Andragogija

Курс:
Образовање одраслих и социјална политика (докт.)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава: Политичке и социјалне функције образовања одраслих; Социјалне функције образовања одраслих – од утопијских до еманципаторских; Позиције и основне функције образовања одраслих у савременим приступима социјалног развоја друштвених заједница, група и индивидуа; Специфичност и сложеност истраживања социјалне функције образовања одраслих; Националне, европске и глобалне димензије социјалних функција образовања одраслих; Националне стратегије социјалног развоја; Могућности и позиције образовања одраслих у овим стратегијама; Практична настава: Различити програми, облици, методе и технике образовања одраслих као подршка социјалној промоцији и партиципацији различитих друштвених група; Социјални аспекти образовања одраслих у глобалним покретима – образовање за све, писменост, редукција сиромаштва, развој цивилног друштва, мир и толеранција, родна равноправност, међународни дијалог
Циљ изучавања курса: Разумевање, критичко сагледавање позиције и пројекције обр. одраслих у стратегијама соц. развоја друштва; оспособљавање за самостално истр. и креирање обр. програма за подршку др. групама и оснаживање појединаца за партиципацију у соц. окружењу
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Edwards, R., Armstrong, P., Miller, N., (2001). Include me out – critical readings of social exclusion, social inclusion and life long learning.International Journal of lifelong education (20,5). 417-428
Settersten, R., Owens, T. (2002). New Frontiers in Socialization, New York: Elsevier Science, odabrana poglavlja
Милић, А. (2004). Друштвена трансформација и стратегије друштвених група, свакодневница Србије на почетку трећег миленијума, Београд: Институт за социолошка истраживања, одабрана поглавља
Jogi L, Przybylska E, Tereseviciene M. (2005). Adult learning for civil society, Bonn, Kaunas and Warsaw, 2005.
Freire, P. (2007). Pedagogy of the Oppressed, New York: Continuum.
Medic, S. (2007). Poverty reduction and Expectation from Adult Education in Serbia, chapter 4. Adult education and Poverty Reduction: issues for policy research and practice, Lightbooks publisher.
Medić, S. (2005). Life-Long education: Limit or Chance for the Disabled - Serbia. Lifelong Education of People with Disabilities. Liberec: Ed Roberts Institute, pp. 36–42
Медић, С., Бркић, М., Влаовић Васиљевић, Д., и сарадници (2010). Стратешко управљање интегралном социјалном заштитом у локалној заједници. Београд: Стална конференција градова и општина, од. Поглавља
Medić, S. (2012): The Importance of Activating Learning in the Third Age. Andragoške studije (2). 69-80.
Медић, С. (2010). Образовањем старих ка друштву за све, Геронтологија, 72-99.
Findsen, B., Formosa, M. (2011). Lifelong Learning in Later Life: A Handbook on Older Adult Learning. Sense Publishers. odabrana poglavlja
↑↑↑