Arheologija

Курс:
Култ и иконографија у римско доба (осн.)
Предавачи: др Мирослав Вујовићванредни професор
др Јелена Цвијетићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Нови аспекти у тумачењу Митриног култа; култ Јупитера Долихена – успон и поништење; interpretatio orientalis у култовима Јупитера Турмасгада и Теос Хипсистоса; култ Атиса; култ египатских божанстава (Изида, Серапис, Хермес-Тот, Харпократ, Изис Александрија, Изис Пелагија), елементи оријенталних култова у декорацији надгробних споменика, камених и оловних саркофага.
Циљ изучавања курса: Студент се упознаје са специфичностима култова у римским провинцијама на тлу централног Балкана, токовима преношења утицаја, асимилације и односа званичне римске религије и управног система према популариѕацији источњачких и других култова.
Предуслови за полагање: нема предуслова
Облици наставе: предавања, вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A.Jovanović, Ogledi iz antičkog kulta i ikonografije, Beograd 2007.
Lj.Zotović, Istorijski uslovi razvoja orijentalnih kultova u rimskim provincijama na teritoriji Jugoslavije, Starinar XIX, Beograd 1969, 59-72.
Љ.Зотовић, Прилог проучавању Турмасгадовог култа, Старинар 27, 1977.
М.Тачева-Хитова, История на источните култове в Долна Мизия и Тракия, София 1982.
J.Medini, Rimska i orijentalne religije na istočnoj obali Jadrana, Materijali SAD 12, 1976.
А.Јовановић, Прилог проучавању култа Theos Hypsistos на Балкану, Гласник Српског археолошког друштва 11, Београд 1996.
D.Ulansey, The Origins of the Mithraic Mysteries.Oxford 1989.
Општа допунска литература
Lj.Zotović, Mitraizam na tlu Jugoslavije, Beograd 1973.
Lj.Zotović, Putevi širenja Mitraizma na tlu Jugoslavije, Balkanika II, Beograd 1971, 69-84.
Lj.Zotović, Novo tumačenje Dolihenovog spomenika iz Slankamena, Starinar XXII, 1971 (Beograd 1974), 59-65.
D.Vučković-Todorović, Svetilište Jupitera Dolihena u Brzoj Palanci, Starinar XV-XVI, Beograd 1965, 173-182.
↑↑↑