Andragogija

Курс:
Општа андрагогија
У оквиру предмета: Општа андрагогија
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
План курса:

1. недеља
предавање - Конституисање андрагогије као научне дисциплине
Појава и развој андрагогије Предмет проучавања андрагогије Различите концепције андрагогије Систем андрагошких дисциплина Однос андрагогије са сродним научним дисциплинама

2. недеља
предавање - Методолошко-епистемолошки статус андрагогије
Природа и легитимитет андрагошког (са)знања Истраживачки приступи у андрагогији Андрагогија као практична и нормативна наука Теоријско-развојна истраживања у андрагогији Емпиризам и позитивизам у андрагошким истраживањима

3. недеља
предавање - Образовање одраслих као друштвени феномен
Историјски корени образовања одраслих Различита концепције образовања одраслих Детерминанте образовања одраслих Функције образовања одраслих

4. недеља
предавање - Филозофско-етичке основе образовања одраслих
Аналитичка филозофија и образовање Филозофија либерализма и образовање одраслих Хуманистичка филозофија и образовање одраслих Филозофија прагматизма и образовање одраслих

5. недеља
предавање - Филозофско-етичке основе образовања одраслих
Радикална филозофија у образовању Прогресивизам и реконструкционизам у образовању одраслих Критичка филозофија и образовање одраслих Филозофија хришћанства и образовање одраслих

6. недеља
предавање - Социјалне основе образовање одраслих
Социјална партиципација и образовање одраслих Партнерство у образовању одраслих Локална заједница, развој и образовање одраслих Глобализација и образовање одраслих

7. недеља
предавање - Економске основе образовање одраслих
Економски развој и образовање одраслих Образовање одраслих и продуктивност Образовање одраслих и запошљавање Финансрање образовања одраслих

8. недеља
предавање - Одрасло доба као андрагшки феномен
Појам и критеријуми одраслости Животне фазе и животни циклуси (и животни светови) одраслих Животна ситуација као андрагошки феномен

9. недеља
предавање - Развој и образовање одраслих
Биолошке промене у одраслом добу Социјално-културни развој одраслих Kognitivni razvoj u odraslom добу Морални развој одраслих

10. недеља
предавање - Учење у одраслом добу
Искуствено учење Трансформативно учење Акционо/партиципативно учење Организационо учење Самоусмерено учење

11. недеља
предавање - Доживотно образовање/учење
Развој идеје о доживотном образовању/учења Смисао и циљеви доживотног образовања/учења Стратегије и модели доживотног образовања/учења

12. недеља
предавање - Образовне потребе и интереси одраслих
Образовне потребе - различите теоријске перспективе Развој образовних потреба Модели и методе утврђивања образовних потреба Развој интересовања у одраслом добу

13. недеља
предавање - Партиципације одраслих у образовању и учењу
Врсте и процеси партиципације у образовању одраслих Специфичне циљне групе у образовању одраслих Мотиви и баријере партиципације одраслих у образовању Институције и организације за образовање одраслих

14. недеља
предавање - Врсте и типови организације учења/образовања
Формално учење/образовање Неформално учење/образовање Информално учење/образовање Образовање/учење на даљину

15. недеља
предавање - Евалуација у образовању и учењу одраслих
Евалуација у образовању и учењу одраслих Врсте и подручја евалуације у образовању одраслих Методе и технике евалуације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кулић, Р., Деспотовић, М.,(2004) Увод у андрагогију, Свет књиге Београд.
Деспотовић, М., (2000) Игра потреба - андрагошке варијације, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд.
Савићевић, Д., (2002) Филозофски основи андрагогије, Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Савићевић, Д., (1991) Савремена схватања андрагогије, Просвета, Београд.
Савићевић, Д., (1998) Концепције образовних потреба у андрагогији Завод за уџбенике и наставна средства - Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд.
Ољача, М., ( 1999) Самообразовање и саморазвој одраслих, Институт за педагогију Филозофски факултет Нови Сад.
Савићевић, Д., (1983) Човјек и доживотно образовање, Републички завод за унапређење школства, Титоград.
Андриловић, В., и други, Андрагогија, Школска кнјига, Загреб, 1985.
Reischman, J., Henschke, J., (1994) Pedagogy and andragogy: Relation between the Education of Children and the education of Adults, in Rethimking Adult Education for Development II, Andrago[ki center Republike Slovenije, Ljubljana, 1994.
Merriam, S.B.,& Caffarella, R.S., (1999) Learning in Adulthood, Jossey-Bass, San Francusco.
↑↑↑