по 2 часа недељно или семинар и интерактивна настава, током које сами полазници обрађују тематске јединице кроз обимне реферате, под надзором наставника.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Станојевић, Н. 1986/1987 Насеља VIII-IX века у Војводини, Рад Војвођанског музеја 30: 119-146.
Bálint, Cs. 1991 Südungarn im 10.Jahrhundert, Budapest.
Д. Радичевић, В. Ђорђевић и Ј. Ђорђевић, Средњовековно насеље на локалитету Најева циглана у Панчеву: објекти X-XI века, Гласник Српског археолошког друштва 28, Београд 2012, 201-22
Д. Радичевић, Периодизација некропола IX-XI века у доњем српском Подунављу Старинар LVII/2007 Београд 2009, 349-362.
B. Dostal, Das Vordringen des grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer, u Magna Moravia, Praha 1965, 361-416.
Giesler, J. 1981 Untersuchungen zur Chronologie der Bjelo Brdo Kultur. Ein Beitrag zur Archäologie des 10. und 11. Jahrhunderts im Karpatenbecken, Prähistorische Zeitschrift, 56, 1, Bonn.
Ђорђевић, В. 2000 Подаци о грнчарији IХ-ХI века из области Вршца, Гласник музеја Баната 9/10: 19-63.
М. Јанковић, Неки подаци о предметима од обојених метала на Кључу Дунава у IX-XI веку, Зборник радова Народног музеја 11 (1983), 99-112.
Rusu, M. 1975 The Auchtonous Population and the Hungarians on the Territory of Transilvania in the 9th-11th Centuries, in Relations between the Autochtonous Population and the Migratory Populations on the Territory of Romania, eds. M. Constantinescu, S. Pascu and P. Diaconu, Bucuresti, 201-217.
The Ancient Hungarians, Exhibition Catalogue, Hungarian national museum, 1996, Budapest.
Григоров, В. 2007 Метални накити от средновековна България (VII-XI в.), София.
↑↑↑