Arheologija

Курс:
Музеологија (осн.)
У оквиру предмета: Музеологија
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1. УВОД у студије о заштити наслеђа 1.1 Дефинисање предмета и основни појмови научних дисциплина заштите (појам сведочанства и филозофија чувања; филозофија музеализације) 1.2. Теоријски основи и систематизација опште музеологије (документацијски, инфомацијски и комуникацијски аспект делатности) 1.2.1. Историјски модели музеалне делатности 2. ПРАГМАТИЧКИ АСПЕКТИ МУЗЕОЛОГИЈЕ: МУЗЕОГРАФИЈА 2.1. Музеализација и музеална делатност: музеографисање и инструментална, функционална и представна сврховитост музеалне делатности. 2.2. Музеална делатност и облици друштвене кодификације 3. МУЗЕЈСКА ПРАКСА И УПРАВЉАЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ 3.1. Посебне методике појединих области музејског рада 3.1.1. Селекција и научно искуство 3.1.2. Документација и научна дескрипција 3.1.3. Комуникација и облици верификација 3.2. Политика програмирања музеја и модели управљања 3.3. Технологија музејског рада 3.3.1. Рекогнисцирање и други облици прикупљања музеалија 3.3.2. Заштита и обрада збирних фондова: депои, документација 3.3.3 Изада каталога збирки и други облици научне дескрипције 3.3.4. Облици музејске презентације: едиције, експозиције 3.3.5. Облици сарадње са јавношћу 3.3.6. Облици маркетинга у музејској делатности 4. РЕАЛИЗАЦИЈЕ (ИНДИВИДУАЛНИ РАД СТУДЕНАТА) (изводи се у другој половини другог семестра семинарских вежбања и презентује у некој од завршних форми) 4.1. Пројекти за емпиријска истраживања појединих сегмената музејске праксе (од степена коришћења музејских фондова до сарадње са публиком) 4.2. Пројекти за алтернативну музеолошку праксу 4.3. Аналитички прикази сталних поставки и других, сталних и повремених, активности музеја
Циљ изучавања курса: Савладавање теорије музеализације, усвајање историјских знања и практичних вештина у стварања музејских збирки, као и савремене употребе и тумачења музејског наслеђа.
Предуслови за полагање: Присуствовање предавањима и вежбама са решавањем индивидуалних задатака. Предмет могу бирати као иѕборни студенти Филозофског факултета, и Универзитета у Београду и Универзитета уметности у Београду.
Облици наставе: а)предавањима, б) семинарским вежбама, ц)вежбама лабораторији и на рачунарима и д)индивидуалном праксом студената у слушаоницама и музејским установам
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D.Bulatović, "Muzeologija i/kao hermeneutika", u: Muzej kao slika svijeta?, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore god 1, broj 1 (Nova serija. II knjiga), 111-120
I.Maroević, Uvod u muzeologiju, Zagreb 1992.
T.Šola, Muzeji i marketing, Beograd 2004.
- Statut ICOM-a sa Etičkim kodeksom, Beograd 1993.
D:Bulatović, Osnovni kurs muzeologije, elektronska zbirka predavanja sa hrestomatijom, 2006
Општа допунска литература
T.Šola, Eseji o muzejima i njihovoj teoriji: prema kibernetičkom muzeju, Zagreb2003.
Grupa autora, Standardi i normativi za muzejsku delatnost, bibl. Kultura - planiranje 8, izd. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beogad 1989.
Tomislav Šola, The Future of Museums and the Role of Museology, MM&C, Vol. 11, No. 4, December 1992.
D.Bulatović, "ART AND MUSEALITY", Зборник радова Филозофског факултета, серија A, XVIII, Београд 1994;
D.Bulatović, A. Milosavljević, “Baština i rat: cinizam nužnosti”, Nova srpska politička misao, posebno izdanje I, Beograd, 1999, 237-250)
J. Glusberg, "Hladni" i "vrući" muzeji, Muzeologija 23, Zagreb 1983.
G. Basin, The Museum Age / Les temps des musees, Bruxelles-Paris 1967.
K. Hudson, A Social History of Museums, London 1975.
E. Hooper-Greenhil, ed., The Educational Role of Museums, London and New York 1997.
↑↑↑