Andragogija

Курс:
Учење одраслих (осн.)
У оквиру предмета: Учење одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
Никола Коругаасистент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Когнитивне основе учења одраслих. Конструктивистичка парадигма у учењу. Индивидуални конструктивизам. Социјални конструктивизам у учењу одраслих Социјално когнитивне теорије учења (Бандура). Теорије личних конструката (Кели). Конструктивистичке развојне теорије учења. Теорије трансформативног учења одраслих (Мезиров). Практична настава Когнитивистичка перспектива у учењу одраслих: циљеви учења, контекст учења, садржаји учења, процеси и продукти учења, евалуација учења и функција и улога наставника. Конструктивистичка перспектива у учењу одраслих: циљеви учења, контекст учења, садржаји учења, процеси и продукти учења, евалуација учења и функција и улога наставника.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са релевантним теоријама учења одраслих и оспособљавање за њихово критичко промишљање и примену у образовању одраслих.
Предуслови за полагање: Општа андрагогија, Основи социјалне психологије
Облици наставе: Предавања, вежбе, групни рад, индивидуалне и групне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ber, S, (2006) Uvod u socijalni konstruktivizam, Zepter book world, Beograd
Деспотовић, М., (1997) Критичко мишљење код одраслих, ИПА, Филозофски факултет, Београд.
Стојнов, Д., (2005) Од психологије личности ка психологији особа : (конструктивизам као нова платформа у образовању и васпитању), Иститут за педагошка истраживања, Београд.
Савићевић, Д., (2007) Особености учења одраслих, Завод за уџбенике, Београд.
Sutherland, P. , (2006) A comparison of Piaget’s and Boiggs’s theories of cognitive development in adults and their implication for the teaching adults, in: Sutherland, P.Crowther, J., Lifelong learning,, Routledge, London and New York.str. 127- 137.
↑↑↑