Andragogija

Курс:
Менаџмент у образовању одраслих (осн.)
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
др Жељко Бралићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава -Интердисциплинарни приступ проблемима менаџмента; -Основе менаџмента – основни појмови (менаџмент, лидерство, руковођење), теорије, приступи, претпоставке примене у образовној делатности -Стратегијски менаџмент образовне организације/ институције; -Маркетинг у образовању одраслих; -Професионализација менаџментна у образовању – менаџерске улоге и компетенције. Практична настава -Анализа екстерног и интерног образовног окружења применом метода стратешке анализе; -Позиционирање образовне институције (или облика) на „образовном тржишту“; -Израда модела стратегијског управљања образовном институцијом; -Менаџерске вештине: техничке, концептуалне, интерперсоналне, комуникационе, вештине решавања проблема/одлучивања; -Модели (програми и облици) образовања/усавршавања менаџера у образовању.
Циљ изучавања курса: Разумевање теоријских основа менаџмента у образовању одраслих; оспособљавање за израду и примену менаџмент модела у образовној делатности; схватање значаја професионализације менаџмента у образовању.
Предуслови за полагање: положен испит из предмета Политика и системи образовања одраслих
Облици наставе: предавања, вежбе, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом, истраживачки рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Менаџмент у образовању као научна дисциплина и наставни предмет
- интер и мултидисциплинарност у проучавању феномена менаџмента у друштвеним делатностима; - појам И функције менаџмента; - терминолошка разграничења са сродним појмовима (менаџмент, лидерство, предузетништво).

2. недеља
предавање - Менаџмент у образовању одраслих
- макроменаџмент у образовању одраслих (на нивоу система образовања одраслих); - менаџмент на нивоу институције за образовање одраслих; - менаџмент образовног програма; - менаџмент образовног процеса.

3. недеља
предавање - Менаџмент у институцији/организацији за образовање одраслих
- институција/организација за образовање одраслих као систем; - институција/организација на образовном тржишту; - типологија институција/организација за образовање одраслих; - карактеристике институција/организација за образовање одраслих.

4. недеља
предавање - Модели менаџмента примењиви у организацији/институцији за образовање одраслих
- теоријски/концептуални модели; - оперативни модели.

5. недеља
предавање - Модел стратегијског менаџмета
- сличности и разлике између традиционалног и стратегијског менаџмента; - елементи модела стратегијског менаџмента.

6. недеља
предавање - Анализа окружења организације - SWOT анализа
- различити алати стратешке анализе; - појам и значај SWOT анализе; - окружење: опште, оперативно и унутрашње; - реализовање SWOT анализе.

7. недеља
предавање - Анализа унутрашњег окружења организације - Организациона култура
- појам организационе културе; - извори организационе културе; - когнитивни, симболички и бихејвиористички садржаји организационе културе; - андрагошки значај организационе културе.

8. недеља
предавање - ТQМ у организацији за образовање одраслих
- од концепта ISO 9000 до филозофије ТQМ; - систем квалитета заснован на филозофији ТQМ; - модели менаџмента квалитета засновани на концепту ТQМ.

9. недеља
предавање - Предузетништво у образовању одраслих
- појам и функција предузетништва у модерном друштву; - иновације и иницијатива у образовању одраслих; - Бизнис план организације за образовање одраслих – креирање плана.

10. недеља
предавање - Лидерство у образовању
- појам лидерства; - образовна институција као лидер; - образовни програм као лидер; - наставник/тренер као лидер.

11. недеља
предавање - Менаџер у образовању одраслих – андрагог менаџер
- стилови руковођења; - менаџерске компетенције; - компетенцијски стандарди.

12. недеља
предавање - Професионализација менаџмента у образовању
- приступи професионализацији; - припремање и усавршавање руководилаца у образовању; - искуства европских земаља у професионализацији руководилаца у образовању.

13. недеља
предавање - Стручна посета организацији за образовање одраслих

14. недеља
вежбе - Анализа стручне посете

15. недеља
вежбе - “Андрагошки дан”
сусрет теорије и праксе - разговор студената и запослених андрагога
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић, Ш., (2002), Теорија организације образовања одраслих, ИПА Филозофског факултета, Београд
Алибабић, Ш., (2007), Професионализација менаџмента у образовању, Зборник: Андрагогија на почетку трећег миленијума, ИПА, Београд
Алибабић, Ш., (2003), Управљање доживотним образовањем, Наша школа, бр.1-2, Бања Лука
Алибабић, Ш., Чукановић-Каравидић, М., Ђорђевић, И., (2013) Образовање менаџера за акцију, Настава и васпитање, бр.1/2013. Стр.107-126
Чизмић, С. и други, (1995), Психологија и менаџмент, Институт за психологију, Београд
Миљковић, Ј., (2007), Модел управљања институцијом за образовање одраслих, Зборник, ИПА, Београд
Милисављевић, М., (2005), Савремени стратегијски менаџмент, Мегатренд универзитет примењених наука, Београд.
Станичић, С., (2011), Менаџмент у образовању, Центар за маркетинг у образовању, Горњи Милановац
↑↑↑