Andragogija

Курс:
Образовање за живот у породици (докт.)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Концепт и природа образовања за породични живот; Развој образовања за живот у породици; Аспекти породичног живота као подручја образовне интервенције (брак и интимне релације, сексуалност, родитељство, менаџмент породичним ресурсима, комуникација и решавање проблема, животно окружење); Програми за различите аспекте породичног живота: развој, имплементација, евалуација; Улога вредности, етницитета, религије и родне осетљивости у креирању образовних програма за живот у породици; Професионализација и припрема реализатора програма: образовне парадигме – бихејвиорална, развојна, системска истраживачка парадигма и еклектички приступ Практична настава: Критичка и компаративна анализа различитих модела програма образовања за живот у поро
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за: критичко сагледавање различитих теоријских оријентација и методолошких приступа у концептима истраживања образовања за живот у породици, самостално истраживање и креирање програма за унапређење квалитета живота у породици
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Arcus, M., Schvaneveldt, J.D., Moss, J.J. (1993). Handbook of Family Life Education, Volume 1, London: SAGE Publications.
Arcus, M., Schvaneveldt, J.D., Moss, J.J. (1993). Handbook of Family Life Education, Volume 2, London: SAGE Publications.
Powell, H. L., Cassidy, D. (2001). Family Life Education – an introduction, London: Mayfield Publishing Company.
White, J., Klein, D. (2008). Family Theories, London: SAGE Publications.
Smith, S., Hamon, R., Ingoldsby, B., Miller, E. (2009). Exploring family theories, New York: Oxford University Press.
Holden, G. (2010). Parenting, London: SAGE Publications.
Duncan, S.F., Goddard, H.W. (2011). Family Life Education - Principles and Practices for Effective Outreach. London: SAGE Publications.
Couchenour, D., Chrisman, K. 82011). Families, Schools and Communities: Together for young Children, US: Wadsworth Cengage Learning.
Медић, С. (2007). Теорија породичног васпитања – тачке укрштања на путу развоја педагогије и андрагогије. Андрагогија на почетку трећег миленијума, 223-237.
Медић, С, Матејић-Ђуричић, З, Влаовић-Васиљевић, Д. (1997). Школа за родитеље – социо-едукативни програм за породицу. Београд: Институт за педагогију и андрагогију
Bredehoft, D., Walcheski, M. (2009). Family Life Education – Integrating Theory and Practice. Minneapolis: National Council on Family Relations.
Medić, S. (1993). The family between therapy and education. Global Dialogue - Diversity and Unit. Athens, Greece
Медић, С. (1993). Образовање и социјализација одраслих. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. одабрана поглавља
↑↑↑