Arheologija

Курс:
Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е. (осн.)
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Компаративна културна конфигурација Египта и ширег региона у IV миленијуму пре наше ере. Продори ка Нубији. Египатско присуство у Канаану. Утицаји из Месопотамије. Модели интеракције. Дејство регионалних међуодноса на унутрашње развојне процесе.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о интеракцији Египта са Канааном, Доњом Нубијом и Месопотамијом 4000-3000 године пре наше ере: путеви, механизми, форме, динамика, последице. Развијање способности дефинисања модела међуодноса и њиховог синтетичко-критичког разматрања.
Предуслови за полагање: Нема предуслова. Предиспитна обавеза, колоквијум у 7 недељи курса.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2+2 часа недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Египат.
Преглед културног развоја Египта у IV миленијуму п. н. е. Разматрања о природној средини и енергетским ресурсима као развојним фаторима. Еволуционе фазе Накада културе. Процес формирања египатске државе.

2. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Месопотамија.
Геофизичке особине и палеоеколошки услови у Месопотамији. Преглед раних култура шире области око Тигра и Еуфрата. Еволуција и ширење Урук културе.

3. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Нубија.
Геофизичке особине и палеоеколошки услови у Нубији. Преглед раних култура Нубије. Картумски технокомплекс. Нубијска А-група.

4. недеља
предавање - Културна конфигурација региона: Канаан.
Територијални оквир, геофизичке особине и палеоеколошки услови у Канаану. Преглед културног развоја. Прелаз халколита ка раној бронзи I, и ниво друштвене интеграције и организације.

5. недеља
предавање - Комуникациони правци.
Путеви, одредишта, актери, начини, разлози и врсте комуникације. Руте унутар Египта. Копнене и поморске везе Египта са окружењем.

6. недеља
предавање - Интеракција Египат – Месопотамија.
Асиметрија односа Египта и Месопотамије. Корелација Накаде II-III са Протолитерарним Б периодом. Иконографија моћи елите.

7. недеља
предавање - Компаративно резимирање претходног - колоквијум.
Најважнији закључци. Колоквијум.

8. недеља
предавање - Интеракција Египат – Нубија.
Фазе односа Накада културе са А-групом Доње Нубије. Потискивање, асимилација, интензивирање утицаја, експлоатација, агресија. Петроглифи.

9. недеља
предавање - Интеракција Египат – Канаан (1).
Историјат односа. Политичке конотације. Оснивање египатске протодинастичке колоније у југозападном Канаану.

10. недеља
предавање - Интеракција Египат – Канаан (2).
Најзначајнији локалитети са египатским материјалом у Канаану. Структура колоније. Диспаритет организационе комплексности. Проблематика некропола.

11. недеља
предавање - Интеракција Египат – Канаан (3).
Основни модели тумачења односа Египта и Канаана. Разлози успостављања, време трајања, и окончање колонијалног присуства.

12. недеља
предавање - Интеракциони модели једнаких заједница.
Компетиција, надметање у надмашивању, ратовање, пренос иновација, симболичка инкорпорација, церемонијална размена вредности, проток добара, језик и етницитет.

13. недеља
предавање - Интеракциони модели центра – периферије.
Дифузија, модел светских система, колонијализам, империјални модел, теорија зависности, трговачке дијаспоре, удаљеност-једнакост.

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закључна разматрања.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију. Важан извор података су предавања.
Anđelković, B., 1995, The Relations between Early Bronze Age I Canaanites and Upper Egyptians. Belgrade: Faculty of Philosophy
Levy, T. E., and van den Brink, E. C. M. 2002 Interaction Models, Egypt and the Levantine Periphery. Pp 3-38 in Egypt and the Levant: Interrelations from the 4th through the Early 3rd Millennium B. C.
Gatto, M. C. 2000 The most ancient evidence of the “A-Groups” Culture in Lower Nubia. Pp. 105-117 in Recent Research Into the Stone Age of Northeastern Africa, eds. L. Krzyzaniak et al.. Poznan: Pozna
Smith, H. S. 1992 The Making of Egypt: A Review of the influence of Susa and Sumer on Upper Egypt and Lower Nubia in the 4th millennium B.C. Pp. 235-246 in The Followers of Horus, eds. R. Friedman and
Morrey, P.R.S. 1987 On Tracking Cultural Transfers in Prehistory:The Case of Egypt and Lower Mesopotamia in the Fourth Millennium B.C. Pp.36-46 in Centre and Periphery in the Ancient World. Cambridge.
Kantor, H. J. 1992 The Relative Chronology of Egypt and Its Foreign Correlations before the First Intermediate Period. Pp. 3-21 in Chronologies in Old World Archaeology, ed. R. W. Ehrich. Chicago and
Griswold, W. A., 1992, Imports and social status: The role of long-distance trade in predynastic Egyptian state formation. Ph.D. Dissertation, Harvard University. Ann Arbor: UMI.[str. 9-33, 137-151].
Wilkinson, T. A. H., 2002, Uruk into Egypt: Imports and Imitations. Pp. 237-248 in Artefacts of Complexity: Tracking the Uruk in the Near East, ed. J. N. Postgate. Warminster: Aris & Phillips Ltd.
Jimenez-Serrano,A., 2003, Two proto-kingdoms in Lower Nubia in the fourth Millennium BC.Pp. 251-267 in Cultural Markers in the Later Prehistory of Northeastern Africa and Recent Research. Poznan: PAM.
↑↑↑