Arheologija

Курс:
Словени између Византије и Мађарске (мастер)
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти се упознају са археологијом Српског подунавља 11. – почетка 13. столећа.
Циљ изучавања курса: Да студенти кроз археолошку грађу прате збивања на византијско – мађарској граници, да упознају мере које су обе државе предузимале и културу становништва у нашем Подунављу; да савладају метод проучавања ове врсте налазишта.
Предуслови за полагање: Одслушан основни курс из Националне археологије средњег века.
Облици наставе: Предавања по 2 часа недељно током семестра или једнак број консултација. Вежбе се реализују у блоку кроз теренски рад или обраду археолошког материјала у факултетској или некој музејској збирци.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод.
.

2. недеља
предавање - Византијска утврђења на ушћу Дунава.
-

3. недеља
предавање - Номади у Подунављу.
-

4. недеља
предавање - Гамзиград и утврђења 11 столећа на десној обали Дунава.
-

5. недеља
предавање - Браничево.
-

6. недеља
предавање - Београд.
-

7. недеља
предавање - Гробља на јужној страни Дунава.
-

8. недеља
предавање - Срем (Земун, Мачванска Митровица).
-

9. недеља
предавање - Банат.
-

10. недеља
предавање - Бачка
-

11. недеља
предавање - Гробља на северној страни Дунава.
-

12. недеља
предавање - Цркве.
-

13. недеља
предавање - Оставе и ковање новца.
-

14. недеља
- - Припреме за испит
-

15. недеља
предавање - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Група аутора, Dinogetia I, Bucuresti 1967.
2. Ђ.Јанковић, Словенски град у: Гамзиград, касноантички царски дворац, каталог изложбе, Београд 1983, 142-160.
3. М. Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у X-XI веку, Београд 1981.
4. М. Јанковић и Ђ. Јанковић, Подунавски градови поменути као пострадали 1072. године, Годишњак града Београда 25, Београд 1978, 41-55.
5. М.Поповић – В.Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар 39, Београд 1988, 125-179.
6. М. Јанковић, Београд и његова околина од IX-XI века, у Труды VI Международного Конгресса славянской археологии, том 1, Проблемы словянской археологии, Москва 1997, 42-52.
7. В. Бикић, Средњовековна керамика Београда, Београд 1994, 31-62.
8. З. Жеравица и Л. Жеравица, Средњовековно насеље у Поповици код Неготина, Старинар 28-29, Београд 1979, 201-211.
9. М. Вуксан, Ковин-град, средњовековно насеље и утврђење, Рад Музеја Војводине 39, Нови Сад 1997, 175-184
10. Е. Зечевић, Преглед керамичког материјала са локалитета Град у Ковину, Рад Музеја Војводине 39, Нови Сад 1997, 185-191.
11. Г. Марјановић-Вујовић, Трњане, српска некропола краја XI - почетка XIII века, Београд 1984.
12. Г. Марјановић-Вујовић, Старосрпска некропола, у Винча у праисторији и средњем веку, каталог изложбе, Београд 1984, 131-136.
13. Г. Марјановић-Вујовић, Врсте и типови накита XI и XII века из некропола у Србији, Зборник радова Народног музеја (Чачак) 15, Чачак 1985, 5-20.
14. Г. Марјановић-Вујовић, Раносредњовековна некропола на Доњем граду Београдске тврђаве, Годишњак града Београда 36, Београд 1989, 17-46
15. М. Јанковић, Две средњовековне некрополе у Источној Србији, Старинар 24-25, Београд 1975, 227-241.
16. Н. Станојев, Некрополе X-XV века у Војводини, Нови Сад 1989.
↑↑↑