Andragogija

Курс:
Доживотно учење - концепт и концепције (докт.)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Концепт и дефиниција доживотног учења. Филозофски оквир доживотног учења. Од образовања одраслих до доживотног учења. Друштво које учи. Природа знања и доживотно учење. Економија знања и промена образовних потреба на тржишту рада. Људски капитал и економски раст. Потребе за знањима, вештгинама и компетенцијама у економијама знања. Проширење образовних могућности и праведност у образовању. Етичка питања доживотног учења. Управљање доживотним учењем. Финансирање доживотног учења. Европски оквир доживотног учења. Практична настава Зависно тема докторских дисертација и професионалних потреба и интереса студената разматрају се поједини проблеми и питања из теоријске наставе у форми студентских есеја, истраживања и извештаја.
Циљ изучавања курса: Упознавање са филозофијом и концепцијама доживотног образовања и учења и оспособљавање студената за њихово критичко промишљање.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, групне и индивудуалне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Aspin, N.D., (2007) Philosophical Perspectives of Lifelong learning, Springer, Melbourne
Mokir, , Dž., (2007) Atinini darovi, Clio, Beograd, str.15-111; 290-390;
European Commission, (2001) Making a European Area of Lifelong Learning, Brussels;
Findsen, B and Formosa, M., (2011) Lifelong Learning in Later Life, A Handbook on Older Adult Learning, Sense Publishers, Rotterdam, Boston, Taipei, str.1-63.
Jarvis, P., (2007) Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society, Lifelong learning and the Learning Society, Volume 2, Routledge, London and New York.
Shuterland, P., and Crowther, J., (2008) Lifelong Learning – Concept and Conteh, Routledge, London and New York;
World Bank, (2002) Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy, Washington.D.C.
Despotovic, M., (2010)Professionalization of Adult Education, in: Medic, S., at all, Adult Education, The Response to Global Crisis Strengths and Challenges of the profession, IPA, Belgrade.
Despotovic, M., (2011) The Interpretation and Implementation of thew Bologna Process in Serbia, European Education, Vol.43, No. 3, 2011,pp.43.56.
↑↑↑