Andragogija

Курс:
Породична андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Породична андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Васпитање као породични феномен; Предмет и подручја истраживања Теорије породичног васпитања; Васпитање, образовање и социјализација као породични процеси; Родитељске улоге и модели васпитног односа родитељ-дете; Различити теоријски приступи у образовним програмима за породицу, брак и родитељство; Системски приступ породици као оквир образовне интервенције; Вредности, циљеви, ефекти и евалуација образовних интервенција у породични систем; Oбразовне потребе посебних циљних група родитеља (хранитељске породице, усвојитељске, једнородитељске, породице са дететом асоцијалног понашања, са инвалидном децом, малолетнички бракови); Практична настава – радионице: Организација породичног живота као васпитни контекст; Механизми породичног функционисања као васпитна средства; Модели породичног васпитања као резултат брачних и родитељских релација; Модели васпитног односа родитељ-дете; Прихватање детета и технике за унапређење односа дете-родитељ
Циљ изучавања курса: Развијање знања и вештина за истраживање феномена васпитања у породици, примену образовних програма за развој родитељства ради остваривања васпитно-образовне функције породице
Предуслови за полагање: Положен испит: Социјална андрагогија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, израда есеја, семинарски рад, индивидуалне и групне консултације
План курса:

1. недеља
предавање - ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈА ИСТРАЖИВАЊА ТЕОРИЈЕ ПОРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА
1.1. Васпитање и образовање у породичној средини, 1.2. Васпитање и образовање као средство развоја васпитно-образовне праксе породице, 1.3. Истраживачке парадгиме у истраживању породичног васпитања – позитивистичка, интерпретативна, критичка, 1.4. Предности и недостаци акционих и партиципативних истраживања породичног васпитања

2. недеља
предавање - ВАСПИТАЊЕ – ФЕНОМЕНОЛОШКИ АСПЕКТИ
2.1. Васпитање као друштвена функција, 2.2. Васпитање као друштвена пракса, 2.3. Васпитање као друштвени однос, 2.4. Васпитање као унутрашњи процес развоја, 2.5. Васпитање као резултат развоја

3. недеља
предавање - ВАСПИТАЊЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАО ПОРОДИЧНИ ПРОЦЕСИ
3.1. Сличности и разлике у природи/садржају васпитних, образовних и социјализујућих процеса, 3.2. Различити агенси васпитања и социјализације, 3.3. Подручја, ефекти и циљ васпитања и социјализације, 3.4. Разлике између васпитања и социјализације према сврси

4. недеља
предавање - ЗНАЧАЈ СОЦИЈАЛНЕ СРЕДИНЕ ЗА РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ
4.1. Развој понашања човека – Виготски и Пијаже, 4.2. Онтогенетски и филогенетски развој, 4.3. „Биолошки дефицит“ човека, 4.3. Однос социјализације-васпитања-образовања-развоја

5. недеља
предавање - ОБРАЗОВАЊЕ КАО СРЕДСТВО РАЗВОЈА ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ ПОРОДИЦЕ
5.1. Однос учења и образовања, 5.2. Информативна функције образовања, 5.3. Формативна функција образовања, 5.4. Интегративна функција образовања

6. недеља
предавање - ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА – КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ
6.1. Хронолошки узраст, 6.2. Својства личности, 6.3. Садржаји преко којих се остварује, 6.4. Агенси, 6.5. Ефекти примарне на секундарну социјализацију

7. недеља
предавање - СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ – РАЗЛИКЕ
7.1. Искуство, 7.2. Степен вољности, 7.3. Самопокренутост, 7.4. Афективно обојење поља, 7.5. Човек као био-психо-социјална појава, 7.6. Значење по личност социјализујућег

8. недеља
предавање - ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ
8.1. Породица као био-психо-социјална заједница, 8.2. Породичне функције, 8.3. Васпитање као породични феномен, 8.4. Интра- и интер-васпитни породични контекст

9. недеља
предавање - ОБРАЗОВНА ИНТЕРВЕНЦИЈА У ПОРОДИЧНИ СИСТЕМ
9.1. Теоријски оквир образовних интервенција у породични систем, 9.2. Системски приступ породици као оквир образовне интервенције, 9.3. Премисе на којима се заснива образовна интервенција у породични систем

10. недеља
предавање - ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА КАО ВАСПИТНИ КОНТЕКСТ
10.1. Породичне границе, 10.2. Положај чланова породице и породичне улоге, 10.3. Распоред моћи у породици, 10.4. Комуникација и породични односи

11. недеља
предавање - МЕХАНИЗМИ ПОРОДИЧНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА КАО ВАСПИТНА СРЕДСТВА
11.1. Основне снаге и механизми породичног функционисања, 11.2. Развојни циклус породице, 11.3. Развојни задаци породице, 11.4. Трансгенерацијски пренос породичних образаца, 11.5. Свеукупност породичног функционисања као васпитни контекст

12. недеља
предавање - МОДЕЛИ ПОРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА КАО РЕЗУЛТАТ БРАЧНИХ И РОДИТЕЉСКИХ РЕЛАЦИЈА
12.1. Брак и партнерска релација као васпитни модел, 12.2. Повезаност брачних, партнерских и родитељских релација, 12.3. Афективна размена између партнера и у релацији родитељ-дете

13. недеља
предавање - МОДЕЛИ ВАСПИТНОГ ОДНОСА РОДИТЕЉ-ДЕТЕ
13.1. Базичне потребе деце и васпитање као начин њиховог задовољавања, 13.2. Васпитни процес из перспективе развоја односа родитељ-дете

14. недеља
предавање - ПРИХВАТАЊЕ ДЕТЕТА И ТЕХНИКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОДНОСА ДЕТЕ-РОДИТЕЉ
14.1. Прихватање детета као услов дечјег развоја, 14.2. Однос родитељ-дете: позиција моћи, 14.3. Однос родитељ-дете: неизбежни сукоби, 14.4. Развој функционалних и конструктивних решења у породичном васпитању

15. недеља
предавање - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОРОДИЦУ, БРАК И РОДИТЕЉСТВО
15.1. Кључни атрибути образовног програма, 15.2. Очекивани ефекти образовног програма, 15.3. Циљеви и садржај образовних програма, 15.4. Методичко-апликативна питања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Медић, С. (1993). Образовање и социјализација одраслих. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, одабрана поглавља.
Медић, С., Матејић-Ђуричић, З., Влаовић-Васиљевић, Д. (1997). Школа за родитеље - Социо-едукативни програм за породицу. Београд: ИПА.
Медић, С. (2007). Теорија породичног васпитања – тачке укрштања на путу развоја педагогије и андрагогије. Андрагогија на почетку трећег миленијума, Београд: ИПА, стр. 223-237.
Гордон, Т. (1997). Умеће родитељства, Београд, одабрана поглавља
Голубовић, З. (1981). Породица као људска заједница, Загреб, одабрана поглавља.
Голднер-Вуков, М. (1988). Породица у кризи, Београд, одабрана поглавља
Милић, А. (2001). Социологија породице. Београд: Чигоја штампа. одабрана поглавља
↑↑↑