Andragogija

Курс:
Планирање образовања одраслих (осн.)
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава Теоријске и историјске основе планирања образовања одраслих - Појам, предмет и конституисање подручја истраживања планирања образовања одраслих - Димензије процеса планирања образовања одраслих - Методе, технике и инструменти планирања образовања одраслих - Основни модели у планирању образовања одраслих (класични-линеарни, системски, партиципаторни, стратешки, интерактивни модел) Практична настава Прогнозирање и пројектовање образовних потреба - Писање пробног плана - Утврђивање услова за примену различитих модела планирања образовања одраслих - Одлучивање - Примена различитих техника и метода планирања образовања одраслих - Писање плана за хипотетичку ситуацију - Координација планова у образовању одраслих
Циљ изучавања курса: Стицање теоријских знања и вештина о концептима, теоријама и базичним моделима планирања образовања одраслих. Оспособљавање за примену различитих истраживачких парадигми на диференцираним нивоима планирања и пројектовања образовања одраслих.
Предуслови за полагање: Положена Андрагошка дидактика
Облици наставе: Предавања, вежбе, радионице, групни рад, дискусија, семинарски рад - израда плана, On-line метод, разговор са искусним колегом практичаром
План курса:

1. недеља
предавање - Теоријске и историјске основе планирања образовања одраслих
Предмет и подручја истраживања планирања образовања одраслих. Утицаји различитих школа мишљења. Историјска основа планирања образовања одраслих.

1. недеља
вежбе - Теоријске и историјске основе планирања образовања одраслих
Утицаји различитих школа мишљења.

2. недеља
предавање - Појам, предмет и конституисање подручја истраживања
Различите концепције Однос планирања образовања одраслих и сродних научних дисципина Допринос међународних организација и асоцијација развоју планирања образовања одраслих Конференције УНЕСЦО-а и планирање образовања одраслих

3. недеља
предавање - Основе планирања образовања одраслих
Појам, одлике и функције планирања образовања одраслих Чиниоци који утичу на процес планирања образовања одраслих Методе, технике и инструменти у планирању образовања одраслих

3. недеља
вежбе - Основе планирања образовања одраслих
Прогнозирање образовних потреба

4. недеља
предавање - Проблеми савременог планирања образовања одраслих
Отвореност-затвореност система планирања образовања одраслих Линеарни и концептуални планови Реформе и иновације у образовању

4. недеља
вежбе - Проблеми савременог планирања образовања одраслих
Пробни план у образовању одраслих

5. недеља
предавање - Базични модели у планирању образовања одраслих
Основни модели у савременом планирању образовања одраслих Разичите класификације модела планирања образовања одраслих Услови за примену различитих модела планирања образовања одраслих

6. недеља
предавање - Линеарни модел планирања образовања одраслих
Постављање задатака у складу са резултатима анализе образовних потреба Класификовање и приказивање образовних потреба Избор наставних метода. Организовање наставе. Евалуација. Основни недостаци линеарног модела планирања образовања одраслих

6. недеља
вежбе - Линеарни модел планирања образовања одраслих
Коришћење линеарног модела планирања образовања одраслих

7. недеља
предавање - Системски модел планирања образовања одраслих
Основне категорије ситуација за планирање образовања одраслих Фазе и компоненте системског модела планирања образовања одраслих Одлучивање. Идентификовање и прецизирање задатака. Бирање и прилагођавање одговарајућег облика. Реализација. Евалуација. Основни недостаци системског модела планирања образовања одраслих

7. недеља
вежбе - Системски модел планирања образовања одраслих
Коришћење системског модела планирања образовања одраслих

8. недеља
предавање - Партиципаторни модел планирања образовања одраслих
Претпоставке за примену партиципатормог модела планирања образовања одраслих Основни задаци андрагога током процеса планирања образовања одраслих Полазне основе, елементи и основни недостаци модела

8. недеља
вежбе - Партиципаторни модел планирања образовања одраслих
Коришћење партиципаторног модела планирања образовања одраслих

9. недеља
предавање - Технике и методе партиципаторног планирања образовања одраслих- предавања
Матрица планирања образовања одраслих Етичке дилеме у планирању образовања одраслих ДАТА модел

9. недеља
вежбе - Технике и методе партиципаторног планирања образовања одраслих
Примена матрице планирања образовања одраслих

10. недеља
предавање - Стратешки модел планирања образовања одраслих
Терминолошко одређење појмова стратегија и стратешко планирање образовања одраслих Основне претпоставке стратешког планирања образовања одраслих Исходи. Секвенце. Могућности коришћења модела. Недостаци модела. Технике и методе стратешког планирања образовања одраслих

10. недеља
вежбе - Стратешки модел планирања образовања одраслих
Коришћење стратешког модела планирања образовања одраслих

11. недеља
предавање - Интерактивни модел планирања образовања одраслих
Идејна основа интерактивног модела планирања образовања одраслих Компоненте модела

12. недеља
предавање - Развој интерактивног плана образовања одраслих
Платформа за развој плана. Идентификовање и класификовање исхода. Развој задатака. Припрема за учење. Одређивање облика, буџета, припрема наставе. Координација и евалуација програма

13. недеља
предавање - Примена интерактивног модела планирања образовања одраслих
Лична уверења планера. Развој прелиминарних претпоставки. Одређивање неопходних елемената плана

13. недеља
вежбе - Интерактивни модел планирања образовања одраслих
Коришћење интерактивног модела планирања образовања одраслих

14. недеља
предавање - Кључни аспекти интерактивног планирања образовања одраслих
Баријере у интерактивном планирању образовања одраслих Позитивни ефекти интерактивног планирања образовања одраслих Дилеме у интерактивном планирању образовања одраслих Концепт доношења одлука у интерактивном планирању образовања одраслих

15. недеља
предавање - Координација планова у образовању одраслих
Процењивање и евалуација. Координација планова.

15. недеља
вежбе - Координација планова у образовању одраслих
Припрема и презентација извештаја
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Овесни, К., прир. (2008), Планирање образовања одраслих, хрестоматија
Бхола, Х.С., (1989), Политика, планирање и програмирање у образовању одраслих - развој и збиља, Андрагогија, Вол. 35, бр. 1-2, стр. 201-214
ЕЦ (2001), Меморандум о доживотном учењу, Андрагошке студије, Вол. 8, бр. 1-2, с. 55-82
Карној, М. (1989), Реформа и планирање образовања у контексту економске кризе, Перспективе образовања 3, ЗУНС, Београд
Пастуовић, Н. (1999), Едукологија, Знамен, Загреб, стр. 418-434
Савићевић, Д. (1997), Учење одраслих - кључ за 21. век, Андрагошке студије, Вол. 4, бр. 2, стр. 61-75
Сацк, П. (1982), Једна типологија образовних реформи, Перспективе образовања 1, ЗУНС, Београд
Овесни, К. (2000), Концепт андрагогије и пракса образовања одраслих у Холандији, Андрагошке студије, Вол. VII, Бр. 1-2, стр. 47-60
Куписиевич, Ц. (1982), Школске реформе у индустријализованим земљама -тенденције и супротности, Перспективе образовања 1, ЗУНС, Београд
Општа допунска литература
Лаврња, И. (2001), Футуролошки аспекти педагошко-андрагошких истраживања, у: Клапан, А: и сар., ед., Андрагошке теме, Власт. наклада, Ријека
МПиС РС, (2002), Стратешки правци развоја образовања одраслих, Андрагошке студије, Вол. 9, бр. 1-2, стр. 65-88
Кулић, Р., Деспотовић, М. (2004), Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд, стр. 211-219
↑↑↑