Andragogija

Курс:
Маркетинг у образовању одраслих (осн.)
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава -Интердисциплинарни приступ проблемима маркетинга; -Основе непрофитног маркетинга – теорије, приступи, претпоставке примене у образовној делатности -Стратегијски маркетинг образовне институције; -Специфичности маркетинга у образовној делатности; -Маркетиншке активности у образовању (активности екстерног и интерног маркетинга и ширења образовне јавности – рекламне активности); -Андрагог као маркетинг менаџер/ПР образовне организације. Практична настава -Анализа екстерног и интерног образовног окружења применом метода стратешке маркетиншке анализе; -Маркетиншко позиционирање образовне институције (или облика) на „образовном тржишту“; -Израда маркетинг плана образовне институције (или облика); -Коришћење инструмената маркетинг микса у непрофинтом сектору -Рекламирање у образовној делатности (концепти, стратегије, инструменти маркетинг микса, ПР ...).
Циљ изучавања курса: Разумевање теоријских основа маркетинга у образовању одраслих; разумевање менаџмент маркетинга непрофитних организација, оспособљавање за израду и примену маркетинг планова у образовној делатности.
Предуслови за полагање: положен испит из предмета Менаџмент у образовању одраслих
Облици наставе: предавања, вежбе, радионице, консултације, студије случаја, стручне посете / сусрети с праксом, истраживачки рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Интердисциплинарни приступ проучавању маркетинга
- маркетинг у теоријској равни; - социјални маркетинг; - маркетинг у пракси.

2. недеља
предавање - Маркетинг у образовању одраслих
- претпоставке примене маркетинг концепта у области образовања одраслих; - особености маркетинга у образовању одраслих; - модел размене на “тржишту образовања одраслих”.

3. недеља
предавање - Стратегијски маркетинг у образовању одраслих
- стратегијски маркетинг у образовању одраслих насупрот “аd hoc" маркетингу; - фазе стратегијског маркетинга у образовању одраслих.

4. недеља
предавање - Маркетиншке активности - активности екстерног маркетинга или истраживање тржишта
- испитивање образовних потреба у широј и ужој средини (потражње); - креирање образовне понуде (програма); - упоређивање понуде и потражње.

5. недеља
предавање - Маркетиншке активности - активности интерног маркетинга
- стварање и унапређивање културе и климе организације; - развијање и усавршавање компетентности кадрова.

6. недеља
предавање - Маркетиншке активности - активности ширења “образовне јавности”
- стварање имиџа организације(појам и врсте имиџа); - елементи маркетинг микса.

7. недеља
вежбе - Стварање имиџа организације/институције за образовање одраслих
- студија случаја.

8. недеља
предавање - Рекламне кампање у образовању одраслих
- одређивање стратегије рекламне кампање; - начини, средства и облици рекламирања.

9. недеља
пројекат - Начини, средства и облици рекламирања у образовању одраслих
- истраживање (праћење и прикупљање) “на терену” и анализа истраживачких налаза.

10. недеља
предавање - Односи с јавношћу
- стандарди компетенција ПР менаџера; - развијање компетенција ПР менаџера.

11. недеља
предавање - Истраживање маркетинга у образовању одраслих
- интердисциплинарност и мултидисциплинарност у истраживању маркетинга; - специфичности истраживања маркетинга у образовању одраслих.

12. недеља
вежбе - Маркетинг организације за образовање одраслих
- студија случаја.

13. недеља
предавање - Брендирање у образовању одраслих
- појам брендирања; - сврха брендирања; - однос брендирања и квалитета; - потреба за брендирањем у образовању одраслих.

14. недеља
вежбе - Брендирање у образовању одраслих
– студија случаја.

15. недеља
вежбе - Андрагошко - маркетиншки дан
– разговори студената са маркетиншким стручњацима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић, Ш., (2002), Теорија организације образовања одраслих, ИПА Филозофског факултета, Београд
Алибабић, Ш., (2000), Маркетинг у образовању одраслих, Андрагошке студије, бр.1-2, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Котлер, Ф., (2005), Управљање маркетингом, Дата Статус, Београд
Миљковић, Ј., Ковачевић, Ј., (2011) Елементи маркетинг микса као чиниоци избора вискообразовне институције, Андрагошке студије, број 1, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд , стр. 135-156.
Мелер, М., (2003) Непрофитни маркетинг, Економски факултет у Осијеку, Осијек.
Павичић, Ј., (2003) Стратегија маркетинга непрофитних организација, МАСМЕДИА, Загреб.
Ханић, Х., (2008), Управљање маркетингом, Београдска банкарска академија, Београд
↑↑↑