Andragogija

Општа андрагогија
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Развој андрагогије и њен теоријско-методолошки сатус. Образовање и учење одраслих као филозофско-историјски, социјално-економски, психолошкои и индивидуални феномен и његова теориска концептуализација и емпиријска заснованост.
Циљ изучавања предмета: разумевање методолошко-епистемолошког статуса андрагогије; разумевање основних био-психолошких и социјалних карактеристика одрасле особе и њихових импликација на процес образовања и учења; познавање и разумевање филозофских, социјалних и психолошких димензија образовања и учења одраслих.
Облици наставе: Настава се реализује као блок од шест часова сваке недеље и то кроз предавања, вежбе, семинарске радове, есеје,микро истраживања и индивидуалне консултације.
Обавезе студената: Од студената се очекује редовно похађање наставе и активно учешће на предавањима и вежбама. Сваки студент је обавезан да напише и одбрани семинарски рад и уради три (3) семинарска вежбања. Теме за семинарски рад и семинарска вежбања бирају се на предлог наставника или студента. После шест недеља полаже се колоквијум из пређеног градива. Успешно положен колоквијум је услов
Постојећи курсеви:
↑↑↑