Andragogija

Методе и технике социјално-образовних интервенција
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Увођење и примена системског приступа у разумевању друштва, друштвених и функционалних група и личних и породичних животних ситуација. Теоријски и практични модели увођења образовања као интервентног средства у метасистем и субсистеме. Вештине и технике увођења образовања одраслих као средства оснаживања, подршке, развоја и промена различитих система.
Циљ изучавања предмета: Циљеви овог предмета су: - стицање знања и вештина за коришћење образовања одраслих у различитим типовима социјалних интервенција - овладавање техникама коришћења образовања као средства подршке и помоћи у разрешењу социјалних криза
Предуслови за полагање: Услови за похађање овог курса су усклађени са условима за упис и студирање на master студијама на Одељењу за педагогију и андрагогију.
Облици наставе: Избор метода и облика рада који ће се користити извршиће се у зависности од броја пријављених студената. Настава ће се организовати и реализовати применом следећих методичких приступа: - предавања - вежбе - консултативна настава у функцији усмеравања индивидуалног рада студената - припрема, приказ и анализа одабраног предмета истраживања, релевантне литературе, истраживачког плана - семинари, практичан рад студената, радионице
Обавезе студената: - похађање наставе - презентација рада на часу - домаћи радови - учешће у групном радионичарском раду - индивидуалне консултације
Постојећи курсеви:
↑↑↑