Arheologija

Курс:
Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века (осн.)
Предавачи: др Ненад Макуљевићредовни професор
др Владимир Симићванредни професор
Ирена Ћировићасистент
др Ана Костић Ђекићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквру предмета „Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века“ проучавају се различити контексти настанка и функционисања српске визуелне културе у дугом 19. веку. На предмету се изучавају српска сакрална, политичка, јавна и приватна визуелна култура. У оквиру сакралне визуелне културе пажња је посвећена различитим културним моделима српске црквене уметности, концептима иконостаса и програмским решењима зидног сликарства, као и употреби визуелне културе у литургијском ритуалу. Посебна целина је посвећена политичкој пропаганди српских династија у визуелним програмима. Репрезентативни портрети и дела визуелне пропаганде династија Карађорђевић и Петровић се анализирају према њиховој првобитној намени. Јавна функција српске визуелне културе у 19. веку посматра се кроз њену употребу у креирању државног и националног идентитета, а истиче се и улога визуелне културе у уобличавању приватног идентитета.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета „Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века“ је упознавање студената са контекстом и наменом српске визуелне културе у дугом 19. веку.
Предуслови за полагање: Предмет „Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века“ похађају и полажу студенти уписани на четврту годину основних студија историје уметности, током седмог семестра.
Облици наставе: Настава се изводи на предавањима и вежбама. Интерактивни приступ карактерише рад на предмету „Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века“.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја у XIX веку: систем европске и српске визуелне културе у служби нације, Београд 2006.
Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини Србији 1882-1914, Београд 2007.
↑↑↑