Andragogija

Курс:
Образовање одраслих у социјалној заштити (мастер)
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теоријски модели социјалног рада у локалној заједници и позиција образовања одраслих у тим моделима; Позиција образовања у националној и европској правној регулативи и стратегијама у заштити мањинских група; Друштвено организована пракса у заштити мањинских група – национална и европска искуства (програми, облици, методе рада); Интргрални модел социјалне заштите у локалној заједници;Савремена истраживања о улози образовања у подршци-заштити мањинских група; Практична настава: Креирање модела образовног програма за обуку професионалаца у социјалној заштити
Циљ изучавања курса: Разумевање и критичко сагледавање позиције образовања одраслих у стратегијама социјалног развоја друштва, подршке друштвеним групама и оснаживање за инклузију у друштво
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне и групне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - ПОЛИТИЧКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
1.1. Од утопијских до еманципаторских функција образовања одраслих

2. недеља
предавање - МОДЕЛИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА У ЛОК. ЗАЈЕДНИЦИ И ПОЗИЦИЈА ОБР. ОДРАСЛИХ У ЊИМА (1)
2.1. Модел организације заједнице, 2.2. Модел заштите у заједници, 2.3. Модел развоја заједнице

3. недеља
предавање - МОДЕЛИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА У ЛОК. ЗАЈЕДНИЦИ И ПОЗИЦИЈА ОБР. ОДРАСЛИХ У ЊИМА (2)
3.1. Модел социјалног планирања, 3.2. Модел социјалне (политичке) акције у заједници, 3.3. Модел едукације у заједници, 3.4. Феминистчки и антипотчињавајући социјални рад у заједници

4. недеља
предавање - СОЦ. АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У ГЛОБАЛНИМ ПОКРЕТИМА
4.1. Образовање за све, писменост, редукција сиромаштва, развој цивилног друштва, мир и толеранција, родна равноправност, међународни дијалог...

5. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЕВРОПСКОЈ ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ
5.1. Позиција образовања одраслих у европској правној регулативи и стратегијама у заштити различитих друштвених група

6. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У НАЦИОНАЛНОЈ ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ
6.1. Позиција образовања одраслих у националној правној регулативи и стратегијама у заштити различитих друштвених група

7. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У СТРАТЕГИЈАМА РАЗВОЈА ДРУШТВА
7.1. Критичко сагледавање позиције образовања одраслих у стратегијама развоја друштва

8. недеља
предавање - ПРАКСА У ЗАШТИТИ РАЗЛИЧИТИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА – ЕВРОПСКА ИСКУСТВА
8.1. Друштвено организована пракса у заштити различитих друштвених група – европска искуства (програми, облици, методе рада)

9. недеља
предавање - ПРАКСА У ЗАШТИТИ РАЗЛИЧИТИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА – НАЦИОНАЛНА ИСКУСТВА
9.1. Друштвено организована пракса у заштити различитих друштвених група – национална искуства (програми, облици, методе рада)

10. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ПРАКСИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА
10.1. Критичко сагледавање позиције образовања одраслих у пракси пружања подршке друштвеним групама и оснаживању за инклузију у друштво

11. недеља
предавање - ИНТЕГРАЛНИ МОДЕЛ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
11.1. Функција и улога образовања одраслих у Моделу интегралне социјалне заштите

12. недеља
предавање - САВР. ИСТРАЖИВАЊА О УЛОЗИ ОБР. У ПОДРШЦИ-ЗАШТИТИ РАЗЛИЧИТИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА (1)
12.1. Специфичност и сложеност истраживања социјалне функције образовања одраслих

13. недеља
предавање - САВР. ИСТРАЖИВАЊА О УЛОЗИ ОБР. У ПОДРШЦИ-ЗАШТИТИ РАЗЛИЧИТИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА (2)

14. недеља
предавање - КРЕИРАЊЕ МОДЕЛА ОБР. ПРОГРАМА ЗА ОБУКУ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦ. ЗАШТИТИ (1)

15. недеља
предавање - КРЕИРАЊЕ МОДЕЛА ОБР. ПРОГРАМА ЗА ОБУКУ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У СОЦ. ЗАШТИТИ (2)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Medić, S. (2005). Life-Long education: Limit or Chance for the Disabled - Serbia. Lifelong Education of People with Disabilities. Liberec: Ed Roberts Institute, pp. 36–42
Медић, С., Бркић, М., Влаовић Васиљевић, Д., и сарадници (2010). Стратешко управљање интегралном социјалном заштитом у локалној заједници. Београд: Стална конференција градова и општина, од. поглавља
Медић, С. (2007). Образовање одраслих у систему образовања и васпитања – европске димензије реформе. Европске димензије реформе система обр. и васп., Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 261 – 26
Medić, S., Popović, K. (2006). Education For all in Serbia - Development, progress and activities. Andragoške studije (2). 42-56.
Medić, S., Popović, K. (2007). Teacher training and train-the-trainers in adult education project in Serbia. Qualifying the actors in Adult and Continuing Education in Europe. Trends and perspectives.
Medić, S. (2012): The Importance of Activating Learning in the Third Age. Andragoške studije (2). 69-80.
Medić, S., Milošević, Z. (2010). Functional Basic Adult Education – Second Chance. Inclusive Education In The Balkan Countries – Policy And Practice. Thessaloniki: BASOPED
Медић, С., Милановић, М., Поповић, К., Деспотовић, М. (2009). Функционално основно образовање одраслих. Београд: Институт за педагогију и андрагогију
Medić, S., Milošević, Z. (2011). Creating, Implementing and Evaluating Teaching and Learning Materials for Functional Basic Education in Serbia. Evaluation in Education in the Balkan Countries,505-511
Findsen, B., Formosa, M. (2011). Lifelong Learning in Later Life: A Handbook on Older Adult Learning. Sense Publishers. odabrana poglavlja
↑↑↑