Andragogija

Курс:
Професионални развој наставника у образовању одраслих (мастер)
Предавачи: др Виолета Орловић Ловренванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теорије професионалног развоја наставника. Приступи иницијалном развоју и усавршавању наставника.Специфичности развоја и улоге наставника у образовању одраслих.Компетенције наставника у образовању одраслих - теоријски, пројектни и истраживачки модели. Стандарди у образовњу и усавршавању наставника у образовању одраслих.Наставник за одрасле у домаћим и европским образовним политикама. Професионализација наставника за одрасле. Практична настава:Анализа статуса и могућности унапређења положаја и улоге наставника у образовању одраслих. Праћење праксе наставника у образовним програмима за одрасле у Србији. Истраживање ставова полазника и наставника у пракси образовања одраслих у Србији. Вежбање и унапређење андрагошких вештина наставника код студената.
Циљ изучавања курса: Упознавање са теоријским аспектима професионалног развоја наставника и практичним димензијама њиховог статуса и улоге у образовању одраслих
Предуслови за полагање: У складу са Статутом Факултета за мастер студије
Облици наставе: Интерактивна настава, истраживачки пројекат, индивидуалне и групне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у професионални развој наставника
Теоријски приступи - теорије професионалног развоја и професионалног развоја наставника

2. недеља
предавање - Иницијално образовање и професионално усавршавање наставника
Модели иницијалног образовања наставника Програми професионалног усавршавања наставника Специфичности статуса и професионалног развоја наставника за одрасле Образовна политика и подстицаји усавршавању наставника

3. недеља
предавање - Наставници у образовању одраслих
Улога наставника у образовању одраслих Наставник као фацилитатор Наставник, водитељ процеса, тренер, наставник као истраживач праксе

4. недеља
предавање - Компетенције наставника у образовању одраслих
Наставничке компетенције и стандарди компетенција Компетенције наставника у образовању одраслих 'тенденције, резултати истраживања, проблеми и потребе

5. недеља
предавање - Потребе и могућности професионалног усавршавања наставника
Наставници између образовне политике и праксе Образовне потребе наставника као основа развоја програма професионалног усавршавања Програми стручносг усавршавања наставнка у Србији - потребе и проблеми

6. недеља
предавање - Статус наставника за одрасле у формалном систему образовања
Наставник за одрасле у основном и средњем стручном образовању Наставник у универзитетском образовању Истраживања и практична питања

7. недеља
предавање - Наставник за одрасле у систему неформалног образовања
Ко су наставници за одрасле у неформалном образовању Приступ настави за одрасле у неформалном образовању Истраживачки резултати и практична питања

8. недеља
предавање - Статус наставника за одрасле у региону
Поређење улоге и статуса наставника з аодрасле на регионалном нивоу Компаративна анализа - истраживачки налази и отворена питања

9. недеља
предавање - Истраживања и методолошки приступи проучавању професионалног развоја наставника
Анализа доступних истраживачких налаза у земљи и иностранству Потребе за даљим истраживањем Формулисање истраживачких проблема и задатака

10. недеља
предавање - Вештине и компетенције наставника за одрасле
Стандарди компетенција и програми обуке и усавршавања наставника за рад са одраслима Препознавање и вежбање вештина наставника за одрасле

11. недеља
предавање - Самоевалуација наставника за одрасле
Значај рефлексиј еи )само=евалуације наставника за одрасле Квалитет наставе за одрасле из перспективе наставника и полазника

12. недеља
предавање - Припрема истраживачких пројеката
Дефинисање проблема и предмета истраживања - из домена професионалног развоја наставника за одрасле

13. недеља
семинар - Методолошка разрада истраживачких пројеката
Разрада идејних пројеката студената за теоријско-емпиријско истраживање дефинисаних питања професионалног развоја наставника за одрасле Припрема за истраживање
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Brookfield,S.(2006)Skillful Teacher, San Francisco, Jossey-Bass
Радуловић,Л.(2011): Образовање наставника за рефлексивну праксу, Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Половина,Н.,Павловић,Ј.(ед)(2010): Теорија и пракса професионалног развоја наставника, Београд: Институт за педагошка истраживања
Марушић,М.,Пејатовић,А.(2013)Чиниоци партиципације наставника у професионалном усавршавању, Андрагошке студије бр.1, стр.117-130.
Алибабић,Ш.,Овесни,К.(2005).Управљање професионалним развојем наставника. Иновације у настави:часопис за савремену наставу 18(2, 14-29.
↑↑↑