Andragogija

Курс:
Социјална андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Социјална андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Појам, предмет и подручја истраживања соц. андрагогије; Актуелне истраживачке парадигме соц. андрагогије (интерпретативна и критичка); Савремене теорије соц. рада и позиционирање моћи образовања у тим теоријама; Нормативно-правни, етички и институционално-организациони оквири образовне делатности у соц. раду; Истраживање образовних потреба и развијање образовних програма за различите соц. групе у специфичним и кризним животним ситуацијама; Циљеви, концепти и принципи инклузивног образовања; Практична настава: Дефинисање улоге и могућности обр. одраслих и улоге андрагога у подршци и заштити: жртава трафикинга, особа са сметњама у психо-физичком развоју, зависника, осуђеника, незапослених, особа из реадмисије, старих, Рома, хомосексуалаца, жртава насиља и злостављања, бескућника, сиромашних, избеглица, хронично оболелих; Методика рада социјалног андрагога: методе, технике, инструменти и вештине за социјално-обр. рад са појединцем, породицом, групама и соц. заједницом
Циљ изучавања курса: Развијање знања, ставова и вештина потребних за компетентно разумевање, истраживање и примену образовања као средства подршке и помоћи у развојним, специфичним и кризним животним ситуацијама различитих социјалних група
Предуслови за полагање: Обавезно слушање предмета Образовање старих
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, истраживачки рад и презентација истраживања, практичан рад на случају, супервизија праксе студената
План курса:

1. недеља
предавање - ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈА ИСТРАЖИВАЊА СОЦИЈАЛНЕ АНДРАГОГИЈЕ
1.1. Педагогија и андрагогија – индивидуална и социјална оријентација развоја наука, 1.2. Концепти социјалне педагогије, 1.3. Пут конституисања социјалне андрагогије, 1.4. Оквир развоја социјалне андрагогије, 1.5. Предмет социјалне андрагогије

2. недеља
предавање - ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ КАО ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНОГ СТАРАЊА
2.1. Порекло и развој социјалне заштите, 2.2. Социјална заштита кроз друштвено-историјске епохе, 2.3. Увођење образовања у социјалну заштиту, 2.4. Карактеристике социјалне заштите у савременом капиталистичком друштву, 2.5. Карактериситке социјалне политике у грађанском друштву 20. века

3. недеља
предавање - СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАШТИТА У СРБИЈИ У 20. ВЕКУ
3.1. Грађанска идеологија, 3.2. Социјалистичка идеологија, 3.3. Развој социјалне заштите и социјалне политике након Другог светског рата, 3.4. Развој институција социјалне заштите

4. недеља
предавање - НОРМАТИВНО-ПРАВНИ ОКВИРИ ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ
4.1. Закон о социјалној заштити и Породични закон, 4.2. Права, услуге и корисници социјалне заштите, 4.3. Лиценцирање установа и стручних радника; акредитација програма обуке у социјалној заштити, 4.4. Институционално-организациони оквири образовне делатности у социјалном раду

5. недеља
предавање - ОСНОВНИ КАТЕГОРИЈАЛНИ ПОЈМОВИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА У ОКВИРИМА СОЦИЈАЛНЕ АНДРАГОГИЈЕ
5.1. Социјална политика, 5.2. Социјална заштита, 5.3. Социјална потреба, 5.4. Социјална превенција

6. недеља
предавање - МОДЕЛИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У ТИМ МОДЕЛИМА
6.1. Модел организације заједнице, 6.2. Модел заштите у заједници, 6.3. Модел развоја заједнице, 6.4. Модел социјалног планирања, 6.5. Модел социјалне (политичке) акције у заједници, 6.6. Модел едукације у заједници, 6.7. Феминистчки и антипотчињавајући социјални рад у заједници

7. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ У ИНТЕГРАЛНОМ МОДЕЛУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
7.1. Реформа система социјалне заштите у Србији, 7.2. Вишезначност и вишефункционалност принципа интеграције, 7.3. Мапе за процену потреба, услуга и ресурса интегралне социјалне заштите у локалној заједници, 7.4. Улога образовања у моделу ИСЗ

8. недеља
предавање - АКТУЕЛНЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ПАРАДИГМЕ СОЦИЈАЛНЕ АНДРАГОГИЈЕ
8.1. Позитивистичка (емпиријско-аналитичка), 8.2. Интерпретативна, 8.3. Критичка, 8.4. Интерактивна истраживања: акциона и партиципативна

9. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ЗА РАЗВОЈНЕ ЖИВОТНЕ СИТУАЦИЈЕ
9.1. Брак, породица, родитељство, 9.2. Социјална партиципација и живот у окружењу; 9.3. Социјална, културна и економска мобилност (миграције, имиграције), 9.4. Унапређење животних услова, 9.5. Борба против сиромаштва, неравноправности, дискриминације и маргинализације, 9.6. Промене улога изазване старењем (припрема за пензионисање, старење и старост)...

10. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У СПЕЦИФИЧНИМ ЖИВОТНИМ СИТУАЦИЈАМА
10.1. Усвојење, 10.2. Старатељство, 10.3. Хранитељство, 10.4. Сметње у развоју, 10.5. Избеглиштво, 10.6. Болест...

11. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У КРИЗНИМ ЖИВОТНИМ СИТУАЦИЈАМА
11.1. Поремећаји породичног, брачног и родитељског функционисања, 11.2. Злостављање у породици, 11.3. Ресоцијализација друштвено негативног понашања, 11.4. Рад са затвореницима, 11.5. Социјална изолација, професионална рехабилитација особа са сметњама у развоју, 11.6. Пензиона депресија и старачка усамљеност, 11.8. Живот у неприродној средини (домови, болнице, институције...)...

12. недеља
предавање - РАЗВИЈАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈНЕ, СПЕЦИФИЧНЕ И КРИЗНЕ ЖИВОТНЕ СИТУАЦИЈЕ
12.1. Могућности образовања одраслих и улога андрагога у подршци и заштити маргинализованих друштвених група - жртава трафикинга, особа са сметњама у психо-физичком развоју, зависника, осуђеника, незапослених, особа из реадмисије, старих, Рома, људи истополне сексуалне оријентације, жртава насиља и злостављања, бескућника, сиромашних, избеглица, хронично оболелих...

13. недеља
предавање - МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ ТИМСКОГ РАДА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
13.1. Методика рада андрагога у области социјалне заштите, 13.2. Методе, технике, инструменти и вештине социјално-образовног рада са појединцем, породицом, групама и заједницом, 13.3. Сличности и разлике између образовања и терапије

14. недеља
предавање - РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СТУДЕНАТА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

15. недеља
предавање - РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ СТУДЕНАТА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Медић, С. (1987). Социјална андрагогија као подручје андрагошких студија,Андрагошке студије на високошколским институцијама у Југославији, Београд, 54-59.
Медић, С. (1993). Образовање и социјализација одраслих. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. одабрана поглавља
Hollstein, W., Meinhold, M. (1980). Социјални рад у капиталистичким продукционим условима, Београд: Виша школа за социјлане раднике, 57-84.
Payne, М. (2001). Савремена теорија социјалног рада, II издање, Бања Лука: Филозофски факултет, одабрана поглавља
Бркић, М., Милосављевић, М. (2005). Социјални рад у заједници, Београд: Социјална мисао. 209-241.
Медић, С., Бркић, М., Влаовић Васиљевић, Д. и сарадници (2010). Стратешко управљање интегралном социјалном заштитом у локалној заједници. Београд: Стална конференција градова и општина, од. поглавља
Медић, С., Милошевић, З. (2008). Образовање одраслих у функцији редукције последица сиромаштва на децу. Образовање и сиромаштво у земљама транзиције, Београд: Институт за педагошка истраживања.
Медић, С., Поповић, К. (2008). Преференција животног стила младих одраслих Рома у функционалном основном образовању одраслих. Образовање и учење – претпоставке евр. интеграција, Београд: ИПА
Медић, С. (2010). Квалитет и ефикасност наставе: разлог напуштања образовања и повратка у образовање. Квалитет и ефикасност наставе, Београд: ИПИ. 102-111.
Медић, С., Милановић, М., Поповић, К., Деспотовић, М. (2009). Функционално основно образовање одраслих. Београд: Институ за педагогију и андрагогију
Медић, С. (2010). Образовањем старих ка друштву за све. Геронтологија (2),72-99.
↑↑↑