Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bačkalov A., 1979: Predmeti od kosti i roga u preneolitu i neolitu Srbije, Fontes Arcaeologiae Iugoslaviae, II: 1-58; Perišić S., 1984: Predmeti od kosti, roga i kamena iz Odseka za praistoriju Muzeja grada Beograda, Muzej grada Beograda, Serija - zbirke i legati, katalog 13: Beograd; Petković, S., 1995: Rimski predmeti od kosti i roga sa teritorije Gornje Mezije, Arheološki institut, Beograd, Posebna izdanja, 28: 1-150.
↑↑↑