Andragogija

Курс:
Општа андрагогија (осн.)
У оквиру предмета: Општа андрагогија
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава Конституисање андрагогије као науке, Методолошко-епистемолошки статус андрагогије, Концепције андрагогије, Образовање одраслих као друштвени и индивидуални феномен, Социјалне и економске промене и друштво које учи, Детерминанте образовања одраслих, Функције образовања одраслих, Формално, неформално и информално образовање, Концепције доживотног и свеживотног учења и образовања и стратегије њихове реализације, Одраслост/зрелост – појам и врсте, Кључни принципи образовања одраслих, Образовање и учење одраслих – релације, концепције и приступи, Врсте и модели учења: Искуствено учење, Самоусмерено учење. Трансформативно учење, Практична настава Образовне потребе и интереси одраслих - теорије и модели истраживања потреба, Мотивација и партиципација у образовању одраслих; Појам и врсте евалуције.
Циљ изучавања курса: Разумевање образовања и учења одраслих као индивидуалног и социјалног феномена, његове теоријско-епистемолошке концептуализације и стицање вештина истраживања базичних андрагошких феномена.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кулић, Р., Деспотовић, М., (2005) Увод у андрагогију, Свет књиге, Београд.
Деспотовић, М., (2000) Игра потреба – андрагошке варијације, ИПА - Филозофски факултет, Београд.
Савићевић, .Д., (2000) Корени и развој андрагогије, ИПА - Филозофски факултет у Београду, Београд.
Савићевић, .Д., (1983) Човјек и доживотно образовање, Републички завод за унапређивање школства, Титоград.
Савићевић, .Д., (1991) Савремена схватања андрагогије, Просвета, Београд,
Савићевић, .Д., (1989) Концепција образовних потреба у андрагогији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
↑↑↑