Andragogija

Курс:
Пенолошка андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Пенолошка андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Бранислава Кнежићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет и подручја истраживања пенолошке андрагогије; Теорије о криминалитету и теоријске основе пенолошке андрагогије; Особености затвора и затвореника са андрагошког становишта; Облици и организација преваспитног рада са осуђеницима; Методе и средства преваспитног рада; Ресоцијализација осуђеника и програми постпеналног третмана; Елементи плана и програма реинтеграције осуђеника у социјално окружење; Компаративна анализа образовних програма за осуђенике Практична настава Специфичност организације формалних и неформалних облика образовања у затворској средини (описмењавање, обуке, стицање квалификација, преквалификација)
Циљ изучавања курса: Разумевање специфичности организације образовања у затворским институцијама, методике рада на преваспитању кроз ресоцијализацију осуђеника и реинтеграцију у социјално окружење
Предуслови за полагање: Услови су у складу са условима за упис четврте године студија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, семинарски рад, истраживачки рад студената, индивидуалне консултације, рад на случају
План курса:

1. недеља
предавање - ПРЕДМЕТ ПЕНОЛОШКЕ АНДРАГОГИЈЕ
1.1. Појам пенолошке андрагогије, 1.2. Подручја истраживања пенолошке андрагогије, 1.3. Методе истраживања пенолошке андрагогије

2. недеља
предавање - ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПЕНОЛОШКЕ АНДРАГОГИЈЕ И ЊЕНА ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ НАУКАМА
2.1. Пенолошка андрагогија и друге андрагошке дисциплине, 2.2. Пенолошка андрагогија и пенологија, 2.3. Пенолошка андрагогија и психологија криминала, 2.4. Пенолошка андрагогија и криминологија, 2.5. Пенолошка андрагогија и социјална патологија

3. недеља
предавање - РАЗУМЕВАЊЕ КЉУЧНИХ ПОЈМОВА ПЕНОЛОШКЕ АНДРАГОГИЈЕ
3.1. Образовање, преваспитање, ресоцијализација, реинтеграција, реадаптација

4. недеља
предавање - ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ЗАТВОРСКЕ КАЗНЕ
4.1. Затвор и затварање, 4.2. Развој схватања о сврси кажњавања

5. недеља
предавање - НОРМАТИВНИ УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
5.1. Закон о извршењу кривичних санкција, 5.2. Кривични закон, 5.3. Сврха кажњавања

6. недеља
предавање - УСТАНОВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
6.1. Врсте установа, 6.2. Категоризација установа, 6.3. Класификација затвореника

7. недеља
предавање - СПЕЦИФИЧНОСТ ЗАТВОРСКЕ СРЕДИНЕ
7.1. Службе и третман - појам и карактеристике, 7.2. Врсте служби, 7.3. Андрагошка улога службе за третман, 7.3. Андрагошка улога службе за упошљавање

8. недеља
предавање - СТРУКТУРА ОСУЂЕНИКА
8.1. Структура осуђеника - пол, године старости, ниво образовања, врста кривичног дела, дужина казне, повратништво

9. недеља
предавање - ДЕПРИВАЦИЈЕ ОСУЂЕНИКА И "ЗАТВОРЕНИЧКО ДРУШТВО"
9.1. врсте депривације, 9.2. Однос формалног и неформалног система, 9.3. Затворенички кодекс

10. недеља
предавање - СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗАТВОРА КАО "УЧИОНИЦЕ"
10.1. Специфичности затворске средине, 10.2. Особености осуђеника, 10.3. Оспособљеност васпитача

11. недеља
предавање - ОБЛИЦИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВАСПИТНОГ РАДА СА ОСУЂЕНИЦИМА
11.1. Облици преваспитног рада у законима, 11.2. Облици преваспитног рада у пракси

12. недеља
предавање - СПЕЦИФИЧНОСТ ОРГ. ФОРМАЛНИХ И НЕФОРМАЛНИХ ОБЛИКА ОБР. У ЗАТВОРСКОЈ СРЕДИНИ
12.1. Описмењавање, завршетак започетог школовања, обуке, стицање квалификација, преквалификација

13. недеља
предавање - РЕЦИДИВИЗАМ И БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
13.1. Узроци рецидивизма, 13.2. Болести зависности и рецидивизам, 13.3. Облици рада са осуђеницима корисницима психо-активних супстанци

14. недеља
предавање - КРИЗА ЗАТВОРА
14.1. Узроци кризе затвора - пренасељеност, строжија норматива, 14.2. Алтернативне казне као могуће решење кризе затвора, 14.3. Алтернативне казне - у свету и код нас (истраживања)

15. недеља
предавање - УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА У ПРАКСИ (ИСТР.) И ПРИПРЕМА ОСУЂЕНИКА ЗА ОТПУШТАЊЕ ИЗ ЗАТВОРА
15.1. Постпенални третман, 15.2. План и програм реинтеграције осуђеника у социјално окружење
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Николић З, Пенолошка андрагогија са методиком преваспитања, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005.
Медић С, Образовање и социјализација одраслих, Београд, 1993, стр. 94-97
Кнежић Б, Образовање и ресоцијализација – методе мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2001, стр. 40-80
Кнежић Б, «Друштвене околности – битан чинилац ресоцијализације осуђеника», у: Темида, бр.1, Виктимолошко друштво Србије, Београд, 2001, стр. 35-41
Кнежић, Б., Савић, М. (2013). Образовање у затвору: Од права до реализације. Андрагошке студије, бр. 1, стр. 99-116.
Кнежић, Б. (2011). Несклад закона и могућности оспособљавања осуђеника. Страни правни живот, бр. 3, Београд, стр. 141-151.
Општа допунска литература
Мрвић-Петровић, Н. (2007, "Криза затвора" Војноиздавачки ѕавод,Београд, стр.133-160; 395-440.
Коsmidou, A. (2011). Education behind Bars:The Case of Sweden. Andragoške studije,1,Beograd, str. 119-133.
Soferr, S (2006, October). Prison Education: Is It Worth It? Corrections Today, 68(6).
Кнежић Б, «Право и могућности осуђених лица на образовање», у: Темида, бр. 1, Виктимолошко друштво Србије, Београд, 1998, стр. 9-15
↑↑↑