Andragogija

Развој програма образовања одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 13.00
Садржај предмета: Концептуализација програма и развој програма образовања и учења одраслих. Развој циљева, исхода, стандарда и процедура и критеријума евалуације и оцењивања програма.
Циљ изучавања предмета: Разумевање филозофско-епистемолошких претпоставки развоја програма; познавање теорија и процедура развоја програма у образовању; оспособљеност за креирање програма образовања и учења
Предуслови за полагање: Услови за похађање овог курса су усклађени са условима за упис и студирање на master студијама на Одељењу за педагогију и андрагогију
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад )план и програм образовања / обуке)
Обавезе студената: Активно учешће на предавањима и вежбама. Студент је обавезан: а) да уради анализу одрешеног програма образовања/обуке/наставе и б) развије програм образовања за одређени облик образовања/обукеу/чења и одбрани га. На крају курса студент полаже писмени или усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑