Andragogija

Курс:
Образовање старих (осн.)
У оквиру предмета: Образовање старих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријска настава: Типови конституисања дисциплине о учењу старих; Образовање старих у концепцијама доживотног учења; Старост као цивилизацијски проблем; Био-психо-социјалне основе старења и учење старих; Друштвене и научне основе старења; Демографске промене и старење; Компаративне перспективе образовања старих; Социјална политика и образовање старих; Мотиви, интереси и потребе старих за учењем; Нове технологије и учење старих; Практична настава: Практичан рад у организацијама и програмима за образовање старих
Циљ изучавања курса: Разумевање особености учења у трећем животном добу и развијања образовних програма за потребе старих
Предуслови за полагање: Обавезно слушање предмета Социјална андрагогија
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, семинарски рад, истраживачки рад, индивидуалне консултације, рад на случају, пракса у организацијама које реализују програм за образовање старих
План курса:

1. недеља
предавање - ПУТЕВИ КОНСТИТУИСАЊА ДИСЦИПЛИНЕ О ОБРАЗОВАЊУ И УЧЕЊУ СТАРИХ
1.1. Науке о старости и старењу, 1.2. Науке о образовању старих, 1.3. Оправданост постојања образовања старих – функционалистичка парадигма, етичка димензија, критичка образовна геронтологија, либерално-хуманистичка перспектива, друштво знања

2. недеља
предавање - СТАРОСТ И СТАРЕЊЕ КАО ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ ФЕНОМЕН
2.1. Однос према старости и старењу у историјској перспективи, 2.2. Демографске промене и старење – узроци и последице, 2.3. Четврто животно доба

3. недеља
предавање - НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И СТРАТЕГИЈЕ У ЗАШТИТИ СТАРИХ У МЕЂУНАРОДНИМ ОКВИРИ
3.1. Права старих у стратешким европским документима, 3.2. Позиционирање права старих на образовање у тим документима, 3.3. Најзначајније иницијативе ЕУ у области образовања старих

4. недеља
предавање - НОРМАТИВНО-ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И СТРАТЕГИЈЕ У ЗАШТИТИ СТАРИХ У СРБИЈИ
4.1. Закон о социјалној заштити, 4.2. Закон о образовању одраслих, 4.3. Питања старих у стратешким документима, 4.4. Интегрални модел социјалне заштите, 4.5. Позиционирање образовања старих у наведеним оквирима

5. недеља
предавање - КОМПАРАТВИНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ОБРАЗОВАЊА СТАРИХ
5.1. Искуства европских земаља у образовању старих, 5.2. Осврт на светска искуства у образовању старих

6. недеља
предавање - РАЗВОЈНА ОРИЈЕНТАЦИЈА И УЧЕЊЕ СТАРИХ (1)
6.1. Теорија ангажовања – дезангажовања, 6.2. Теорија инструменталног и експресивног учења, 6.3. Теорија развојних задатака, 6.4. Теорија континуираног учења, 6.5. Теорија конфликта, 6.6. Интерпретативни приступ и постмодернистичка парадигма у образовању старих

7. недеља
предавање - РАЗВОЈНА ОРИЈЕНТАЦИЈА И УЧЕЊЕ СТАРИХ (2)
7.1. Биолошко старење и здравље, 7.2. Перцепција и пажња у старости, 7.3. Памћење у старости, 7.4. Интелектуално функционисање, 7.5. Когниција и решавање проблема у свакодневном животу

8. недеља
предавање - СТАРИЈА ОСОБА КАО УЧЕНИК
8.1. Митови о способностима старих да уче, 8.2. Резултати истраживања као одговор на те митове

9. недеља
предавање - МОТИВИ, ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСОВАЊА СТАРИХ
9.1. Разлози партиципације и узроци баријера у образовању старих – резултати истраживања, 9.2. Особености образовних потреба старих, 9.3. Однос интересовања и старења, 9.4. Методе и технике утврђивања образовних потреба старих

10. недеља
предавање - ИЗБОР САДРЖАЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕЊА СТАРИХ
10.1. Кључна питања избора садржаја образовања старих, 10.2. Подручја садржаја образовања старих, 10.3. Употреба информационо-комуникационе технологије у образовању старих, 10.4. Кључна питања организације образовања старих

11. недеља
предавање - ФОРМАЛНО, НЕФОРМАЛНИ И ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ СТАРИХ

12. недеља
предавање - „НОВЕ“ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА СТАРИХ
12.1. Интергенерацијско и интеркултурно учење, 12.2. Образовање за живот у породици

13. недеља
предавање - ЕВАЛУАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА ЗА СТАРЕ
13.1. Кључна питања евалуације образовних програма за старе

14. недеља
предавање - РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У У3Д, ДНЕВНИМ ЦЕНТРИМА И КЛУБОВИМА ЗА СТАРЕ

15. недеља
предавање - РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У У3Д, ДНЕВНИМ ЦЕНТРИМА И КЛУБОВИМА ЗА СТАРЕ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Савићевић, Д. (2004). Учење и старење, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, одабрана поглавља
Медић, С. (1989). Образовање старих: стање, могућности и потребе, Геронтолошки зборник, Београд: Геронтолошко друштво Србије, 56-62.
Медић, С. (1991). Различита значења и могућности образовања у трећем животном добу, Геронтолошки зборник, Београд: Геронтолошко друштво Србије, 63-66.
Медић, С. (1993). Интереси и мотиви образовања у трећем животном добу. Геронтолошки зборник (1). Београд: Геронтолошко друштво Србије, 116-120.
Медић, С. (1989). Нови облици образовања старих на Универзитету за треће доба, Андрагогија (10-12),32-40.
Булатовић, Р. (1985). Могућност заснивања геронтагогије као андрагошке дисциплине. Андрагогија (9-10), Згареб: Савез андрагошких друштава Југославије.
Медић, С. (2010). Образовањем старих ка друштву за све. Геронтологија (2),72-99.
Милосављевић, Љ. (2012). Огледи из антропологије старости, Београд: Филозофски факултет, поглавља: 85-122, 163-190, 191-217.
Милошевић, З., Медић, С.,Поповић, К. (2013). Вредносне разлике као изазов у интергенерацијском и интеркултурном учењу. Андрагошке студије (2)
↑↑↑