Arheologija

Курс:
Уметност, религија и друштво у палеолиту
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс се бави археолошким сведочанствима о друштвеном и духовном животу палеолитских заједница. У оквиру курса биће размотрени: предметна и пећинска уметност, сахрањивање, култни предмети, сакрални објекти и њихова друштвена улога.
Циљ изучавања курса: а) Стицање општих знања о уметности, друштву и систему веровања у палеолиту.б) Упознавање са главним темама и проблемима везаним за проучавање уметности, друштва и система веровања у палеолиту.ц) Овладавање литературом и подацима из литературе.д) Усмена презентација рада на задату тему.е) Овладавање техником писања научног рада (семинарски рад). ф) Учешће у дискусијама о појединим питањима.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови
Облици наставе: Предавања и вежбе
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, презентација рада на часу, израда семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: У формирању оцене учествују: усмена презентација рада на задату тему (20%) усмени испит (40%) и семинарски рад (40%).
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријске и методолошке претпоставке проучавања друштва, уметности и религије
Значај проучавања уметности, друштва и система веровања у палеолиту; функционалистички и структуралистички приступ у проучавању палеолитске уметности.

2. недеља
предавање - Доњи палеолит: сведочанства о симболичком мишљењу
Когнитивне способности примата и раних хоминида, сведочанства о симболичком мишљењу: манупорти, предмети са урезима и перфорацијама, окер, бифацијално окресани артефакти, левалоазијенска технологија.

3. недеља
предавање - Друштвена организација и друштвени односи у доњем палеолиту
Величина групе; унутрашња организација; улога женских и мушких чланова заједнице.

4. недеља
предавање - Симболизам, сахрањивање и култ код неандерталаца
Когнитивне способности неандерталаца; сведочанства о симболичком мишљењу и култу; погребни ритуал.

5. недеља
предавање - Неандерталско друштво
Величина групе; односи унутар групе; организација лова и свакодневног живота.

6. недеља
предавање - Духовност на прелазу из средњег на горњи палеолит
Питање унутрашње трансформације неандерталских заједница (горњи палеолит и неандерталци; накит и музички инструменти у средњепалеолитском контексту); креативна експлозија у горњем палеолиту.

7. недеља
предавање - Историјат истраживања горњепалеолитске уметности
Историјат истраживања горњепалеолитске уметности од открића Алтамире до открића пећине Шове.

8. недеља
предавање - Пећинско сликарство у франко-кантабријској регији I
Пећинско сликарство у орињасијену и граветијену.

9. недеља
предавање - Пећинско сликарство у франко-кантабријској регији II
Пећинско сликарство у солитреју и магдаленијену.

10. недеља
предавање - Предметна уметност у горњем палеолиту
Антропоморфне и зооморфне фигурине; предмети са урезима и рељефно представљеним мотивима.

11. недеља
предавање - Интерпретације горњепалеолитске уметности
"Уметност ради уметности", ловна магија и култ плодности, структуралистичка тумачења; шаманизам и горњепалеолитска уметност.

12. недеља
предавање - Сахрањивање и култ у горњем палеолиту
Сведочанства о сахрањивању у горњем палеолиту: Грималди, Доње Вестонице, Лагар Велжо и други локалитети.

13. недеља
предавање - Друштвена организација и друштвени односи у горњем палеолиту.
Појава сложених ловачкосакупљачких заједница у горњем палеолиту.

14. недеља
предавање - Припрема испита

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
P. G. Bahn, J. Vertut 1997, Journey through the Ice Age, Weidenfeld & Nicolson, London.
J. Flood 1995, Archaeology of the Dreamtime, Angus & Robertson, Sydney
C. Gamble 1999, The Palaeolithic Societies of Europe, Cambridge University Press, Cambridge
P. Graziosi 1960, Palaeolithic Art, Faber, London
A. Leroi Gourhan 1971, Préhistoire de l’Art Occidental, Mazenod, Paris
A. Leroa Guran 1991, Religije prethistorije, Plato, Beograd
T. D. Price, J. A. Brown (eds.) 1985, Prehistoric Hunter-Gatherer – The Emergence of Cultural Complexity, Academic Press, Orlando
J. Riel-Salvatore, G.A. Clark 2001, Grave Markers - Paleolithic Burials and the Use of Chronotypology in Contemporary Palaeolithic Research, Current Anthropology, Vol. 42, N 4, August-October.
P. J. Ucko, A. Rosenfeld 1966, L’Art paléolithique, Librairie Hachette, Paris
D. Lewis-Williams 2004, The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art, Thames and Hudson.
↑↑↑