Andragogija

Курс:
Општа андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Општа андрагогија
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај предмета Теоријска настава, Методолошко-епистемолошки статус андрагогије, Концепције науке о васпитању и образовању. Концепције андрагогије, Андрагогија као интегративна наука. Образовање одраслих као друштвени и индивидуални феномен, Социјалне и економске промене и друштво које учи, Детерминанте образовања одраслих, Функције образовања одраслих, Формално, неформално и информално образовање, Концепције доживотног и свеживотног учења и образовања и стратегије њихове реализације, Партиципација у образовању одраслих, Одраслост/зрелост – појам и врсте, Кључни принципи образовања одраслих, Образовање и учење одраслих – релације, концепције и приступи, Врсте и модели учења: Искуствено учење, Самоусмерено учење. Организационо учење. Трансформативно учење. Образовне потребе. Професионализација у образовању одраслих. Практична настава Андрагошки циклус Образовне потребе и интереси одраслих, Мотивација и партиципација у образовању одраслих. Евалуација образовања и учења одраслих.
Циљ изучавања курса: Разумевање образовања и учења одраслих као индивидуалног и социјалног феномена, његове теоријско-епистемолошке концептуализације и стицање вештина истраживања базичних андрагошких феномена.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - OБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ КАО ДРУШТВЕНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ФЕНОМЕН
1.1. Појава и развој образовања одраслих 1.2. Савремени трендови у образовања и учења одраслих 1.3. Детерминанте развоја образовања и учења одраслих 1.4. Функције образовања одраслих

2. недеља
предавање - АНДРАГОГИЈА НАУКА О ОБРАЗОВАЊУ И УЧЕЊУ ОДРАСЛИХ
2.1. Појава и развој андрагогије 2.2. Појам и предмет андрагогије 2.3. Систем андрагошких дисциплина 2.4. Андрагогија и друге науке

3. недеља
предавање - АНДРАГОШКЕ ДИМЕНЗИЈЕ КОНЦЕПЦИЈ ДОЖИВОТНОГ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕЊА
3.1. Корени и развој идеје о доживотном образовању и учењу 3.2. Савремена схватања доживотног учења 3.3. Карактеристике концепта доживотног учења 3.4. Релације доживотног образовања и доживотног учења

4. недеља
предавање - ЕКОНОМСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
4.1. Теорије људског капитала 4.2. Друштвено-економски развој и образовање одраслих 4.3. Образовање, обука на послу и зараде 4.4. Однос ефикасности и праведности у образовању

5. недеља
предавање - СОЦИЈАЛНО-ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕЊА ОДРАСЛИХ
5.1. Појам одраслости и транзиције у одрасло доба 5.2. Социјални оквир образовања и учења одраслих 5.3. Развој и учење у одраслом добу 5.4. Могућности и границе учења у одраслом добу

6. недеља
предавање - ВРСТЕ УЧЕЊА У ОДРАСЛОМ ДОБУ
6.1. Искуствено учење 6.2. Трансформативно учење 6.3. Самоусмерено учење 6.4. Организационо учење

7. недеља
предавање - ОБЛИЦИ УЧЕЊА У ОДРАСЛОМ ДОБУ
7.1. Формално учење 7.2. Неформално учење 7.3. Информално учење 7.4. Признавање претходног (неформалног и информалног учења) 7.5. Интеграција формалног, неформалног и информалног учења одраслих

8. недеља
предавање - СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
8.1. Друштвено-економска заснованост система образовања одраслих. 8.2. Организатори образовања и учења одраслих 8.3. Школски облици образовања одраслих 8.4. Наставник у образовању одраслих

9. недеља
предавање - ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ ОДРАСЛИХ
9.1. Теорије образовних потреба 9.2 Утврђивање потреба за знањима и вештинама 9.3. Утврђивање потреба за обукама 9.4. Утврђивање потреба за радном снагом

10. недеља
предавање - МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ И УЧЕЊУ ОДРАСЛИХ
10.1. Природа мотивације у образовању и учењу одраслих 10.2. Теорије мотивације у образовању и учењу одраслих 10.3. Врсте мотива за образовањем и учењем 10.4. Мотивација и успех одраслих у образовању и учењу

11. недеља
предавање - ПАРТИЦИПАЦИЈА ОДРАСЛИХ У ОБРАЗОВАЊУ И УЧЕЊУ
11.1. Природа партиципације одраслих у образовању и учењу 11.2. Разлози партиципације одраслих у образовању и учењу 11.3. Баријере партиципације у образовању и учењу одраслих 11.4. Могућности превазилажења баријера у образовању и учењу одраслих

12. недеља
предавање - ОСНОВНА ПОДРУЧЈА И САДРЖАЈИ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕЊА ОДРАСЛИХ
12.1. Стручно образовање одраслих 12.2. Породично образовање одраслих 12.3. Грађанско образовање одраслих 12.4. Здравствено образовање одраслих 12.5. Еколошко образовање одраслих

13. недеља
предавање - ЕВАЛУАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ И УЧЕЊУ ОДРАСЛИХ
13.1. Појам и сврха евалуације 13.2. Теорије евалуације у образовању одраслих 13.3 Критеријуми евалуације у образовању и учењу одраслих 13.4. Врсте евалуације у образовању одраслих 13.5. Модели евалуације у образовању одраслих

14. недеља
предавање - ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ
14.1. Карактеристике професије и професионализације 14.2. Корени професионализације у образовању одраслих 14.3. Професионализација у образовању одраслих 14.4. Друштвена, стручна и научна препознатљивост образовања одраслих
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кулић, Р., Деспотовић, М. (2004;2005;2010) Увод у андрагогију, Београд, Свет књиге,стр.11-91, 91-211.
Деспотовић, М., (2000) Игра потреба – андрагошке варијације, Београд, ИПА - Филозофски факултет, стр. 11-45.
Савићевић, .Д. (1983) Човјек и доживотно образовање, Титоград, Републички завод за унапређивање школства,стр. 12-24; 76-126; 172-225.
Савићевић, .Д. (1991) Савремена схватања андрагогије, Београд, Просвета, стр. 23-103, 193-211.
Савићевић, .Д., (1989) Концепција образовних потреба у андрагогији, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 118-196.
Пастуовић, Н., (1999) Едукологија, Загреб, Знамен, стр. 30-55.
Деспотовић, М. (2016) Образовање одраслих на Западном Балкану, Београд, Друштво за образовање одраслих, DVV International, стр.14-35.
Prawelska/Skrzypek, G. i drugi (2013) Priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju - izazovi oblikovanju sustava, Zagreb, Institut za razvoj obrazovanja, str. 9-21.
Despotovic, M. (2010)Professionalization of Adult Education, Medić, S., Ebnes, R. Popović, K (ur.), Adult education in response to global crisis, pp.47-72.(dostupno i na srpskom)
Савићевић, Д. (2007). Особености учења одраслих, Београд,Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 19-116; 149-186.
↑↑↑