Arheologija

Курс:
Археологија размене и трговине (докт.)
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Сташа Бабићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс обухвата проучавање широке и интердисциплинарну методологије од врло специјализованих анализа порекла сировина, материјала и артефаката, преко просторних студија и модела дистрибуције, до општих и посебних теоријских проблема који задиру у социо-антроплошке интерпретације размене, као што су: интеракционистичка школа, (Диркемов утицај, Марсел Мос и “Оглед о дару), супстантивистичка и формалистичка школа економске антропологије (Карл Полањи, начини и сфере размене), питање размене као узрока друштвене промене, светски систем (Имануел Валерштајн), проблем центра и периферије и сфера интеракције. На курсу се разматра значај идеје размене у археологији, пошто трагови размене и трговине повезују специфичне археолошке анализе са широм интерпретацијом друштвене динамике.
Циљ изучавања курса: Упознавање теоријских оквира једног од најважнијих археолошких проблема: препознавања и интерпретације размене и трговине у археологији, као и могућност сагледавања динамичних културних процеса у прошлости основу археолошког материјала.
Предуслови за полагање: радно знање енглеског језика
Облици наставе: Предавања, семинари, самосталан рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Sabloff and C. C. Lamberg-Karlovsky ( eds.), Ancient Civilization and Trade, Albuquerque 1975.
C. Renfrew & J. F. Cherry (eds.), Peer Polity Interaction and Socio-Political Change, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
K. Sykes, Arguing with Anthropology: An introduction to Critical Theories of the Gift. Routledge, London 2007.
С. Бабић, Поглаварство и полис, Старије гвоздено доба централног Балкана и грчки свет, Балканолошки иснтитут САНУ, Београд 2004.
S. Babić, ‘Princely Graves’ of the Central Balkans - Critical history of research, Journal of European Archaeology V (1) (2002), 70-88.
S. Babić, Iron Marshalltowns of the Balkans – Ethnography of an Archaeological Community, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja XXXV, Sarajevo (2006), 115-124.
А. Палавестра, Праисторијска трговина, Balcanica XXI, 1990, 149-164.
А. Palavestra, Praistorijski ćilibar na centralnom i zapadnom Balkanu, Balkanološki institut SANU, Beograd 1993.
А. Палавестра, В. Крстић, Магија ћилибара, Народни музеј, Београд 2006.
C. R. McAdams, Antropological Perspectives on Ancient Trade, Current Anthropology 15/3, 1974, 239—258.
T. C. Champion (ed.), Centre and Periphery – Compariative Studies in Archaeology, Hyman, London 1989.
O. B. Gibson & M.N. Gaselowitz (eds.), Tribe and Polity in Late Prehistoric Europe, Plenum Press, New York – London, 1988.
F. Fischer, 1973 Keimelia, Bemerkungen zur kulturgeschichtlichen Interpretation des sogenannten Siidimports in der spa’ten Hallstatt- und friihen Latene-Kultur des westlichen Mitteleuropa, Germania 51/2. 436—450.
S. Frankenstein and. M. Rowlands, The Internal Structure and Regional Context of Early Iron Age Society in South-Western Germany, Bulletin of the Institute of Archaeology 15, University of London, London 1978, 73-112.
R. Layton, An introduction to theory in anthropology. Cambridge University Press, Cambridge 1997. 98-126.
B. Malinovski, Argonauti zapadnog Pacifika, Beograd. 1979.
M. Mos, Ogled o daru. Oblik i smisao razmene u arhaičnim društvima, Sociologija i antropologija 2, Prosveta, Beograd 1982, 7-212.
A. Palavestra, Praistorijski trgovci, IQ 1, 1997, 33-34.
M. Panof, Bronislav Malinovski, BIGZ, Beograd 1979, 46-64.
C. Renfrew and S. Shenan (eds.), Ranking, Resource and Exchange, Cam¬bridge 1982.
C. Renfrew, Trade and Culture Process in European Prehistory, Current Anthropology 10/2-3, 1969, 151-169.
C. Renfrew, The Emergence of Civilization, London 1972.
M. Rowlands, Modes of Exchange and the incentives for trade, with reference to later European prehistory, The Explana¬tion of Cultural Change: Models in Prehistory (C. Renfrew ed.), Duckworth, London 1973, 589-600.
M. Rowlands, Kinship, Alliance and Exchange in European Bronze Age (J. Barret and R. Bradley ed.), Settlement and Society in the British Later Bronze Age, 15—55, Oxford 1980.
M. Rowlands, M. Larsen and K. Kristiansen ( eds.), Centre and Periphery in the Ancient World, Cambridge 1987.
P. Wells, Culture Contact and Culture Change: Early Iron Age Central Europe and the Mediterranean World, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
P. Wells, Meditteranean trade and culture change in Early Iron Age Central Europe, Settlement and Society: aspects of West European prehistory in the first millennium B. C (T. C. Champion and S. V. S. Megaw eds.), Leicester University Press, Leicester 1985, 69-90.
↑↑↑